NR 1 / 2013 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


BÓG PRAGNIE ROZWAŻANIA JEGO TAJEMNIC

W starożytnym Rzymie na rozpoczęcie roku otwierano wszystkie drzwi i bramy. Czyniono to, aby zaprosić do swoich miast i domostw bóstwa opiekuńcze, które miały zapewnić pokój i wszelkie dobro. My w liturgii Kościoła Nowy Rok rozpoczynamy od oddania czci Tej, którą w Litanii Loretańskiej nazywamy Bramą Niebios – od Uroczystości Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki.
Przełom roku uświadamia nam fakt biegnącego czasu, nasze zawieszenie między przeszłością a przyszłością. Widzimy i doświadczamy, jak niesłychanie szybko przyszłość staje się teraźniejszością i przechodzi w przeszłość. W tym przechodzeniu czasu w czas Kościół życzy nam, aby rozpromieniło się nad nami Boże oblicze (por. Lb 6,25). Błogosławieństwo to ma nam przynieść pokój. Sami dobrze czujemy, jak tego daru brakuje w dzisiejszym świecie: między państwami i narodami, między wielkimi tego świata a małymi, między bliskimi w rodzinie.
Boże oblicze w sposób szczególny zajaśniało nad Maryją. Jej odpowiedzią na ten dar łaski było zachowywanie i rozważanie w sercu wielkich dzieł Boga (Łk 2,19). Przez dzisiejszą uroczystość cały rok liturgiczny jest poddany pod macierzyńską opiekę Maryi. Każdy zaś wierzący jest zaproszony do rozważania Bożych tajemnic w swoim sercu. Przecież i nad nami zajaśniało Boże oblicze, gdy Bóg pozwolił odnaleźć się w sposób niesłychanie prosty. Objawił się w Dziecięciu narodzonym z Tej, która jest Bramą Niebios i Królową Pokoju.

ks. Mariusz Szmajdziński

„Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem”.
(Ga 4,7)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Rozpoczynamy nowy rok od oddania czci Maryi. Matka Boża delikatnie wprowadza nas w tajemnicę Jezusa. A najlepszym miejscem do spotkania z tą tajemnicą jest Msza św. To wielki zaszczyt dla każdego z nas dlatego, że zostaliśmy tu zaproszeni!

PIERWSZE CZYTANIE(Lb 6,22-27)

Pierwsze czytanie w nowym roku to Boże błogosławieństwo dla każdego z nas. W liturgii żydowskiej wypowiadał je kapłan po zakończeniu wieczornych czynności liturgicznych. To słowa wciąż aktualne dla współczesnego człowieka. To najpiękniejsze życzenia noworoczne, które składa nam sam Pan Bóg. W tych słowach zapewnia nas o swej obecności, przychylności i pragnieniu szczęścia dla każdego.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił».

PSALM(Ps 67,2-3.5 i 8)

Gdy pracujemy, gdy wkładamy w coś wysiłek, pragniemy zobaczyć owoce naszych działań. Pracą i wysiłkiem jest nasze życie, chcielibyśmy zobaczyć pokłosie naszego życia. Czasem Pan Bóg daje nam taką łaskę i widzimy te efekty. Dobre owoce. Gdy tak jest, złóżmy Bogu dziękczynienie za łaskę oglądania owoców naszego życia!

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ref.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Ga 4,4-7)

Duch Święty przypomina nam o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie tylko my, ale też nasi bliźni. Również ci bliźni, którzy są dla nas problemem ‒ to też nasi bracia i siostry. Dlatego nie jest to takie proste nazwać Boga moim Ojcem, bo wtedy muszę przyjąć wszystkich jako braci i siostry. Potrzebna jest nam pomoc Ducha Świętego, który sprawi, że zwrócimy się do Boga: „Abba, Ojcze!”.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Hbr 1,1-2)

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Łk 2,16-21)

Maryja jest naszą Mamą, jest nam bliska. A jednocześnie Maryja jest dla nas tajemnicą. Ponieważ nosiła w swoim łonie Boga, którego urodziła i któremu dała imię ‒ Jezus. Dla nas określenie Maryi jako Matki Bożej jest oczywiste. A tymczasem ten tytuł przewyższa nasz rozum tak jak określenie Maryi: „Matka dziewicza”. Tajemnica Maryi nie odgradza nas od niej, bo mieści się ona w Sercu Maryi i każdy z nas przytula się do tego Serca.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Przemysł filmowy ‒ medytacja

Głoście wielkość Jego imienia,
dziękujcie Mu w godny sposób
przy dźwiękach harfy i cytry,
i tak wyśpiewujcie dziękczynienie:
Wszystkie dzieła Pana są bardzo dobre […]
Jemu są wiadome czyny wszystkich stworzeń
i nic nie ukryje się przed Jego oczami.
Obejmuje wzrokiem początek i koniec czasów
i nie ma dla Niego nic nadzwyczajnego.

