PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
 • Biuletyn Liturgiczny „Dzień Pański” najczęściej rozprowadzany jest w kościołach przed Mszą św. Wykłada się go na pulpity ławek albo na stoliki, aby wierni mogli przygotować się do Liturgii jeszcze przed jej rozpoczęciem.
 • W jednej z parafii biuletyn rozprowadza się z wyprzedzeniem tygodniowym, a w innej nawet z trzymiesięcznym, gdy przychodzi on w kwartalnym pakiecie. Wówczas wierny jeszcze w domu, przed wyjściem do kościoła, może przygotować się do Mszy św. lub pomodlić się zawartym tam Słowem.
 • Biuletyn jest także pomocą dla lektorów w opanowaniu tekstu, dla organisty w doborze pieśni i dla kapłana w przygotowaniu się do głoszenia Słowa Bożego. Zamawiają go również pojedyncze osoby.
 • Jeden z proboszczów rozprowadza „Dzień Pański” przed Mszą św. równolegle z ulotką parafialną formatu A4, która zawiera informacje o intencjach mszalnych, ogłoszenia parafialne i krótką katechezę.
 • „Dzień Pański” zamawiają także różne grupy parafialne, aby wspólnotowo przygotowywać się do Mszy św., np. przez lectio divina.
 • Biuletyn można też wykorzystać w nabożeństwie Słowa Bożego.
 • Z „Dnia Pańskiego” korzystają ponadto niektórzy katecheci, omawiając na lekcji Słowo Boże na zbliżającą się niedzielę.
 • Biuletyn zamawiają też niektórzy proboszczowie pracujący za granicą, gdyż na Mszę św. do ich kościoła przychodzą polscy pielgrzymi lub turyści, albo mieszkający tam Polacy.
 „DZIEŃ PAŃSKI” PODCZAS MSZY ŚW
 • Wierni dysponujący „Dniem Pańskim” podczas lektury Słowa Bożego mogą śledzić czytany tekst, a przez to skupić na nim swoją uwagę i pogłębić jego zrozumienie. Ponadto jak pokazują badania, człowiek, który tylko słucha lub jedynie czyta dany tekst, zapamiętuje go mniej niż ten, który go jednocześnie słucha i śledzi wzrokiem.
 • „Dzień Pański” bardzo pomaga również we wspólnotowym śpiewie wiernych.
 • W jednej z parafii kapłan zaprasza spośród parafian osoby chętne do lektury Czytań oraz Modlitwy Wiernych, które dysponując „Dniem Pańskim”, odczytują zadany tekst z ambonki.
 • W jednym z zakładów karnych przez to, że każdy posiada biuletyn, zrezygnowano z indywidualnego śpiewu Psalmu i wykonują go wszyscy razem. Podobnie Modlitwę Wiernych wykonuje się spontanicznie w oparciu o gotowe teksty.
 • „Dzień Pański” jest bardzo pomocny do przeżywania Mszy św. w małych wspólnotach. Również, gdy taka wspólnota znajduje się w warunkach polowych, poza świątynią.
 • Biuletyn umożliwia wiernym poznanie innych tekstów Mszy św., które zwykle są dla nich niedostępne, takich jak: Antyfona na wejście i na komunię, Kolekta, Modlitwa nad darami i Modlitwa po komunii.
 „DZIEŃ PAŃSKI” POZA MSZĄ ŚW.
 • Wielu wiernych po zakończonej Mszy św. zabiera „Dzień Pański” do domu, aby jeszcze raz wrócić do omawianych treści, przeczytać katechezę i ewentualnie przekazać go innym.
 • Podobnie dzieje się w duszpasterstwach specjalnych. Szczególna sytuacja cierpienia, samotności oraz większej ilości czasu do zagospodarowania sprzyja temu, aby zatrzymać się dłużej nad treściami Mszy św. Jeden z kapelanów więziennych zachęca swoich podopiecznych, aby zabierali biuletyn do celi i tam wracali do zaproponowanych treści.
 • Biuletyn może być prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.
 • Doświadczenie pokazuje, że wielu przeciwników Kościoła w głębi duszy żywi do Niego szacunek i nawet jeśli tego nie okazuje, to wielu z nich cieszy się z możliwości czytania w zaciszu swoich domów słów, których ze względu na fałszywe przesądy nie chcą słuchać w kościele. Są też tacy, którzy sięgają po biuletyn z ciekawości, z potrzeby wypełnienia jakoś swojego czasu, z chęci późniejszego krytykowania. Ale również w tych przypadkach zaproponowane treści, jeśli są prawdziwym Słowem Bożym przywoływanym i komentowanym w duchu nadprzyrodzonym, mogą przynieść zamierzony owoc.
PODSUMOWANIE

„Nie moja wola, lecz Twoja niech się dzieje” (Łk 22,42). Czasem wśród czytelników „Dnia Pańskiego” zauważa się pewne niezrozumienie jego funkcji. Dlatego wiernym warto przypomnieć o tym, co dla wielu może być oczywiste. Biuletyn nie jest jak inne periodyki, które czytamy, ponieważ nam się podobają. Tu musimy pozwolić przemówić Bogu przez Jego Słowo. „Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego: <<Nie zatwardzajcie serc waszych…>> (Ps 95,7-8)” – mówi Psalmista. Słowo Boga winniśmy przyjmować w postawie uniżenia, wyciszenia i skupienia, odkładając na bok nasze myślenie, a skupiając się na tym, co Bóg chce przekazać. Dopiero poznając wolę Bożą wyrażoną w Słowie, możemy zdobyć się na refleksję i konfrontację Jego woli z naszym życiem.

Redakcja „Dnia Pańskiego”