NR 28 / 2022 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Usłyszymy dzisiaj w kolekcie prośbę, abyśmy jako pokorny lud szli za zwycięskim Pasterzem. Jesteśmy owczarnią, którą Jezus Chrystus Dobry Pasterz prowadzi na zielone pastwiska. Jesteśmy zagubionymi owcami, które On znajduje i bierze na swoje ramiona. Idźmy za Nim pełni zaufania, zwłaszcza wtedy, gdy widzimy wokół siebie ciemną dolinę.

NA RAMIONACH PASTERZA

Każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, niezależnie od tego, ile mamy lat, jaki zawód wykonujemy czy jaki urząd przychodzi nam piastować. To wszystko, co nas na co dzień otacza, może nam dać jedynie namiastkę prawdziwego, stałego poczucia bezpieczeństwa. Tym prawdziwym poczuciem jest świadomość przynależenia do Bożej owczarni, w której Pasterzem jest sam Chrystus Pan.


Nikt tak nie zna swoich owiec, jak ich Pasterz. Bycie częścią tej Bożej owczarni to wielki przywilej, lecz z faktu owej przynależności wypływają również pewne obowiązki. Bardzo często dzisiaj możemy spotkać się z postawą usprawiedliwiania rozmaitych grzechów i słabości. Ludzie dzielący taki sposób myślenia uważają, iż wystarczy tylko należeć do Jezusowego stadka owiec. Tymczasem to o wiele za mało, gdyż jako Jego owce, musimy Chrystusa znać. Ta znajomość rodzi się ze spotkania na modlitwie, w Jego słowie czy w sakramentach świętych, nade wszystko w Eucharystii. Poznawszy, jak dobrym Pasterzem jest Chrystus, pragniemy dzielić się tą nowiną z innymi.
Bywa, że w naszym życiu doświadczamy sytuacji, w której głoszenie Dobrej Nowiny napotyka opór, bądź jawny sprzeciw. Nie powinno nas to jednak zniechęcać, gdyż wiemy, iż jesteśmy pod opieką Dobrego Pasterza, który ukochał swe owce do końca.
Niech również rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Powołania uwrażliwi nas na to, iż świat potrzebuje Chrystusa, którego przez posługę słowa i sakramentów niosą kapłani. Niech przypomina, że każde powołanie jest niezwykle cenne dla całego Kościoła.
Wpatrzeni w Chrystusa i my kochajmy Kościół!

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 13, 14. 43-52)

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.
A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.
W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”».
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 100 (99), 2-3. 4-5)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

DRUGIE CZYTANIE (Ap 7, 9. 14b-17)

Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do źródeł wód życia

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 10, 27-30)

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


ADOPTUJ MISYJNYCH SEMINARZYSTÓW – AdoMIS

Stwórco świata, Panie żniwa, poślij do serc spragnionych Miłości głosicieli Ewangelii. …Maryjo, Matko Powołanych, otocz opieką seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszki na terenach misyjnych. (Fragment modlitwy za misyjnych powołanych)

Niedziela Dobrego Pasterza jest słusznie kojarzona ze „szturmowaniem modlitewnym nieba” w intencji nowych powołań. Ale czy modlitwa może mieć ograniczenia geograficzne? Czy możemy się modlić o kandydatów tylko do polskich seminariów i nowicjatów? Bóg swoją hojnością dawania pokazuje nam, że i my możemy prosić hojnie. Dlatego ta niedziela jest czasem modlitwy o powołania w całym Kościele i dla powszechnej wspólnoty wierzących. To zarazem święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, które w tym roku obchodzi 100-lecie nadania tytułu „papieskie”. Ta wspólnota, założona pod koniec XIX w. we Francji przez świeckie kobiety, ma za cel wspierać młodych kandydatów do kapłaństwa w Kościele misyjnym.
Obecnie to dzieło wspiera blisko 80.000 kandydatów do kapłaństwa w przeszło 700 seminariach, gdzie przygotowują się do sakramentu święceń ci, których wybrał sam Chrystus, a których my wspieramy duchowo i materialnie.
Tak jak wszędzie, tak i tu pojawiają się skrajności. Z jednej strony w najliczniejszym seminarium w Nigerii kształci się 800 studentów, z drugiej strony jest wiele maleńkich wspólnot w Azji Centralnej lub krajach Afryki, gdzie religią narodową jest islam i nie ma ani jednego seminarzysty. Stąd potrzeba wielkiej refleksji i jeszcze większej mądrości w przyjmowaniu i prowadzeniu nowych powołań.
Od 9 lat w Papieskich Dziełach Misyjnych w Polsce rozwija się akcja AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów). To dobrowolne zobowiązanie dla tych, którzy chcą wspierać powołania misyjne. Wystarczy zgłosić swoją chęć modlitwy lub wsparcia finansowego. Informacje na ten temat można znaleźć w internecie lub czasopiśmie „Misje Dzisiaj” i stać się duchowym opiekunem nie jednego kleryka, ale całego seminarium.
Z woli Ojca Świętego Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce opiekują się seminarium w Moramanga na Madagaskarze oraz Iquitos w Peru. W duchu wdzięczności za kapłanów i zakonników w Polsce pomyślmy o tych, którzy na swoich duchownych muszą jeszcze czekać.
Idąc za podszeptem serca, każdy może stać się duchowym rodzicem przyszłego kapłana na misjach.

ks. Maciej Będziński, Papieskie Dzieła Misyjne

 

 

365 dni w rytmie psalmów to rozważania powstałe w dwugłosie. Siostra Anna Maria Pudełko AP i brat Piotr Kwiatek OFMCap dzielą się z nami bogatym doświadczeniem duchowym. Ta poręczna książeczka jest codziennym towarzyszem na drodze rozwoju i modlitwy. Autorzy oprócz treści do rozważań dają czytelnikowi wsparcie duchowe, wzmocnienie wiary, nadziei i miłości.
Cały rok z Psalmami to doskonały prezent, który możemy sprawić sobie sami, a także podarować go innym. To codzienny pomocnik duchowy z fragmentem psalmu na każdy dzień, z rozważaniem, a także miejscem na własne refleksje czy postępy duchowe. A wszystko ozdobione grafiką, która powstała specjalnie do tego wydania.
Brat Piotr i siostra Anna Maria chcą nam podarować pewność, że jesteśmy kochani przez Boga, wyjątkowi, że nasze życie jest dobre i ma sens. To mała książeczka, która daje ogromne poczucie szczęścia w wierze.