3 NIEDZIELA ZWYKŁA – Niedziela Słowa Bożego (nr 5/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Uczniowie Jezusa podążają za swoim Mistrzem, gdyż On ich wybrał i powołał. My też, gromadząc się na niedzielnej Eucharystii jako uczniowie Chrystusa, chcemy wsłuchiwać się w słowo Boże, które ma oświetlać drogi naszej codzienności i prowadzić nas do zbawienia. W Niedzielę Słowa Bożego prosimy Boga, abyśmy zawsze wierzyli Ewangelii i żyli nią każdego dnia.

RADOŚĆ ZE SPOTKANIA

Niejednokrotnie człowiek bywa pochłonięty sprawami tego świata do tego stopnia, że trudno mu odkryć obecność Chrystusa. Nawet częste wezwania podczas liturgii „Pan z wami” nie wystarczają, by uświadomić, że Pan tu jest. Często przeżywanie Eucharystii bywa tylko powierzchowne i nie sprawia radości.

Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje Boga, który przychodzi, aby obdarować wyzwoleniem i radością. Izajasz kieruje słowo do wygnanych ze swojej ziemi. W sytuacji zniewolenia słyszą pociechę, że zajaśnieje im światło i radość wypełni ich życie. Nastąpi koniec ich niewoli.
Tym, co zniewala człowieka, jest grzech. Grzech powoduje poczucie wygnania z domu Ojca. W każdym człowieku jest przestrzeń słabości i grzechów, w którą pragnie zaingerować Pan. Bóg właśnie wtedy przychodzi. Bóg wie, jak podnieść na duchu. On przychodzi jako Ten, który jest światłością świata i życiem.
Po chrzcie nad Jordanem Jezus przychodzi w okolice Kafarnaum, do Galilei pogan. Przychodzi, aby wzywać do nawrócenia i ogłosić bliskość Bożego Królestwa. W ten sposób spełnia się proroctwo Izajasza. Zbawiciel przychodzi do tych, którzy nosili w sobie trudne doświadczenia, by ofiarować nowe życie. Jezus przywraca nas do życia. I nie tylko przywraca, ale i podtrzymuje, dając pokarm, dzięki któremu Boże życie w nas nieustannie trwa. Pokarm, abyśmy nie ustali w drodze.
Jezus, obchodząc całą Galileę, leczył wszystkie choroby i wszelkie słabości. Ci, którzy doświadczyli spotkania z Nim, powracali do domów radośni. Czemu więc my nie jesteśmy radośni? Radość tych, którzy spotkali Jezusa podczas Jego ziemskiego życia, jest tą samą radością, która może zrodzić się w nas.

ks. Tomek Gwizdek


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 8, 23b – 9, 3)
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 27)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

O jedno tylko Pana proszę i to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 1, 10-13. 17)
Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (dłuższa, Mt 4, 12-23, krótsza, Mt 4, 12-17)
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Koniec krótszej perykopy.

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Kreatywne rozważanie Słowa Bożego

Biblia jest dla chrześcijan źródłem, z którego czerpią wiarę i w którym szukają inspiracji. Trudno mówić o rozwoju duchowym bez codziennego kontaktu z Bożym słowem. Proponujemy zatem kolejne narzędzie przydatne w rozważaniu i odkrywaniu Boga, który w przeróżny sposób przemawia do człowieka. (ks. Daniel Łuka SSP, pomysłodawca i koordynator projektu).

Bible Journaling może stanowić pomoc w naszej modlitwie. Jest tu tekst Pisma Świętego, które – choć podlega ludzkim uwarunkowaniom ulepszanych tłumaczeń – jest niezmienne w swoim przekazie. Natomiast nasza odpowiedź na słowo Boże stale się rozwija i pogłębia. Zanim w połowie XV w. Johannes Gutenberg wynalazł druk, Pismo Święte było kopiowane ręcznie. W starożytności i średniowieczu cierpliwie przepisywali je skrybowie. (…) Ich praca przypominała, że w rzeczywistości święte księgi są dziełem Bosko-ludzkim (…) Ślad ludzkiej ręki, kształt liter, zdobienia (obrazki zwane miniaturami) czy bordiury (obramowania) przypominały, że Bóg zaprasza człowieka do współtworzenia dialogu miłości.
Miniatury (…) ukazywały, jak bardzo człowiek potrzebuje wejść w relację z wydarzeniem biblijnym, przeżywać je wizualnie, a nawet współtworzyć. Dziś, w epoce druku, mediów elektronicznych i wirtualnego świata, ta idea wydaje się odleglejsza. Dlatego wśród wielu edycji Pisma Świętego pojawia się Bible Journaling, zachęcając nas do aktywnego dialogu ze słowem Bożym, do prowadzenia „biblijnego dziennika”.

Nowy Testament i Psalmy. Bible Journaling,
Edycja Świętego Pawła 2022.


Nowy Testament i Psalmy. Bible Journaling

W związku z coraz większą popularnością metody Bible Journaling i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników szukających takiego wydania, w którym można by kreatywnie rozważać słowo Boże, Edycja Świętego Pawła przygotowała zupełnie nową, zaskakującą odsłonę Pisma Świętego. Specjalne wydanie Nowego Testamentu i Psalmów z szerszymi marginesami i grubszymi kartkami, na których można notować i… rysować, to zaproszenie do twórczego spotkania z Biblią, do tworzenia własnego biblijnego dziennika.