Syr 39,15-16a.19-20

1. To bolesna prawda, ale wiele ludzkich wynalazków jest bardziej wykorzystywanych jako narzędzia zła niż jako narzędzia dobra. Tak się dzieje z drukiem, tak z radiem, a także z kinem.
W odniesieniu do tego ostatniego Pius XI napisał wspaniałą encyklikę, aby przypomnieć wszystkim ich obowiązki w stosunku do przemysłu filmowego (Vigilanti cura, 29 czerwca 1936 – red.). Następnie Pius XII podczas jednej z audiencji dla przedstawicieli kina powiedział: „Czasami chciałoby się zapytać, czy kierujący przemysłem kinematograficznym w pełni oceniają rozległą władzę, jaką mają, ażeby wpływać na życie społeczne, zarówno w rodzinie, jak i w szerszych wspólnotach obywateli. Oczy, uszy są niczym rozległe drogi, które prowadzą bezpośrednio do duszy człowieka. Czym jest to, co z ekranu wchodzi do najbardziej ukrytych zakątków umysłu, gdzie kształtuje się głębia postaw młodzieży i gdzie są formowane i wyostrzane normy i motywy działania, które kształtują ostateczny charakter?
Czy jest to czymś, co przyczyni się do uczynienia obywateli lepszymi, bardziej zaradnymi, miłującymi prawo, bojącymi się Boga, którzy znajdują swoją radość i odpoczynek w zdrowych przyjemnościach i pociechach? Święty Paweł cenił Menandra, starożytnego poetę greckiego, kiedy pisał do wiernych Koryntu, że »złe rozmowy psują dobre obyczaje« (1 Kor 15,33).
Współcześnie o ileż bardziej skuteczne są zepsute rozmowy, gdy towarzyszy im przedstawione na żywo postępowanie, które naśmiewa się z Bożego prawa i przyzwoitości. O, jak niezmierzoną wielość dobra może wytworzyć przemysł filmowy! Oto dlaczego zły duch […] chce zdeprawować to narzędzie dla swoich bezbożnych celów” (przemówienie do członków Motion Picture Executive Committee of Hollywood, 14 lipca 1945 – red.).

2. Naszym obowiązkiem jest powstrzymać się od bezbożnych i niemoralnych przedstawień, oddalając od nich również podległe nam osoby. Winniśmy przestrzegać wszystkich przed niebezpieczeństwami i rozwijać „przyrzeczenie filmowe” (chodzi o obietnicę powstrzymania się od filmów, które obrażają prawdę i chrześcijańską moralność, co zostało zalecone przez Piusa XI w encyklice Vigilanti cura – red.). Trzeba się modlić i pracować, rozpowszechniać zdrowe kino jako prawdziwy i nowoczesny apostolat, który dziś jest tak bardzo potrzebny.
Całe stworzenie jest środkiem prowadzącym do zbawienia duszy. Tak samo każdy wynalazek, najszybsze i najskuteczniejsze środki należy używać dla królestwa Bożego oraz aby rozszerzyć odkupienie i zbawienie ludzi. Powinno się docierać wszędzie. Ponadto przeciwstawić dobre kino kinu złemu. Rozliczenie z tego będziemy musieli przedstawić kiedyś Bogu.

3. Pius XI napisał: „Dziś potrzebna jest bardziej wnikliwa i rozległa czujność nad niemoralnymi książkami i widowiskami filmowymi”.

Rachunek sumienia. Czy mam zdrową świadomość i myślenie o kinie? Czy wypełniam swój obowiązek powstrzymywania się od bezbożnych i niemoralnych dzieł? Czy promuję, zgodnie z moim stanem, apostolat kinematografii?

Postanowienie. Zapamiętam słowa Piusa XI. Głos Kościoła (który jest nauczycielem oraz wzorem wszelkiego apostolatu) oraz różne potrzeby społeczeństwa będą wskazywać mi odpowiednie środki i formy, aby słowo Boże się rozszerzało i było uwielbione.

Modlitwa. Boski Mistrzu, błogosław wszystkim, którzy działają w apostolacie kina i modlą się za niego. Oświeć i nawróć licznych nieszczęsnych i ślepych producentów, propagatorów oraz widzów deprawujących filmów. Do Ciebie należy wiedza i Twoja jest energia wszechświata: oby wszystko było używane na Twoją chwałę i dla naszego zbawienia! Oby nikt Cię nie obrażał, o Panie, zamieniając w truciznę i zepsucie to, co Ty przygotowałeś ludziom z taką miłością.

Jakub Alberione, Brevi meditazioni per ogni giorno dell’anno, Alba 1948.