NR 33 / 2022 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzięki darowi Ducha Świętego Kościół zgłębia dzisiaj tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, Jedynego Boga, który jest wspólnotą Osób. Ta jedność w różnorodności, równość w godności i wzajemne obdarowanie sobą, które kontemplujemy w Bogu, jest dla wierzących wzorem budowania każdej wspólnoty. Modlimy się, byśmy w naszych rodzinach, w Kościele żyli na chwałę Trójcy Przenajświętszej.

NAJCENNIEJSZY DAR

Kiedy ktoś kogoś kocha, pragnie dla tej drugiej osoby tylko dobra. Pragnie dać jej wszystko to, co najlepsze, chcąc uczynić ją naprawdę szczęśliwą. Poświęcając swój czas, rezygnując ze swoich potrzeb na rzecz ukochanej osoby.

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do naszej relacji z Bogiem, a właściwie do relacji Boga do nas. W swej nieskończonej miłości do każdego z nas Bóg Ojciec posłał swojego Jednorodzonego Syna, byśmy przez wiarę w Niego i Jego dzieło mogli stać się dziedzicami życia wiecznego. Jezus nie tylko ukazuje nam, jak „Bóg umiłował świat”, lecz także zapowiada nadejście Ducha Prawdy, będącego owocem miłości Ojca i Syna. Człowiek może nie tylko odpowiedzieć swoją miłością na doskonałą miłość, jaką Bóg ma ku nam, lecz, posiadając wolną wolę, może ją również odrzucić. Otaczająca rzeczywistość wymaga od nas, byśmy, wsłuchując się w słowa św. Pawła, nie ustawali w wierze. Mimo rozmaitych ucisków, przeciwności czy oporów tego świata trzeba nam być ludźmi wytrwałymi, którzy, wzrastając w cnocie, żyją Bożą nadzieją. W taki właśnie sposób świadczymy o życiu według Bożej mądrości, która nijak ma się do logiki doczesności. Wszystko, co nas otacza, jest dziełem Wszechmocnego, a zarazem jest i Jego darem. Bądźmy tego świadomi i wdzięczni nade wszystko za ten wielki dar, jaki otrzymaliśmy, a jakim jest zbawienie wysłużone Chrystusową męką i zmartwychwstaniem. Wyznawajmy nasza wiarę i bądźmy wytrwali w dobrym. Otwierajmy się na Bożą łaskę i pragnijmy być napełnieni Jego mądrością, by promienieć nią wszędzie, gdzie Pan nas postawi!

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Prz 8,22-31)

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Czytanie z Księgi Przysłów.

To mówi Mądrość Boża:
«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 8,4-5.6-7.8-9)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5,1-5)

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 16,12-15)

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT MISYJNY

Działalność wolontariatu pozwala doświadczyć, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.
Te słowa 21 lat temu wypowiedział Jan Paweł II do wolontariuszek i wolontariuszy z całego świata. Dziś coraz więcej młodych ludzi – jakby w opozycji do narzucanego przez świat konsumpcyjnego stylu życia – angażuje się w różnego rodzaju religijne i świeckie wolontariaty.
Wolontariat, który proponują Papieskie Dzieła Misyjne, jest wyjątkowy, ponieważ opiera się na misyjnej duchowości Kościoła. Jako misyjny i papieski wprowadza młodych do serca Kościoła powszechnego. Skierowany jest do uczniów od szóstej klasy szkoły podstawowej do klas ponadpodstawowych. Nastolatkowie nie wyjeżdżają na placówki misyjne, ale angażują się na „misyjnym zapleczu”.
Odnajdują się tu zwłaszcza ci, którzy wyszli z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i chcą kontynuować formację lub przygotować się na kolejny etap, jakim będą wyjazdy na placówki w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Te ostatnie dokonują się później, w ramach wolontariatów studenckich przy zgromadzeniach zakonnych.
W Młodzieżowym Wolontariacie Misyjnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary najważniejsza jest formacja. W niej nacisk położony jest na życie sakramentalne, budowanie wspólnoty, współpracę i konkretne działania na rzecz misyjnego dzieła Kościoła. Młodzi ewangelizują w duchu misyjnym swoje własne środowisko – rodzinę, szkołę, parafię i grupy przyjaciół – robiąc radosny „raban”, o który prosił papież Franciszek. A jednocześnie wspierają konkretne projekty Papieskich Dzieł Misyjnych, misjonarzy i misjonarek.
Grupy młodzieżowego wolontariatu misyjnego są bardzo dobrą receptą na kryzys tożsamości i wiary młodego chrześcijanina. Dlaczego? Ponieważ tutaj doświadcza on Kościoła misyjnego, który wprowadza w świat pokój i nadzieję, uzdrawia, wyzwala i przywraca godność człowiekowi poniżonemu. Tutaj odkrywa duchowość misyjną, dzięki której widzi siebie, świat i ludzi w perspektywie Bożej miłości i Bożego planu zbawienia. Ten natomiast ma swoje źródło w tajemnicy Trójcy Świętej – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.
Papieskie Dzieła Misyjne zapraszają do współpracy duszpasterzy, katechetów, wychowawców i pedagogów, którzy chcą towarzyszyć młodym w takiej formacji, zakładając grupy wolontariatu w swojej parafii lub szkole.

Anna Sobiech, Papieskie Dzieła Misyjne

 

 

Uczta Baranka

By głębiej spojrzeć na misterium Mszy Świętej, by modlić się sercem i uczestniczyć w liturgii z większym zaangażowaniem, zrozumieniem, entuzjazmem oraz wiarą, warto sięgnąć po tę publikację. Książka, napisana przystępnym, bardzo obrazowym i pięknym językiem, pozwala na nowo zrozumieć Eucharystię przez pryzmat księgi Apokalipsy. Zawarte w niej przedziwne obrazy, mistyczne wizje nieba i proroctwa wieszczące koniec świata w doskonały sposób odzwierciedlają Ofiarę eucharystyczną i jej celebrację.