22 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 44/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Każda Msza św. stawia nas wobec wielkiej tajemnicy Boga, który w Chrystusie umiłował nas i samego siebie wydał za nas, aby nas ocalić i dać nam udział w życiu wiecznym. Eucharystia to sakrament miłości, jaką Bóg nam okazał w Krzyżu, w Ofierze Jezusa Chrystusa. Bóg zaprasza nas do coraz bardziej świadomego wejścia w to misterium zbawienia i udziału w nim.

BOŻA OFERTA

Bóg pokonał grzech, śmierć, zło i Szatana. Dzięki temu zaoferował człowiekowi coś bardzo cennego. Każda osoba posiada jednak wolną wolę, więc może z tej Bożej oferty skorzystać lub ją odrzucić.

Śmierć Jezusa na krzyżu przyniosła człowiekowi największy dar, jaki ten kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić. Każda osoba ludzka – bez wyjątku – jest przez Boga zaproszona do zbawienia. Bóg tak ukochał człowieka, że sam przyjął ludzkie ciało, a następnie wydał się za nas na śmierć. I właśnie do tego przez całe swoje życie dążył Chrystus – do wyzwolenia człowieka od grzechu przez krzyż. Przeczytać możemy o tym w dzisiejszej Ewangelii.
Bóg wyszedł do człowieka z ofertą życia wiecznego. Każdemu, bez wyjątku, tę ofertę przedstawił. To ostatecznie my sami decydujemy, czy ją przyjmiemy. Wybierać możemy w wolności. Bóg do niczego nie zmusza. Aby tę Bożą ofertę przyjąć, człowiek ma wyrazić tę chęć przez miłość, która przecież wyraża się w czynach. Jak to uczynić?
Drugie czytanie i Ewangelia zachęcają nas do troski o naszą duszę. Życie na ziemi nie polega jedynie na dowartościowywaniu cielesności. Jest w nas głębszy wymiar – wymiar duchowy. Dbanie o naszą duszę wyrażamy przede wszystkim przez przebywanie przy Bogu. Chrystus pokazał nam, jak mamy stawać się zdolnymi do przyjęcia tej oferty zbawienia. Możemy korzystać z sakramentów świętych, przestrzegać przykazań, rozwijać się przez modlitwę, czytać Pismo Święte, spełniać dobre uczynki, dawać świadectwo o Bogu całym naszym życiem. Możliwości jest wiele. Ale to ostatecznie do nas należy decyzja, czy wejdziemy na tę Bożą drogę do zbawienia.

ks. Wojciech Wrąbel


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 20, 7-9)
Prorok poddany próbie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!». Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 63)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 12, 1-2)
Rozumna służba Boża

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ef 1, 17-18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja
naszego powołania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 16, 21-27)
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Człowiek

Nikt nie zdoła całkowicie uświadomić sobie
istoty
swego bliźniego, o ile go nie pokocha.
Viktor Frankl

Ksiądz Arkadiusz Paśnik, autor bestsellerowej, „Obietnicy” zabiera nas na niebezpieczną wyprawę w nieznane, której celem jest nie tylko znalezienie odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, ale i prawdy o nas samych. Oddaje nam do rąk dziennik podróży w głąb ludzkiej natury z krótkimi i bardzo trafnymi cytatami z dzieł Viktora Frankla. W poszukiwaniach istoty człowieczeństwa pomaga nam sam Jezus, który jest kluczem do poznania człowieka. Książka prowokuje do przemyśleń i zachęca do zmian, dlatego jej zakończenie dla każdego z nas jest inne…

ks. Arkadiusz Paśnik
Człowiek
Edycja Świętego Pawła, 2020