NR 63 / 2021 – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO (Msza w dzień)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Człowiek, nie umiejąc korzystać z daru wolności, zatracił siebie i swoją tożsamość. Dlatego Bóg odkupił człowieka, przywracając mu godność. W Boże Narodzenie świętujemy tę wielką i niepojętną tajemnicę odkupienia człowieka przez Wcielenie Syna Bożego. Jezus przyjął naszą ludzką naturę i wyniósł ponad inne dzieła stwórcze. Nie tylko zostaje nam przywrócona godność, ale dokonuje się usynowienie, dzięki któremu możemy uczestniczyć w bóstwie Chrystusa.

FAKT, NIE MIT

I dziś świat Go nie rozpoznaje. I dziś swoi Go nie przyjmują. A jednak mieszka pośród nas. I to od ponad dwóch tysięcy lat.

Nie tylko współcześni Jezusowi przegapili moment, w którym Pan pocieszył swój lud. W każdej epoce próbowano sprowadzić opis Bożego narodzenia do bajki, projekcji wiary pierwotnego Kościoła czy też mitu, jaki towarzyszy założycielom innych religii.
Spis ludności zarządzony przez cezara Augusta, Kwiryniusz, wystąpienie Jana Chrzciciela, pokłon mędrców. A szerzej: Piłat z Pontu, osiągnięcia greckiej filozofii, zaćmienie słońca, trzęsienie ziemi, zburzenie świątyni. Ilu argumentów trzeba jeszcze użyć, by przekonać nieprzekonanych? Ile mitów trzeba obalić, by zrozumieć pełnię czasów?
W ostatnich latach obalono kolejny mit, że Boże narodzenie zastąpiło pogańskie święta po ustaniu prześladowań, że jest tylko marnym uzasadnieniem dla zimowego przesilenia. Bo przecież warto świętować, kiedy noc jest najdłuższa. Wielka tu zasługa ks. prof. Józefa Naumowicza.
Świętujemy narodzenie Jezusa w dniu, w którym w roku 328 konsekrowano bazylikę wzniesioną nad miejscem Jego przyjścia na świat. To najstarszy istniejący dziś kościół chrześcijański, o przebogatej historii. A i miejsce nie jest przypadkowe, bo dzięki gorliwości pasterzy pierwsi wyznawcy Zmartwychwstałego zaznaczyli ową grotę i już w drugim wieku gromadzili się tam na modlitwie.
Nie ma więc powodu, by wątpić w historyczność wydarzeń opisanych w Ewangelii. I dziwi nas, a może i czasem śmieszy, że wątpiący powołują się na dowody naukowe. Mimo że nauka ich wątpliwościom przeczy.

ks. Arnold Nowak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 52, 7-10)

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować». Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie, i grajcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 1, 1-6)

Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.
Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».
Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii
i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach
nikt nie doświadcza przemocy,
zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywróć wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego
charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Papież Franciszek,
Adhortacja apostolska „Amoris Laetita”. O miłości w rodzinie,
Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2016.