NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – Msza w dzień – (nr 28/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


W życiu wcale nie jest najistotniejsze, ile znamy języków i z iloma osobami potrafilibyśmy się porozumieć w ich ojczystej mowie. Najważniejsze jest, czy przyjąwszy dar Ducha Świętego żyjemy Jego mocą, korzystamy z Jego darów i pomnażamy otrzymane od Niego charyzmaty dla dobra naszych bliźnich. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, a nie tylko za nich uchodzimy, to powinniśmy żyć nieustannie w mocy Ducha i przynosić Jego owoce.

OBDAROWANI

Urodziny to dzień szczególny dla człowieka. Co roku wspominamy ten dzień, dzieląc radość z rodziną i przyjaciółmi. To dzień wdzięczności, a także wspomnień. Jednocześnie jest to dzień, w którym spodziewamy się prezentów.

Dzień Zesłania Ducha Świętego to dzień urodzin. Wtedy narodził się Kościół. To dzień radości i jednocześnie dzień wielkiego obdarowania. Tu jednak słodki Gość duszy sam jednocześnie staje się Darem.
Naród wybrany Starego Przymierza wspomina dzień Pięćdziesiątnicy jako dzień nadania Prawa. Było ono spisane na kamiennych tablicach. Dziś ważniejszym miejscem spisania Prawa niż kamienne tablice jest serce człowieka. W sercach ludzi Bóg zapisuje przykazanie miłości. Ci, którzy żyją tym przykazaniem, tworzą Kościół i staja się znakiem dla innych. To są owe cuda, które Bóg działał w początkach Kościoła.
Biada nam jednak, gdybyśmy myśleli, że sami możemy zrealizować przykazanie miłości. Tylko ten Dar Boga, którym jest Duch Święty, może z nas uczynić wspólnotę potrafiącą być dla innych znakiem miłości samego Boga. Tak powstał Kościół – wspólnota, która zadziwiała i wciąż zadziwia. Kiedy brakuje miłości, to Chrystus znowu posyła Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów.
Bóg dziś zaprasza nas do odkrycia Kościoła jako Matki. W tym dniu jednak nie tylko każdy z nas jest obdarowany. Jesteśmy obdarowani nawzajem. Tak rodzi się Kościół i w taki sposób przeżywa kolejne urodziny. Czy potrafię się uradować obdarowaniem innych w Kościele, a jednocześnie czy potrafię się stać darem dla innych?

ks. Adam Polak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 27)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus».
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Tylko cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 20, 19-23)
Weźmijcie Ducha Świętego

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Biblia młodego detektywa” zawiera 14 najpopularniejszych historii ze Starego Testamentu i 14 z Nowego Testamentu. Na początku każdego rozdziału znajduje się minikomiks z zabawnymi dialogami, który wprowadza czytelników w tematykę tekstu biblijnego. Obok opowieści biblijnej, napisanej przystępnym językiem, znajduje się fragment oryginalnego tekstu, aby przyzwyczajać najmłodszych do lektury Pisma Świętego. Na marginesach książki młodzi detektywi Zosia i Tomek wyjaśniają najważniejsze trudne słowa, a także wskazują inne fragmenty biblijne, związane z czytanym tekstem. Ponadto na końcu każdego rozdziału znajdują się strony informacyjne z interesującymi wiadomościami i pięknymi ilustracjami. Lektura Biblii młodego detektywa jest jak wielkie śledztwo! To idealny prezent na Pierwszą Komunię Świętą.