NR 49 / 2022 – 25 NIEDZIELA ZWYKŁA – Dzień Środków Społecznego Przekazu

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Ważnym elementem naszego chrześcijaństwa jest nasz stosunek do pieniądza. Dzisiejsze czytania przyglądają się relacji człowieka do pieniądza z różnych stron. Tam gdzie pieniądz, tam również władza społeczna i polityczna. Ona również jest przedmiotem namysłu dzisiejszych czytań. Oby mądrość Chrystusowa uczyła nas właściwego podejścia zarówno do władzy, jak i do pieniądza.

WIERNOŚĆ W DROBIAZGACH

Według definicji wierność to „zdolność do trwania przy wartościach uznanych za własne, która umożliwia dotrzymywanie obietnic”. Dlatego Bóg jest Bogiem wiernym. Obiecał człowiekowi obecność i opiekę i słowa dotrzymuje. Pragnie, żeby człowiek stworzony na Jego obraz również w wierności był do Niego podobny.

W dzisiejszej przypowieści Jezus nie zachęca do oszukiwania i manipulacji. Zachęca do wierności Jedynemu Panu. Rządca polecający zmienić rozliczenia dłużników nie okradał właściciela. Zmniejszając dług, rezygnował z tego, o co wcześniej dług zawyżył, żeby nadwyżkę zabrać dla siebie. Był jednak na tyle bystry, by zorientować się, że to zachowanie dotarło do uszu właściciela. Znalazł więc drogę obrony, zrezygnował z odstępstwa przeciwko panu i wrócił do jego zasad i rozliczeń. Wrócił do wierności.
Czasem postępujemy według powiedzenia: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. Zamiast wiernie wykonywać to, o co prosi nas Pan Bóg przez przykazania, Ewangelię czy naukę Kościoła, wybieramy tylko to, co nam pasuje. Interpretujemy po swojemu. Tłumaczymy, że „wszyscy tak robią”. Ale nie jest ważne, czy na prywatne sprawy w pracy zmarnujesz 10 minut, czy 3 godziny. Czy tylko raz polubisz albo udostępnisz post obrażający Boga i Kościół, czy zrobisz to 10 razy. Nieważne, czy tylko raz okłamiesz kogoś, czy zrobisz to 20 razy. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.
Zdecydowanie nie warto oszukiwać Boga. Lepiej być wiernym.

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Am 8,4-7)
Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Czytanie z Księgi proroka Amosa.

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».
Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 113,1-2.4-6.7-8)

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Chwalcie słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione, *
teraz i na wieki.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Podnosi z prochu nędzarza *
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

DRUGIE CZYTANIE (1 Tm 2,1-8)
Wspólne błagania za wszystkich ludzi

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 8,9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA (Łk 16,1-13)
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do uczniów:
«Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.
Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA (Łk 16,10-13)
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do uczniów:
«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


BÓG W MEDIACH

Święty Paweł pisze w Liście do Tymoteusza, żeby modlitwy i dziękczynienia odprawiane były za wszystkich i wszędzie. Pragnie, aby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Dzisiaj to Pawłowe „wszyscy” i „wszędzie” możliwe jest poprzez zasięg medialny. W każdą trzecią niedzielę września obchodzimy Światowy Dzień Śródków Społecznego Przekazu.

Dokładnie 20 lat temu, w 2001 roku, powstała organizacja SIGNIS – Światowe Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej. Obecne jest w ponad 100 krajach i zrzesza katolików zaangażowanych na cyfrowym kontynencie radia, telewizji, filmu, internetu oraz wszelkich mediów społecznościowych i nowych technologii medialnych.
Działalność SIGNIS obejmuje wszystkie dziedziny twórczości audiowizualnej: promocję filmów lub programów telewizyjnych (ma przedstawicieli w jury na ważnych międzynarodowych festiwalach filmowych i telewizyjnych: Cannes, Berlin, Monte Carlo, Wenecja), tworzenie, produkcję i dystrybucję audycji radiowych, programów telewizyjnych i wideo, budowę studiów nadawczych, dostarczanie sprzętu, oferowanie usług internetowych drogą satelitarną, szkolenie profesjonalistów, zachęcanie do korzystania z nowych mediów, promowanie edukacji medialnej itp. Podstawowym celem łączącym wszystkie te działania jest promowanie kultury pokoju i rozwoju człowieka za pośrednictwem mediów.
Zapewniając medialną przestrzeń dla dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, SIGNIS stara się ukazywać sprawiedliwe i prawdziwe oblicza różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych.
Jezus w swoich czasach do głoszenia Dobrej Nowiny o miłości Ojca i do promowania wartości człowieka mógł używać tylko siły głosu. Dzisiaj tym Bożym głosem są wielorakie media. Módlmy się dzisiaj za dziennikarzy, za ludzi filmu, teatru, radia, telewizji, mediów społecznościowych i innych, aby pracowali rzetelnie na rzecz informacji, pokoju i sprawiedliwości. Niech w każdej, choćby najmniejszej i najkrótszej wiadomości, będą wierni Bogu, który jest Prawdą.

s. Monika Juszka RMI, Papieskie Dzieła Misyjne

Słuchanie uchem serca.

Orędzie papieża Franciszka na 56. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2022 roku