Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Już w Księdze Rodzaju czytamy, że Duch Pański (…) unosił się nad wodami. Słowa te wprowadzają nas w tajemnicę dzisiejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Celebrowanie Pięćdziesiątnicy podkreśla, że Duch Boży na nowo ogarnia wszystko i zna każdą mowę. Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół rodzi się dla świata, wychodzi z ukrycia i lęku, zaczyna głosić Dobrą Nowinę wszystkim narodom. W dzisiejszej liturgii słyszymy również wołanie o miłość Bożą, która rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Cały Kościół przyzywa Ducha i nazywa Go w Sekwencji: Ojcem ubogich, Dawcą łask, Światłością sumień, Najmilszym z gości, radością serc, słodkim orzeźwieniem. Dołączmy szczerze do tego wołania i módlmy się o Ducha i owoce Jego działania w naszym życiu oraz życiu całego Kościoła.

 

WZMOCNIŁ NASZĄ WIARĘ

Duch Święty ożywia i wzmacnia naszą wiarę. Bez Jego darów nie jesteśmy w stanie przyjąć w pełni prawdy objawionej, jaką daje nam Bóg. Zesłanie Ducha Świętego może stać się dla każdego z nas ożywiającym impulsem.

Zesłanie Ducha Świętego sprawiło, że lepiej rozumiemy to, w co wierzymy. Apostołowie, choć poznali Syna Bożego osobiście, chodzili za Nim krok w krok, to przez cały ten czas stawiali Jezusowi różnorodne pytania. Wiele z tego, co Syn Boży czynił i co mówił, nie byli w stanie jeszcze wtedy do końca zrozumieć. Ale czy my dzisiaj, przeszło dwa tysiące lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, rozumiemy więcej od apostołów? Czy właściwie odczytujemy to, co chce nam dziś powiedzieć Bóg? Dlaczego tak wielu ludzi oddala się od Kościoła lub porzuca wiarę? Wiedza katechizmowa zdobyta w szkole okazuje się w wielu przypadkach po prostu niewystarczalna, a ludzie nie są w stanie wytrwać przy Bogu w wieku dorosłym. Być może, że wciąż dużo pytań w ich życiu pozostaje bez odpowiedzi, a z trudem przychodzi im dostrzec ślady obecności Boga w dzisiejszym, nierzadko zsekularyzowanym świecie. Zesłanie Ducha Świętego było dla tworzącej się wspólnoty chrześcijan momentem na tyle przełomowym, że przemieniło ją całkowicie. Raczkująca dopiero co wiara uczniów Chrystusa stała się na tyle mocna, że stali się oni gotowi do pójścia aż na krańce świata, aby głosić orędzie zbawienia. Moc, z jaką głosili orędzie zbawienia, była tak przekonująca, że w to, co głosili, uwierzyło wielu ludzi. Niech Duch Święty, który napełnia swój Kościół wszelkimi darami łaski, sprawi, abyśmy z większą siłą wierzyli w słowa obietnicy, jaką obdarza nas zmartwychwstały Pan.

ks. Mariusz Krawiec, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 104)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 5, 16-25)
Owoce Ducha

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Niech zstąpi Duch Twój…

Szukasz prezentu na bierzmowanie, który zainspiruje obdarowaną osobę? Podaruj ten nietuzinkowy album, którego tytułem stała się niezapomniana modlitwa Jana Pawła II. To wyjątkowy upominek dla bliskiej osoby, który zawsze będzie przypominać zarówno o przeżytym sakramencie, jak i o obdarowującym.

W albumie znajdziesz:

  • miejsce na wpisanie życzeń,
  • miejsce na wpisanie zaproszonych gości,
  • słowa przypominające znaczenie sakramentu Bierzmowania,
  • miejsce na pamiątkowe fotografie,
  • modlitwy i refleksje przybliżające Osobę Ducha Świętego,
  • podpowiedzi, w jaki sposób przełożyć niewidzialną łaskę Bożą na codzienne życie.

 

Bogaty w treść, kolorowo ilustrowany album to wartościowy i elegancki upominek dla każdej osoby przystępującej do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. To pamiątka na całe życie, będąca doskonałą okazją do refleksji i wspomnień. Będzie wspaniałym prezentem np. od dziadków, rodziców lub chrzestnych.

Niech zstąpi Duch Twój…
Edycja Świętego Pawła 2023