NR 27 / 2022 – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Modlimy się w dzisiejszej uroczystości przez wstawiennictwo Matki i Królowej o wolność i pokój (kolekta). Są to wartości chyba najbardziej przez nas cenione. Uświadamiamy sobie, że tylko Pan Bóg może nas nimi obdarzyć. Historia naszego kraju obfituje w wydarzenia, które uczą nas, że o te wartości nie tylko trzeba prosić, ale też troszczyć się o ich zachowanie. Wolność i pokój są nam dane i zadane. Prośmy dziś przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, byśmy potrafili z tych darów mądrze korzystać.

Z MARYJĄ NIEŚĆ CHRYSTUSA

Cała Polska wpatrzona jest w Maryję – Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa! Każdy z nas zapewne doskonale zna te słowa: „Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały”. Szczególnie mocno wybrzmiewają one właśnie 3 maja, kiedy oddajemy cześć Maryi jako Królowej Polski. Ona jest dla nas nie tylko Królową, ale nade wszystko Matką i przewodniczką pokazującą drogę do Syna.

Właśnie Ona, Maryja, nieustannie wskazuje, jak należy realizować powołanie, jakim nas Bóg obdarzył. I chociaż Jej życie nie było wolne od trosk codzienności, dzięki życiu w bliskości Boga stała się dla nas wzorem.
Patrzymy dziś na Matkę Bożą, z jednej strony jako na Matkę Cierpiącą, stojącą pod krzyżem swego Syna, z drugiej natomiast jako na Niewiastę ukoronowaną gwiazdami i obleczoną w słońce. Dzisiejszy świat pełen jest niepokojów, problemów i trosk. Zasłuchanie w Boże słowo i pielęgnowanie go w swym sercu na wzór Maryi nie tylko pomaga nam trwać w wierności Ewangelii, ale i sprawia, że stajemy się świadomi odpowiedzialności za Kościół w naszym kraju i na całym świecie.
Módlmy się zatem dziś za naszą Ojczyznę, by pod przemożnym panowaniem Maryi, Królowej Polski, rozwijała się w pokoju. Prośmy, by mieszkańcy polskiej ziemi żyli w zgodzie z nakazami Bożego Syna i pielęgnowali w sobie to, co Polskę stanowi.
Prośmy Maryję, by zawsze wskazywała nam drogi, którymi winniśmy podążać. Ona w dzień Pięćdziesiątnicy towarzyszyła uczniom swojego Syna, trwała z nimi na modlitwie. Także i dziś my mamy wpatrywać się w Maryję, trwać z Nią na modlitwie i naśladować Ją w umiłowaniu słowa.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab)

Wielki znak ukazał się na niebie

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Jdt 13, 18bcda. 19-20)

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1, 12-16)

Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 19, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus powiedział do ucznia: «Oto Matka twoja»,
i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 19, 25-27)

Oto Matka Twoja

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


MARYJA, GWIAZDA EWANGELIZACJI

Wszystko, co najcenniejsze dla świata, otrzymaliśmy przez Maryję (św. Jan Paweł II).

Zanim w pełnym blasku wstanie słońce, prowadzą nas gwiazdy. Stąd w wyznaczaniu drogi posługujemy się mapą nieba. To doskonale wiedzą żeglarze od czasów starożytnych oraz najmłodsi harcerze, którzy zdobywają sprawności terenowe.
Dla ludzi wiary, prowadzących głębokie życie duchowe, kierunek wyznacza pojawienie się Maryi w historii ludzkości i dziejach zbawienia. Jak gwiazda poprzedzająca nastanie słońca, jak mapa nieba prowadząca wędrowców do celu, tak Ona jest nam dana w pielgrzymce życia. W znanym i kochanym wizerunku Jasnogórskiej Matki Kościoła wskazuje zawsze na Jezusa. W dziele misyjnym staje się wzorem dla misjonarzy, którzy odnajdują swoje szczęście w powołaniu przez zasłuchanie w głos Boga. Ona uczy nieskupiania się na sobie, lecz ukazywania Jezusa, który jest centrum i punktem odniesienia dla Kościoła pielgrzymującego.
Wielu misjonarzy daje świadectwo o swoim posługiwaniu w głoszeniu Ewangelii, wskazując na modlitwę różańcową, pielgrzymowanie do sanktuarium maryjnego jako punkt zwrotny, który zapoczątkował nową misję lub odnowił zranione konfliktami plemiona czy całe społeczeństwa.
Kolejni papieże ostatnich czterech pontyfikatów w swoich dokumentach o misyjnej naturze Kościoła, pisząc o zarodku rodzącej się wspólnoty wiary, zawsze odnoszą się do obecności Matki. Tak jak była Ona w gronie apostołów w dniu zesłania Ducha Świętego, tak jest zapraszana po dzień dzisiejszy do tych, którzy czekają na spotkanie z Mesjaszem – Jezusem Chrystusem.
Maryja Gwiazda Ewangelizacji pokrzepia tych, którzy przygotowują się do wyjazdu na misje, stając się ich pierwszą patronką i opiekunką w czasie formacji przed właściwym posłaniem na placówkę misyjną.
Jej przemożnemu wstawiennictwu i opiece oddawane są zawsze wszystkie inicjatywy i projekty prowadzone przez Papieskie Dzieła Misyjne. Matkę Jezusa przyzywa się każdego dnia w godzinie Apelu Jasnogórskiego w naszym narodowym sanktuarium wraz z prośbą za ojczyznę, powołania oraz za dzieło misyjne. Maryja to nie gwiazda – celebrytka, ale to Boży promyk zapowiadający przyjście światła Ewangelii. Misjonarz też zapowiada nie siebie, lecz Pana, który po nim nadchodzi.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne