UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 16 Dzień Dziękczynienia – (nr 29/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Przeważnie bywa tak, że gdy ktoś zaczyna mówić o Trójcy Świętej, to z reguły rozpoczyna od niemal „sakramentalnego” zdania, że jest to wielka lub nawet największa tajemnica naszej wiary. Ale jednocześnie Trójca Święta nie jest jedynie Bogiem zamieszkującym niedostępne niebiosa, ale jest Bogiem najbliższym, jedynym i miłującym do końca i bez granic. Rzeczywistość miłości wzajemnej najlepiej tłumaczy nam prawdę wiary o Trójcy Świętej..

MIŁOŚĆ – ŁASKA – DAR JEDNOŚCI

Człowiek potrzebował bardzo dużo czasu, aby zrozumieć i przyjąć tajemnicę Trójcy Świętej. W dziejach Starego Testament Bóg, Pan i Stwórca, powoli, ale konsekwentnie objawiał swój plan miłości i zbawienia. Gdy wypełnił się czas, Jezus Chrystus odkupił człowieka i świat. Dar Ducha Świętego przypieczętował Bożą miłość na wieki. W ten sposób człowiek odkrył prawdziwe oblicze Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bóg Jedyny w Trójcy Świętej ukazał swoją twarz najpierw w historii zbawienia. Ojciec stworzył świat i nim się opiekuje. Sam siebie przedstawił w Księdze Wyjścia, mówiąc, że jest Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność (por. Wj 34, 5). Syn, zrodzony przez Ojca, stał się człowiekiem i w misterium paschalnym pokonał Szatana, zło i śmierć. Kto w Niego wierzy, nie podlega potępieniu, pisze św. Jan w swojej Ewangelii (por. J 3, 18). Duch Święty, dar Ojca i Syna, prowadzi Kościół przez wieki, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa.
Działanie Trójcy Świętej jest widoczne nie tylko w historii Starego i Nowego Testamentu, lecz także w życiu uczniów Chrystusa. Święty Paweł wyraził to bardzo jasno, życząc adresatom swojego listu: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13, 13). Słowa te w liturgii Kościoła są jedną z formuł pozdrowienia i bardzo często rozpoczyna się nimi Msza Święta.
Pozwólmy się ogarnąć i przemienić miłości, której źródłem jest Ojciec, łasce, którą obdarza nas Syn i jedności-komunii, której strzeże Duch Święty.

ks. Tomasz Bać


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 34, 4b-6. 8-9)
Bóg miłosierny i łagodny

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność».
Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Oto słowo Boże.

PSALM (Dn 3, 52-56)

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje
pełne chwały i świętości. *
uwielbione i wywyższone na wieki.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,*
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 13, 11-13)
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ap 1, 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 3, 16-18)
Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego»..

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Lękać się Boga czy nie?

W Piśmie Świętym możemy spotkać się z dwoma, wydaje się przeciwstawnymi, zaproszeniami.

Z jednej strony wezwani jesteśmy do trwogi i bojaźni Bożej: „Niech cała ziemia lęka się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!” (Ps 33, 8); „Lękam się Twoich sądów, drży z bojaźni przed Tobą ciało moje” (Ps 119, 120). A z drugiej – do zaufania i postawy ufności wyrażonej w słowach: „Nie lękajcie się”: „Ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą” (Rdz 26, 24); „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą! Nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Umocnię cię i będę pomagał tobie. Tak! Będę cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie!” (Iz 41, 10). Słusznie może rodzić się pytanie: Bać się Boga czy nie?
Myślę, że pomocne będzie odróżnienie bojaźni Bożej od lęku. Ta pierwsza rzeczywistość będzie oznaczać pozytywną postawę względem potęgi, wielkości i majestatu Bożego. „Bojaźń Pańska nie jest więc uczuciem strachu, lecz religijnego kultu. Taka postawa wiernego Izraelity prowadzi do posłuszeństwa przykazaniom, do ufnego oddania się w opiekę potężnego Pana. Nie rodzi niewolniczego lęku, lecz z niego wyzwala” (Tronina, 1995, s. 53). Druga postawa jako coś negatywnego będzie się charakteryzowała strachem i lękiem przed dobrym i kochającym Bogiem. Między innymi z racji fałszywego wyobrażenia Boga. Tak jak w pieśni pochodzącej z XVIII wieku, tak bardzo znanej i w wielu kościołach do dziś śpiewanej: Serdeczna Matko. Tekst mówi: „Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze”. Jaki to Bóg? Obraz przeniesiony z jakiejś dysfunkcyjnej rodziny, gdzie ojciec wpada w szał i karci dzieci.
Święty Jan przypomina: „Tam, gdzie jest miłość, nie ma lęku, lecz doskonała miłość odrzuca lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Kto natomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej miłości” (1 J 4, 18). To bardzo ważne stwierdzenie! Może ono powinno oczyszczać nasze umysły z tych niezdrowych wyobrażeń, jakie przypisujemy Bogu. Kluczem do budowania właściwej postawy względem Boga jest miłość, a w niej nie ma ani grama lęku. Można więc spotkać bojaźń, która będzie przyciągała do Boga i wzbudzała strach przed wszystkim, co nas oddala od tego źródła dobra i zbawienia. W takim kontekście jest to więc troska o więź i relację z Miłością.
Nie ma sprzeczności między odczuwaniem bojaźni przed misterium Boga a przeżywaniem bliskości oraz ufności w Jego miłosierdzie i dobroć. Pojawia się ona tylko wtedy, kiedy mamy fałszywe wyobrażenie o Bogu. W życiu duchowym należy obawiać się tego, co niszczy naszą relację z Bogiem i oddala od Niego, ale nie lękać się samego Boga, który jest źródłem uzdrowienia i szczęścia.

Piotr Kwiatek OFMCap
Psalmoterapia. Uzdrowienia serca
Edycja Świętego Pawła, 2022


Psalmoterapia

Psalmy to wyjątkowe modlitwy. Jest w nich zawarta mądrość, autentyzm, nadzieja, piękno oraz siła, które stają się udziałem tego, kto je czyta. Odkrywają tajemnicę Boga i sposób Jego działania w sercu ludzkim. Jak w czystym zwierciadle możemy w nich dostrzec własne doświadczenia, historię i głębię duszy.
Książka „Psalmoterapia” jest żywym świadectwem rozmiłowania się w modlitwie słowem Bożym. Dowodem, że każdy człowiek może przekroczyć próg rutyny i formalizmów religijnych. Drogowskazem, jak z pomocą łaski Bożej każdy z nas może wejść na drogę odnowy życia duchowego.
br. Piotr Kwiatek opisał różne sposoby czerpania z bogactwa psalmów, które sprawdził w praktyce. Dzięki nim poznasz terapeutyczną moc Psalmów i wykorzystasz ją w swoim życiu.