20 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 42/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli skupia się na temacie uniwersalizmu zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wolą Boga jest to, by, otwierając się i przyjmując Jezusa, wszyscy ludzie zostali zbawieni. Wiara człowieka jest wyrazem pragnienia zbawienia, a na takie szczere pragnienie Bóg zawsze odpowiada swą łaską. Niech udział w Eucharystii otworzy nas na doświadczenie Boga, który przychodzi do naszego życia w każdym naszym „tu i teraz”.

KLUCZ DO SUKCESU

Zapewne często zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zbliżyć się do Boga za życia oraz przebywać z Nim po śmierci. Nie chodzi oczywiście o zasługiwanie własnym zachowaniem na miłość Boga, ale o spełnianie wymogów miłości – o zdolność do przebywania blisko Boga.

Teksty biblijne dzisiejszej niedzieli mówią nam o konkretnych postawach, które osobie wierzącej mają pomóc zbliżyć się do Boga. Pierwsze czytanie zwraca nam uwagę na przestrzeganie prawa, czyli przykazań Bożych. Oczywiście należy zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o niewolnicze przestrzeganie prawa, gdyż to prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Bóg daje człowiekowi przykazania, aby ten mógł iść prostą drogą do nieba i osiągnąć zbawienie. Bóg czyni to wszystko z miłości. Człowiek natomiast może odpowiedzieć tym samym, mianowicie miłością. Pierwszym i najważniejszym przykazaniem jest właśnie miłość: Boga, bliźniego i samego siebie.
Uzdrowienie z dzisiejszej Ewangelii było możliwe ze względu na wiarę kobiety. To właśnie wielkość jej wiary podkreślił Chrystus. W wydarzeniu z dzisiejszej Ewangelii nie mogłoby dojść do żadnego cudu, gdyby kobieta nie uwierzyła. My również w dzisiejszym świecie potrzebujemy wiary. Pośród tylu codziennych ofert złudnego szczęścia mamy tylko jednego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Jedynie On jest w stanie uzdrowić człowieka z każdej choroby oraz przełamać barierę śmierci i zaoferować życie wieczne.
Zaufajmy Bogu, dążmy do przestrzegania przykazań i starajmy się żyć wiarą na co dzień.

ks. Wojciech Wrąbel


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 56, 1. 6-7)
Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 67)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi..

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 11, 13-15. 29-32)
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Do was, pogan, mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 15, 21-28)
Wiara niewiasty kananejskiej

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!». Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Zwyczajne święte kobiety

Czy zwyczajna, a zarazem niezwykła świętość może zadziwiać i inspirować?
Kto ma prawo do świętości?
Jak można ją osiągnąć?.

Książka „Zwyczajne święte kobiety” przedstawia historie dziesięciu wyjątkowych, świętych kobiet, Polek, które w swojej zwykłości podjęły niezwykle inspirującą, odważną drogę. Niektóre z nich, pod wpływem konieczności wyboru, dokonały bohaterskich czynów. Pochodziły z różnych środowisk, z dużych miast i wiosek, z bogatych i bardzo skromnych rodzin, miały różne ambicje i plany.
Ich niezwykłość polegała na tym, że uczciwie wykonywały zwykłe życiowe obowiązki i zawsze stawiały Boga na pierwszym miejscu. Ich bohaterskość nie wynikała z pragnienia chwały czy sławy, ale z życia pełnego zaufania Bogu i miłości do drugiego człowieka.
To inni ludzie, którzy je znali, mogli ocenić ich drogę jako stopniowe, codzienne zanurzanie w świętości. Czyż do tego samego nie jest zdolny i powołany każdy z nas?

Zwyczajne święte kobiety
Edycja Świętego Pawła 2022


Zwyczajne święte kobiety

W tej książce znajdziesz życiorysy 10 polskich świętych, które pochodziły z różnych środowisk, miejsc i rodzin. W ich historiach może odnaleźć się każdy z nas: Karoliny Kózkówny, Marianny Biernackiej, Stanisławy Leszczyńskiej, Cecylii Grabosch, Natalii Tułasiewicz, Hanny Chrzanowskiej, Wiktorii Ulmy, Anny Jenke, Jadwigi Zamoyskiej, Janiny Woynarowskiej.
Wszystkie w swojej zwykłości podjęły niezwykle inspirującą, odważną drogę, którą warto poznać. Opisane bohaterki łączy jedno – wszystkie uczciwie wykonywały zwykłe życiowe obowiązki i zawsze stawiały Boga na pierwszym miejscu.
Zainspiruj się ich historiami, by samemu stopniowo codziennie zanurzać się w świętości.