NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ – (nr 15/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Niedzielą Męki Pańskiej wchodzimy w duchowe przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Obraz niesprawiedliwie skazanego, umęczonego i zabitego Zbawiciela jest zaproszeniem do odkrywania wielkiej miłości Boga do człowieka. Tylko od nas zależy, jak odpowiemy na tę miłość: jak ci, którzy skazali Jezusa, czy jak ci, którzy wytrwali z Nim w cierpieniu do końca.

BRAMA PASCHALNA

Jakże powszechnie dostępne stało się przemieszczanie i podróżowanie drogą lotniczą. Pamiętam pierwsze loty samolotem wiele lat temu. Początki były nieco stresujące. Trzeba przejść wszystkie procedury związane z lotem, a potem jeszcze poszukiwanie właściwej bramki do wylotu. Często zdarzała się zmiana bramki rejsowej, więc trzeba było w pośpiechu szukać tej właściwej.

Pan Jezus dzisiaj w sposób uroczysty wkracza do Jerozolimy. Przechodzi przez bramę paschalną, która prowadzi przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Nie potrzeba już poszukiwać nerwowo tej właściwej bramy i drogi, bo wyznaczył ją sam Jezus. Ta brama jest jedyna i niezmienna. Jest to brama paschalna, przejścia z życia ziemskiego do życia wiecznego.
Dlaczego ma dokonać się przez cierpienie i śmierć? Odpowiedź po ludzku jest trudna, ale w świetle wiary nabiera pełnego znaczenia i wyjaśnienia. Z jednej strony cierpienie i śmierć są zapłatą za zło, konsekwencją grzechu, który prowadzi do śmierci. Z drugiej cierpienie oczyszcza z pychy i egoizmu, a śmierć ofiarowana za innych jest wyrazem największej miłości. To niezwykle trudna lekcja, ale wyraża prawdę zbawczą.
Prośmy Jezusa dzisiaj o umocnienie w nas łaski wiary do lepszego zrozumienia tajemnic naszego odkupienia. Prośmy o szczerą miłość, abyśmy nie marnowali owoców męki i śmierci Syna Bożego, która przynosi nam zbawienie.

ks. Leszek Rasztawicki

PROCESJA

EWANGELIA (Mt 21, 1-11)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim,
wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!».
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?». A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Oto słowo Pańskie.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50, 4-7)
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Trzecia pieśń o słudze Pana jest pełna nadziei. Pomimo własnego cierpienia sługa podnosi na duchu swoich braci, którzy podobnie jak on doświadczają prześladowania. Ma świadomość, że własnymi siłami nie jest w stanie wytrzymać cierpienia, dlatego swoją ufność złożył w Panu Bogu.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 22)

Prześladowany człowiek skarży się Bogu, że nie doświadcza Jego pomocy w chwili trudności. Ciężar cierpienia jest tak ogromny, że jego sytuacja wydaje się mu beznadziejna. Ma jednak świadomość obecności Boga i wzywa Go na ratunek. Pomoc przyjdzie, gdyż Bóg ocala tych, którzy Jemu zaufali, a których On miłuje.

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy,
którzy na mnie patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 6-11)
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Uniżenie Syna Bożego przez przyjęcie ludzkiej natury sprawiło, ze mógł doświadczać cierpienia i śmierci. Bóg z miłości do ludzi ofiarował własnego Syna, aby dać im życie wieczne. Wywyższenie Jezusa jest dla wierzących znakiem nadziei, że po śmieci będą cieszyli się chwałą nieba.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Flp 2, 8-9)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

EWANGELIA (krótsza, Mt 27, 11-54)

Doświadczenie zdrady, opuszczenia i niesprawiedliwego wyroku było trudnym przeżyciem dla Jezusa. Ludzie są zawodni, ale Bóg jest wierny. Umęczony Mistrz z Nazaretu całą ufność pokładał w Bogu Ojcu. Spełnienie woli Ojca jest najwyższym przykładem miłości i jedności z Nim. Realizacja misji dopełnia się przez śmierć i zmartwychwstanie, aby wszyscy wierzący mieli życie wieczne.

W tekście Męki Pańskiej umieszczono następujące znaki:
† –
słowa Chrystusa
E. słowa Ewangelisty
I.słowa innych osób pojedynczych
T.słowa kilku osób lub tłumu

+ Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Mateusza

Jezus przed Piłatem
E. Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem. E. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: I. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? E. On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił.

Jezus odrzucony przez swój naród
A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: I. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? E. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: I. Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. E. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: I. Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? E. Odpowiedzieli: T. Barabasza. E. Rzekł do nich Piłat: I. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? E. Zawołali wszyscy: T. Na krzyż z Nim! E. Namiestnik powiedział: I. Cóż właściwie złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: T. Na krzyż z Nim! E. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: I. Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. E. A cały lud zawołał: T. Krew Jego na nas i na dzieci nasze.
E. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Król wyszydzony
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: T. Witaj, Królu żydowski! E. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.

Droga krzyżowa
Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić.
Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: T. Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! E. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: T. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. E. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Śmierć Jezusa
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Elí, Elí, lemá sabachtháni? E. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: T. On Eliasza woła. E. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: T. Zostaw! Popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby Go wybawić. E. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

Po zgonie Jezusa
A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: T. Prawdziwie, Ten był Synem Bożym.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Kompendium ceremoniarza. Wielki Tydzień

Pomoc dla duszpasterzy w formowaniu służby liturgicznej.

Chcesz zadbać o piękno liturgii Kościoła? Sięgnij po “Kompendium ceremoniarza” – książkę, która przedstawia bliżej posługę ceremoniarza i od tej strony ukazuje poszczególne części Mszy Świętej. To praktyczny przewodnik dla tych, którzy chcą dźwigać ciężar odpowiedzialności za oprawę liturgiczną w swojej parafii czy wspólnocie. Bogata treść. Książkę oparto na oficjalnych wskazaniach Kościoła. Zawiera konkretne rady i wskazówki, a także precyzyjnie przygotowane zdjęcia, pozwalające wyraźnie zobaczyć działania liturgiczne. II tom z serii. Książka stanowi drugi tom z serii “Kompendium Ceremoniarza”. Poświęcono go w całości posłudze liturgicznej podczas okresu Wielkiego Tygodnia, który jest wyjątkowo bogaty w znaki i akcje liturgiczne. To doskonała pomoc dla duszpasterzy przygotowujących liturgię Wielkiego Tygodnia oraz dla osób pełniących w tym czasie funkcję ceremoniarza.