UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – rok A

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Koniec roku liturgicznego ukazuje nam postać jedynego Króla Wszechświata – Jezusa Chrystusa. Jego królowanie to pełne miłości poszukiwanie tych, którzy zagubili się na drogach życia, i troska o to, by nasze czyny wydały właściwy, ewangeliczny owoc. Jego sąd to nie pozbawiony miłości osąd nad światem, ale pełen miłości wgląd w serce człowieka.

SIELANKA I IDYLLA, CZEMU NIE!?

Czy sam dekalog może być wystarczającym motorem napędowym do czynienia dobra? Może, tylko zależy jak go rozumiemy! Jeśli postrzegamy go jedynie jako dwie kamienne tablice z szeregiem zakazów i nakazów, może być trudno. Lecz jeśli uznamy go za fundament, podstawę naszego działania wobec drugiego człowieka, to zmienia postać rzeczy.
Surowa i katastroficznie brzmiąca dzisiejsza Ewangelia daje nam dość mocno do zrozumienia, że każdego czeka koniec. Nie powinniśmy się łudzić, że jakiekolwiek nasze czyny, słowa i myśli pozostaną niezauważone przez Boga. On wie o wszystkim. Czy to źle? Niekoniecznie, dlatego, że ludzka pamięć nie zapisze wszystkiego, nawet tego, co dobre, a boska już tak.
Wiedzę na ten temat czerpiemy z Biblii. W tym przypadku z pomocą śpieszy prorok Ezechiel, by zapowiedzieć, że Kościół jest Bożą owczarnią, na której czele stoi pasterz – sam Bóg. On sam troszczy się o swoje owce, ale także daje im pełną wolność, by same mogły o sobie stanowić. Dopóki On stoi na czele stada, nic złego nie może się stać. Z kolei myśl św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian koncentruje nas na tym, że to Chrystus, jako najlepszy władca królestwa, sam przeżywa to samo, co ludzie, by być wszystkim we wszystkich. On zna każdego poddanego i jego sytuację.
Gdy w ten sposób popatrzymy na ludzi działających na rzecz Kościoła w ramach Akcji Katolickiej, czy na młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którzy są zawsze gotowi, by być aktywnymi we wspólnocie wierzących, okazuje się, że pomimo trudności Kościół jest piękną łąką. To bezpieczne miejsce w świecie – gdzie najlepszy Król sam uchyla nam nieba. Sielanka i idylla? Z Chrystusem Królem? Ależ tak!

ks. Karol Iwańczak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ez 34, 11-12. 15-17)
Chrystus zna swoje owce

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku» – mówi Pan Bóg. «Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».
Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: «Oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 23)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 20-26. 28)
Królestwo Boże

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, «aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 11, 9c. 10a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 25, 31-46)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”.
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”.
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Jezus Chrystus jest Królem

Jezus Chrystus króluje nad umysłami: Jego królestwo jest prawdą, więc ludzki rozum powinien oddawać Mu cześć, wierząc w każde Jego słowo.
Jego królestwo jest królestwem sprawiedliwości, więc ludzie powinni oddawać Mu cześć przez wolę, przyjmując Jego przykazania i naśladując Jego przykład.
Jezus Chrystus króluje nad sercami; Jego królestwo jest królestwem miłości, więc ludzie muszą Jemu podporządkować swoje uczucia i dążenia.

Jakub Alberione
Krótkie medytacje na każdy dzień roku
Edycja Świętego Pawła 2008.