32 NIEDZIELA ZWYKŁA – rok A

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Mądrość to odwaga poszukiwania tego, który jest źródłem prawdziwej mądrości, czyli Boga. Na Jego przyjście mamy być zawsze przygotowani. Mamy czuwać i być czujni, by nigdy nie utracić wrażliwości na nadchodzącego Oblubieńca. On jest blisko i, choć nie znamy dnia Jego przyjścia, to każdy dzień naszego życia ma być przeżywany jako ten, który jest dniem Jego nadejścia.

TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

Wielu ludzi szuka sposobów na to, aby stać się mądrymi i wpływowymi. Wszechstronne studia, kursy coachingowe, opieka prywatnych mentorów. Wszystko po to, by osiągnąć bliżej nieokreślony i subiektywny poziom „szczęścia i zadowolenia z życia”. Czy jednak kolejna linijka w życiorysie zawodowym (CV) wystarczy, by zostać przyjętym do… bram królestwa niebieskiego?

W dzisiejszej Ewangelii mówiącej o pannach rozsądnych i nierozsądnych ukryta jest tajemnica prawdziwej mądrości. W oryginale greckim tego tekstu pierwsze pięć panien nazywa się rozumnymi, zaś pozostałe po prostu… głupimi. Przypowieść uczy, że prawdziwa mądrość to bycie przewidującym, czuwającym, dbającym także o sprawy z pozoru oczywiste.
Ojcowie Kościoła mówili, że ewangeliczna lampa to wiara, oliwa natomiast to dobre uczynki. Bez dobrych uczynków, jak bez oliwy, wiara, czyli lampa, gaśnie i staje się martwa. Dla panien głupich w momencie, gdy przybywa Oblubieniec, to oliwa jest najważniejsza. W środku nocy próbują ją zdobyć. Naprawić swoje zaniedbanie, licząc na jakieś znajomości u pogrążonych w śnie sprzedawców. Zapomniały, że to powitanie Oblubieńca, nawet z pogaszonymi lampami, jest najważniejsze. Czyż On nie przyjąłby ich, nawet w takim stanie? Tymczasem nie miały okazji Go ujrzeć. Ani On je poznać i zaprosić na ucztę.
Kiedy nadejdzie Sąd Ostateczny, Bóg oddzieli ludzi przygotowanych na Jego przyjście od tych, którzy to przygotowanie zaniedbali. Warto pomyśleć, jak wygląda moja gotowość na spotkanie z Panem Jezusem, który dzisiaj mówi do nas: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Redakcja


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 6, 12-16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 63)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia i łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

DRUGIE CZYTANIE ([krótsze, 1 Tes 4, 13-14] dłuższe, 1 Tes 4, 13-18)
Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

[Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.]
Koniec krótszej perykopy
To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 24, 42a. 44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 25, 1-13)
Przypowieść o dziesięciu pannach

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.
Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Duchowość małżeńska podstawą domowego katechumenatu

Zanim dorośli ludzie usłyszą Ewangelię, Bóg przemawia do nich w wieku dziecięcym za pośrednictwem rodziców.

Predyspozycja do odkrycia prawidłowego obrazu Boga, czyli takiego, jaki z czasem odkryją w Ewangelii, kształtuje się w dzieciach przez uczestnictwo w więzi, jaką tworzą ich rodzice. Można powiedzieć, że za pośrednictwem dobrej więzi małżeńskiej rodziców Bóg po raz pierwszy objawia się dzieciom taki, jaki jest – dobry, życzliwy, wspierający, ale też wymagający, gniewający się, upominający. Zawsze kochający, wierny, przebaczający, nieopuszczający człowieka.
Więź między małżonkami jest podstawowym warunkiem skutecznego przekazu wiary dzieciom i wdrożenia ich w życie Kościoła. Okazuje się nawet, że dzieci wychowane przez małżeństwa niewierzące, ale tworzące dobrą więź, gdy kiedyś w życiu poznają Boga, będą potrafiły odczytać o wiele lepiej Jego prawdziwe cechy niż dzieci wychowane przez małżeństwa praktykujące religijnie, ale skłócone i wewnętrznie rozbite, które nie miały więzi ze sobą. Brak dobrej więzi między rodzicami, połączony z podejmowanymi przez nich praktykami religijnymi, przyczynia się nawet do zakwestionowania autentyczności ich wiary i odejścia dzieci od Boga.
Dobre wzorce życia małżeńskiego opartego na miłosnej więzi pozwalają zrozumieć dzieciom (które z czasem staną się dorosłe i założą swoje rodziny) prawdziwe znaczenie takich pojęć, jak: „mężczyzna” i „kobieta”, „ojciec” i „matka”, „dziecko”, „syn” i „córka” i wzajemnych relacji między nimi. Bez pozytywnego doświadczenia tych relacji nie jesteśmy w stanie zrozumieć przekazu Pisma Świętego – miłości Boga do człowieka, ojcostwa i macierzyństwa Bożego, zakresu pojęcia „dziecka Bożego”, fundamentalnego znaczenia małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Pękają wtedy same fundamenty przekazu Bożego Objawienia.

Ksawery Knotz OFMCap
Obudzić sakrament małżeństwa
Edycja Świętego Pawła 2018


Obudzić sakrament małżeństwa

Żyć łaską na co dzień
Chcesz zadbać o swoje małżeństwo? Sięgnij po ten poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak żyć łaską, która wypływa z sakramentu małżeństwa.

Zaprosić Boga
Autor książki, o. Ksawery Knotz, uświadamia, że podstawa udanego małżeństwa to zaproszenie do niego Boga i uczynienie go pełnoprawnym członkiem rodziny. Tylko wtedy macie szansę rozwijać się w innych aspektach.

Wspólny wysiłek
Małżeństwo to wspólny wysiłek, który wymaga pracy i zaangażowania obu stron. Wspólne zaangażowanie musi dotyczyć wszystkich sfer życia – modlitwy, seksualności, codziennych problemów, rodzicielstwa, a także relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Książka porusza te problemy, dając małżonkom jasne wskazówki do działania.