UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w nocy

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


W tę świętą noc wszystkie nasze oczekiwania i pragnienia znajdują swoje wypełnienie. Tajemnica wcielenia staje się faktem. Syn Boży stał się człowiekiem i rozproszył największe ciemności nocy. Radość tego wydarzenia jest udziałem każdego człowieka niezależnie od jego stanu ducha i jego statusu społecznego.

SERCE LGNIE DO MIŁOŚCI, DOBROCI I POKOJU

W cudownym rzymskim ogrodzie, pośród zieleni i fontann, Ligia, bohaterka „Quo vadis”, opowiada Winicjuszowi o swym Bogu. O Jezusie, który narodził się, aby człowiekowi przywrócić szczęście. Po chwili namysłu zakochany Winicjusz odpowiada: „Mogę wybudować ołtarz twemu Bogu w każdym gaju tego miasta, mogę postawić Mu świątynię w każdym ogrodzie Rzymu – ale wyrzuć Go ze swego serca”.
Pewnej nocy pod rozgwieżdżonym niebem w górach Judy rozegrała się ta niezwykła w swej prostocie scena. Bóg uśmiechnął się do człowieka i otworzył niebo. Jezus narodził się wśród nas. Ciepło matczynych dłoni pokonało chłód skalnej groty. A później wszystko potoczyło się już szybko: śpiewy aniołów, pokłon pasterzy, jasna łuna na niebie i dary wędrujących królów. Bóg zamieszkał wśród ludzi.
Tylko od nas zależy, czy Jezus narodzi się i pozostanie w naszych sercach. Nam nie objawił się anioł z nieba. Nie prowadziła nas gwiazda. Nie widzieliśmy na niebie łuny, która oświetlała drogę pasterzom. Nie słyszeliśmy czystego śpiewu chórów anielskich.
Dziś towarzyszy nam inna muzyka – radosne bicie serca. Dziś prowadzi nas inne światło – światło serca. Bo serce ludzkie w naturalny sposób lgnie tam, gdzie panuje miłość, dobroć i pokój. Lgnie do Boga, którego witano pod różnymi imionami. Maryja nadała Mu imię Jezus, Izajasz zapowiadał Go jako „księcia pokoju”, a anioł Gabriel zwiastował Go jako Emmanuela (Boga z nami).
Imię na kartach Biblii oznacza istotę posłannictwa człowieka, który je nosi. Zastanówmy się więc nad tym, kogo witamy w Nowonarodzonym.

Redakcja


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9, 1-3. 5-6)
Syn został nam dany
Mrok i ciemność, które opanowały świat, to obraz nędzy, w jakiej pogrążył się człowiek po grzechu. Wszystko to jest owocem niewierności Bogu i odstępstwa od Jego przykazań. Bóg wchodzący w historię człowieka przez tajemnicę Wcielenia, odnawia całe swoje stworzenie i w miejscu pustki rozpościera ogród swojej miłości kwitnący doświadczeniem Jego łaski i dobroci.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 96)
Wypełnienie obietnicy, jaką Bóg złożył człowiekowi stało się faktem. On jest wierny swojemu słowu. Ten fakt jest źródłem radości i głębokiego przekonania, że jako ludzie nie jesteśmy na przegranej pozycji, ale że, doświadczając Jego obecności, możemy z radością wraz z całym stworzeniem głosić Jego chwałę.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

DRUGIE CZYTANIE (Tt 2, 11-14)
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Przyjście Syna Bożego w ludzkim ciele jest wypełnieniem woli Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi. Historia świata stała się historią zbawienia. W codzienności, przez życie ludów i narodów, Bóg realizuje swoje wielkie pragnienie. To, co zwyczajne dla człowieka, staje się miejscem objawienia się chwały Boga.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 2, 10-11)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2, 1-14)
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel
Bóg wchodzi w historię świata. Jego miłość przybiera najbardziej wymierny wyraz. Bóg staje się człowiekiem w konkretnym czasie i miejscu. Pokłon, jaki Mu oddaję, jest uznaniem, że On żyje także w historii mojego życia, a Jego miłość w dosłownym sensie wypełnia się w mojej codzienności.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom, w których sobie upodobał».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Słowo stało się Człowiekiem
i rozbiło swój namiot
między nami

(por. J 1, 14)

Dziś to Słowo pragnie przychodzić
do nas w liturgii i zamieszkiwać
w naszych sercach.
To jest to samo słowo, które Bóg
wypowiedział do nas przed wiekami,
a teraz staje się obecne dzięki temu,
że je wypowiadamy, rozważamy,
przyjmujemy do naszych serc
i wprowadzamy w czyn.
Niech zatem Jezus, Słowo Wcielone,
coraz bardziej wypełnia nas sobą,
abyśmy mogli dojść do całkowitego
upodobnienia się do Niego.
Niech światło Jego słowa
rozświetla naszą codzienność
i napełnia nasze serca
pokojem i radością.

Z serdeczną modlitwą u stóp Nowonarodzonego
Odwiecznego Słowa Ojca
Redakcja i Współpracownicy
biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”