NR 14 / 2007 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


PALMA ZWYCIĘSTWA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Stajemy przed Panem i wraz z tłumem radośnie witającym Jezusa na ulicach Jerozolimy wołamy: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie! Niech jednak łaska Ducha Świętego i pomoc Anioła Stróża uchronią nas od dołączenia do tych samych ludzi, gdy będą krzyczeć: Ukrzyżuj Go! Niech udział w dzisiejszej liturgii umocni nas w wierności Chrystusowi Królowi.
EWANGELIA PROCESJI PALMOWEJ (Łk 19, 28-40)
Uczniowie podejmują przygotowania do Ostatniej Wieczerzy, a towarzyszą temu znaki, które potwierdzają zgodność tych wydarzeń z wolą Bożą. W tym czasie, gdy niektórzy z faryzeuszów czyhają na życie Jezusa, ludzie z tłumu uwielbiają Boga za wszystkie Jego cuda, które widzieli. Od naszej woli zależy, do której z tych grup się włączymy.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: “Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: ‘Pan go potrzebuje'”.
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: “Czemu odwiązujecie oślę?”.
Odpowiedzieli: “Pan go potrzebuje”.
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
“Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”.
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: “Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”.
Odrzekł: “Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.
PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50, 4-7)
Już sześć wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa prorok w swej wizji widzi niezwykłą osobę Mesjasza. Jest On posłuszny Bogu we wszystkim i wypełnia swoją misję zbawczą w cierpieniu.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.
PSALM (Ps 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24)
Dzisiaj modlimy się psalmem, który pozwala nam odczytać historię zwycięskiej walki, jaka rozgrywa się w sercu człowieka cierpiącego. Poddany prześladowaniom, pamięta on o Bożej pomocy i od Boga doznaje umocnienia. [c1]Refren:[/c1] Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, [c1]*[/c1] wykrzywiają wargi i potrząsają głowami: “Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, [c1]*[/c1] niech go ocali, jeśli go miłuje”. [c1]Refren.[/c1] Sfora psów mnie opadła, [c1]*[/c1] otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi, [c1]*[/c1] policzyć mogę wszystkie moje kości. [c1]Refren.[/c1] Dzielą między siebie moje szaty [c1]*[/c1] i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: [c1]*[/c1] pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. [c1]Refren.[/c1] Będę głosił swym braciom Twoje imię [c1]*[/c1] i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych: “Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, [c1]*[/c1] niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”. [c1]Refren.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Flp 2, 6-11)
Święty Paweł przypomina nam, że Jezus Chrystus nie ułatwiał sobie przeżywania człowieczeństwa Boską mocą. Jeśli czynił cuda, to tylko dla innych. To uniżenie Syna Bożego jest znakiem Bożej miłości: Bóg nie brzydzi się człowiekiem, który przez grzechy sprowadził na siebie cierpienia, nie wstydzi się ludzkiej słabości, przeciwnie – pokazuje, jak z tej słabości uczynić narzędzie zbawienia.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Flp 2, 8-9) [c1]Aklamacja:[/c1] Chwała Tobie, Słowo Boże.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,

a była to śmierć na krzyżu.

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko

i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. [c1]Aklamacja:[/c1] Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIA (krótsza, Łk 23, 1-49)
Jaki kontrast stanowi Męka Pana Jezusa, której opis za chwilę będzie odczytany, z uwielbieniem, które rzypomnieliśmy sobie przed dzisiejszą Msząśw. – w czasie procesji. Takim samym kontrastem jest każdy grzech w odniesieniu do wspaniałości Bożego stworzenia. Nie wolno nam zapomnieć, że cierpienie Chrystusa jest ceną zapłaconą za nasze grzechy, dziełem zbawienia podjętym z miłości do każdego z nas. [c1]†[/c1] – słowa Chrystusa [c1]E.[/c1] – słowa Ewangelisty [c1]I.[/c1] – słowa innych osób pojedynczych [c1]T.[/c1] – słowa kilku osób lub tłumu

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza.

[c1]Jezus przed Piłatem[/c1] [c1]E.[/c1] Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: [c1]T.[/c1] Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. [c1]E.[/c1] Piłat zapytał Go: [c1]I.[/c1] Czy Ty jesteś królem żydowskim? [c1]E.[/c1] Jezus odpowiedział mu: [c1]†[/c1] Tak, Ja nim jestem. [c1]E.[/c1] Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: [c1]I.[/c1] Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. [c1]E.[/c1] Lecz oni nastawali i mówili: [c1]T.[/c1] Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. [c1]E.[/c1] Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. [c1]Jezus przed Herodem[/c1] Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. [c1]Jezus ponownie przed Piłatem[/c1] Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: [c1]I.[/c1] Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. [c1]Jezus odrzucony przez swój naród[/c1] [c1]E.[/c1] A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: [c1]T.[/c1] Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. [c1]E.[/c1] Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: [c1]T.[/c1] Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. [c1]E.[/c1] Zapytał ich po raz trzeci: [c1]I.[/c1] Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. [c1]E.[/c1] Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. [c1]Droga Krzyżowa[/c1] Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: [c1]†[/c1] Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? [c1]E.[/c1] Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić. [c1]Ukrzyżowanie[/c1] Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: [c1]†[/c1] Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. [c1]E.[/c1] Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. [c1]Wyszydzenie na krzyżu[/c1] A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili: [c1]T.[/c1] Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. [c1]E. [/c1]Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: [c1]T.[/c1] Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. [c1]E.[/c1] Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. [c1]Dobry Łotr[/c1] Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: [c1]I.[/c1] Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. [c1]E.[/c1] Lecz drugi, karcąc go, rzekł: [c1]I.[/c1] Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. [c1]E.[/c1] I dodał: [c1]I.[/c1] Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. [c1]E.[/c1] Jezus mu odpowiedział: [c1]†[/c1] Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. [c1]Śmierć Jezusa[/c1] [c1]E.[/c1] Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: [c1]†[/c1] Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. [c1]E.[/c1] Po tych słowach wyzionął ducha. [c2]Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.[/c2] [c1]Po śmierci Jezusa[/c1] Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: [c1]I.[/c1] Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. [c1]E.[/c1] Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Dzień Pański