NR 29 / 2006 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

PRAWDA O BOGU CHRZEŚCIJAN


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Pwt 4, 32-34. 39-40)
Prawda o Bogu jedynym od samego początku stanowiła jądro wiary narodu wybranego. Pośród narodów, które wyznawały wiarę w wiele bóstw, naród izraelski był wyjątkiem, przez co wielokrotnie wystawiany był na próbę. Bóg upominał się o wdzięczność, miłość i posłuszeństwo Jego prawom, przypominając wielkie dzieła, które dokonał w historii zbawienia.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».
PSALM
(Ps 33, 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22)
Dla narodów, które wyznawały politeizm, bożkami były także ciała niebieskie: słońce, księżyc i gwiazdy. Opis stworzenia z Księgi Rodzaju przypominał Żydom, iż wszystkie ciała niebieskie są jedynie stworzeniami, które wyszły z ręki Boga. Z nicości powołał je Bóg przez swoje słowo i ducha, który – jak przypomina autor biblijny – unosił się nad wodami.
Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Słowo Pana jest prawe, * a każde Jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, * ziemia jest pełna Jego łaski. Ref. Przez słowo Pana powstały niebiosa, * wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. Bo przemówił i wszystko się stało, * sam rozkazał i zaczęło istnieć. Ref. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci * i żywił ich w czasie głodu. Ref. Dusza nasza oczekuje Pana, * On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(Rz 8, 14-17)
Bóg zaprasza nas do udziału w swoim wewnętrznym życiu. Przez chrzest zamieszkał w nas Duch, dzięki któremu staliśmy się wszyscy synami Boga. Dlatego z ufnością możemy wołać do Boga Abba! to znaczy Ojcze. Nam przyobiecane zostało dziedzictwo, owa nowa ziemia obiecana, którą jest królestwo Boże i wieczna wspólnota życia z Bogiem.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Ap 1, 8) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mt 28, 16-20)
Przed swoim odejściem Jezus pozostawia Apostołom sakrament życia i jedności. Jest nim chrzest dokonywany w imię Trójcy Świętej. Dzięki niemu nie tylko zanurzamy się w tajemnicę śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, ale także wchodzimy w osobową wspólnotę z całą Trójcą Świętą. Od tego momentu nasza dusza, nasze ciało, całe nasze życie stają się domem i świątynią Trójcy.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Akt wiary