3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Obchodzimy dzisiaj trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Liturgia wzywa nas do przyznania się do przewinień, do pójścia drogą Bożych przykazań przez modlitwę, post i jałmużnę. Czas przygotowania paschalnego ukazuje nam Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością Bożą. On uczynił niezwykły znak – wzniósł na nowo świątynię swego ciała w trzy dni. W każdej Eucharystii celebrujemy to misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. To daje nam moc, by w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu.

 

GALERIA POBOŻNOŚCI

Pewien praktykujący muzułmanin w rozmowie z katolikiem powiedział: „Gdybyś swoim życiem pokazał mi, że Bóg umarł na krzyżu, a teraz mieszka w tym metalowym pudełeczku, które nazywacie tabernakulum, to dałbym się̨ ochrzcić i dniem, i nocą̨ modliłbym się̨ w kościele”.
Gorszą nas docierające z Europy Zachodniej informacje o przerabianych na budynki użyteczności publicznej kościołach. Ronimy łzy nad kolejnymi burzonymi świątyniami. Nie dostrzegamy jednak, że podobny proces dzieje się na naszych oczach tu, w kraju nad Wisłą.
Coraz częściej nasi duszpasterze borykają się z problemem utrzymania wybudowanych z wielkim rozmachem świątyń. Aby jakoś podreperować parafialny budżet, podejmują różnorakie inicjatywy. W ich rezultacie na naszych oczach kościoły stają się salami koncertowymi lub konferencyjnymi. Uwagę przekraczających ich próg wzbudzają obrazy, mozaiki czy symbole patriotyczno-narodowe. Jakże często pobożni wierni muszą przez dobrą chwilę rozejrzeć się, by w tych muzeach sztuki sakralnej znaleźć tabernakulum. Bo to w nim przecież mieszka żywy Bóg. To Jego Serce otwarte włócznią na krzyżu jest prawdziwą świątynią.
Czy zadajemy sobie czasem pytanie o znaczenie miejsc sakralnych w naszej religii? Czy mamy świadomość, że nie są one celem, a jedynie narzędziem? Korzystając w nich z sakramentów świętych, sami stajemy się żywą świątynią. To w ten sposób nasze serca stają się prawdziwym tabernakulum, w którym Jezus zaprowadzany jest do współczesnego człowieka. To w ten sposób kościół staje się narzędziem budowania Kościoła.

ks. Mariusz Marszałek, pallotyn


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 20 1-17)
Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 19)

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 22-25)
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 3, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 2, 13-25)
Zapowiedź męki i zmartwychwstania

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?». Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?».
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


La Salette.
Historia i aktualność

Czy znasz La Salette? To mała, malownicza miejscowość we francuskich Alpach, w której Matka Boża objawiła się 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 11-letniemu Maksyminowi Giraud i 15-letniej Melanii Calvat. Dzięki tej książeczce poznasz historię tego objawienia.
Książka przypomina wciąż aktualne słowa Maryi, które nie tylko mówią wiele o współczesnym świecie, ale też zawierają wskazówki, co należy czynić, by nie zmarnować życia doczesnego i wiecznego. Oprócz historii objawienia, w książce znajdziesz również rozważania oparte na orędziu Maryi w La Salette. To słowa, które pozwalają odczytać bogactwo tego objawienia i zamieszkać w La Salette – tak fizycznie, jak i duchowo.

ks. Józef Pochwat MS
La Salette. Historia i aktualność.
Edycja Świętego Pawła 2023