21 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 43/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Można powiedzieć, że życie chrześcijanina podlega nieustannemu procesowi mierzenia się z „próbami” i „pytaniami”, zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz, dzięki czemu wierzący coraz bardziej dojrzewa w swoim wyborze Chrystusa. Ta wewnętrzna dyspozycja prostoty, szczerości i pokory w naszej drodze wiary, umożliwia nam, dzięki łasce Bożej, coraz to bliższe poznanie i zbliżanie się ku Bogu. Każdego dnia Bóg zaprasza nas do wiary w Jezusa jako Chrystusa i Pana, abyśmy w Nim mogli doświadczać komunii z Trójjedynym Bogiem.

SZCZEGÓLNE WYDARZENIE
W SZCZEGÓLNYM MIEJSCU

Zwykle do ważnych wydarzeń przygotowujemy się długi czas. Jeśli mamy komuś powiedzieć coś ważnego, wówczas szukamy dogodnego ku temu miejsca. W dzisiejszej Ewangelii Jezus oznajmia Piotrowi wiadomość, która prawdopodobnie stanie się jedną z najważniejszych w życiu apostoła. Dodatkowo Chrystus czyni to w miejscu szczególnym.

Bóg ma władzę absolutną na ziemi i w niebie. „Do Niego należy czas i wieczność” (liturgia Wigilii Paschalnej). Tematem głównym dzisiejszej liturgii słowa jest fakt ustanowienia namiestnika Boga na ziemi – papieża. Chrystus władzę kluczy przekazał apostołowi Piotrowi. Apostołowi, który był grzesznikiem i na dodatek zaparł się swojego Mistrza. Jezus, zanim ustanowił Piotra opoką, postawił pytanie, kim jest dla swoich uczniów. Uczynił to w miejscu szczególnym – Cezarei Filipowej, czyli miejscu, w którym występowało wiele wierzeń pogańskich. Nie jest to bez znaczenia. Piotr właśnie w takim miejscu – możemy powiedzieć bezbożnym – wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza.
Pytanie Jezusa, za kogo uważają mnie ludzie, jest kierowane również do nas. Chrystus zadaje nam to pytanie, kiedy wokół nas panuje wiele alternatyw dla wiary. Kult ciała, nowoczesne ideologie, życie w taki sposób, jakby Boga nie było. Możliwości jest bardzo dużo. Co odpowiemy Chrystusowi w takiej sytuacji?
Pomimo naszych słabości miejmy odwagę odpowiedzieć jak Piotr. Miejmy odwagę wyznać wiarę w Chrystusa. Dokonajmy wyboru Boga w trudnej i często bezbożnej codzienności wokół nas. Żyjmy wiarą i zobaczmy, jak nasze życie zmienia się na lepsze.

ks. Wojciech Wrąbel


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 22, 19-23)
Klucz domu Dawidowego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 138)

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. *
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją. *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Zaprawdę Pan jest wzniosły,
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 11, 33-36)
Hymn na cześć mądrości Bożej

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 16, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 16, 13-20)
Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Zawsze wiedziałam, że najbardziej nieprawdopodobne rzeczy
zdarzają się właśnie w życiu, w prawdziwym życiu;
że żadna wyobraźnia nie potrafi stworzyć tego,
co daje ludziom tak zwane zwyczajne życie.
dr Wanda Półtawska

Wyjątkową biografia Doktor Wandy Półtawskiej – osoby kochającej ludzi, wiernie stającej w obronie życia i niestrudzenie zabiegającej o niebo dla  tych, których Pan Bóg postawił na jej drodze. To książka na miarę naszych czasów, uświadamiająca tak wyraźnie nam – współczesnym ludziom, że człowieczeństwo to zadanie do spełnienia.
To lektura, która poruszy serce każdego czytelnika wrażliwego na dobro, piękno i wartość życia. To fascynująca opowieść, ukazująca zarówno znane, jak i mniej znane wątki z historii Pani Doktor za pomocą wybranych biograficznych wspomnień zawartych w jej książkach, artykułach, wykładach i wypowiedziach, a także tekstach dotychczas niepublikowanych, wyjętych z szuflady – z myślą o tej książce. Całość uzupełniają liczne zdjęcia z jej archiwum.

O więcej niż życie. Biografia w zarysie
Edycja Świętego Pawła 2023