NR 54 / 2022 – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA – Niedziela misyjna, rozpoczyna się tydzień misyjny.

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


„Misje odnawiają Kościół”. To stwierdzenie codziennie realizuje się na oczach świata. Głoszona po całym świecie Ewangelia zapala wiarę w nowych narodach i plemionach. W jednych zakątkach świata chrześcijanie wydają się jakby słabnąć, ale jednocześnie gdzie indziej dynamicznie starają się budować królestwo Boże na ziemi. Dziś i przez cały tydzień możemy wspomóc modlitewnie misyjne dzieło Kościoła.

PĘPEK ŚWIATA

Bywa, iż wydaje się nam, że jesteśmy lepsi od innych, i to w wielu kwestiach. Nie tylko pod względem talentów, umiejętności, pracy czy zamożności, ale i pod względem wiary i pobożności. Prowadzi to do szufladkowania ludzi i zamykania swojego serca na Boga i bliźniego.

Jedną z wielu dróg, jaką może w nasze życie wchodzić zło, jest pogarda wobec drugiego człowieka. Zawsze wiąże się ona z zamknięciem na bliźniego wraz ze wszystkim, co go stanowi.
Niestety ta postawa przyczynia się do tego, że w naszym sercu powstaje swego rodzaju „efekt domina”. Stojące u podstaw tego braku szacunku zło staje się przyczyną popadania w kolejne. Dzieje się tak, ponieważ kiedy człowiek patrzy pogardliwie na drugiego, przestaje dostrzegać w sobie, w swoim wnętrzu to, co wymaga poprawy. Grzeszy pychą, myśląc, iż jest lepszy, pobożniejszy i w ogóle w życiu wszystko mu się udaje.
Tej pokusie szufladkowania ludzi i błyskawicznego ich oceniania może ulec każdy z nas, jeśli zapomni, jak wiele w sobie ma do poprawy. Przykład faryzeusza z dzisiejszej Ewangelii musi nas przestrzec przez popadnięciem w pychę, bo ona jest jak wielkie lustro. Przysłania nam Boga samego i bliźnich żyjących w naszym otoczeniu, a ukazuje nam tylko własne „ja”.
Skutecznym ratunkiem przed tego typu postawą jest szczera modlitwa, która sprawia, iż stajemy przed Bogiem świadomi swoich wad czy przywar i wiemy, nad czym powinniśmy w życiu pracować, by dzień po dniu zbliżać się do świętości, idąc drogą wskazaną nam przez Boga.

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 35, 12-14. 16-18)
Modlitwa pokornego przenika obłoki

Czytanie z Mądrości Syracha

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży.
Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 34)

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich, *
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

DRUGIE CZYTANIE (2 Tm 4, 6-9. 16-18)
Ufność Pawła po życiu poświęconym Bogu

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.
Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 18, 9-14)
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Fundusz Solidarności Misyjnej

Październik jest miesiącem, w którym pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych ze zdwojonymi siłami przypominają, iż każdy z nas musi pamiętać o misjach i o nie się troszczyć. Czynić to winniśmy przez modlitwę, ofiarowanie trudności dnia codziennego, ale także przez swój wkład materialny. Doskonałą okazją to tego jest przeżywany już po raz 97. Światowy Dzień Misyjny, zwany w naszej ojczyźnie Niedzielą Misyjną.

Ogłoszona z inicjatywy papieża Piusa XI w 1925 roku Niedziela Misyjna łączy się z dziełem o wiele starszym. Chodzi mianowicie o Dzieło Rozkrzewiania Wiary, któremu w 1822 roku początek dała bł. Paulina Jaricot, a od roku 1922 znane jest jako Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wspiera ono działalność misyjną Kościoła przez modlitwę, a także przez materialny dar serca.
Należy zauważyć, iż ofiary przekazywane na pomoc misjom realizowaną za pośrednictwem Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary tworzą tzw. fundusz tego dzieła. Statuty Papieskich Dzieł Misyjnych odnoszą się w artykule 10 do tej kwestii w następujący sposób: „Wszystkie ofiary zebrane przez Dzieło stanowią powszechny fundusz solidarności Dzieła Rozkrzewiania Wiary”, natomiast w artykule 61, gdzie mówi się o administracji, przywołane już statuty wskazują: „Wszystkie ofiary zebrane przez Papieskie Dzieła Misyjne we wszystkich parafiach i diecezjach świata, jakikolwiek jest ich ryt, tworzą powszechny fundusz solidarności celem realizacji powszechnego programu pomocy. Jego celem jest ekonomiczne wsparcie Kościołów na terenach misyjnych w ich wysiłkach ewangelizacji, rozwoju kościelnego i społecznego, wychowania i pomocy społecznej. Jest to znakiem jedności wiary, miłości i sprawiedliwości, która łączy w świecie wszystkich członków Kościoła i wszystkie Kościoły partykularne w komunii z Kościołem powszechnym, ponieważ wszyscy chrześcijanie każdego Kościoła i wszystkich obszarów świata w nim uczestniczą”.
Warto przywołać słowa papieża Jana Pawła II, który w swojej encyklice Redemptoris missio zauważa, iż misje są sprawą wiary i nikt z ochrzczonych nie może uchylić się od tej odpowiedzialności. Każdy z ochrzczonych może wspomagać misje poprzez swą modlitwę i dar ofiarowanego cierpienia oraz także w sposób materialny.
Widzimy zatem, iż każdy, nawet najmniejszy wkład w materialną pomoc misjom za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych stanowi cząstkę wielkiego, oplatającego cały świat funduszu, który troszczy się o młode i często ubogie wspólnoty kościelne. Stanowi on przy tym wspaniałą okazję, aby w naszych środowiskach pracy, nauki i odpoczynku rozpalić na nowo ogień misyjnego zapału i przypomnieć ludziom, pośród których żyjemy, czym prawdziwie jest sakrament chrztu świętego. Pamiętajmy, iż to dzięki naszemu wsparciu wspólnoty misyjne mogą cieszyć się np. ze wspólnej, parafialnej świątyni czy szkoły. Niech Niedziela Misyjna uwrażliwi nas na pomoc misjom!

ks. Michał Kacprzyk, Papieskie Dzieła Misyjne