NR 18 / 2007 – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Msza św. w dzień

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


UJRZAŁ I UWIERZYŁ


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEChoć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy – zaśpiewamy dziś w sekwencji poprzedzającej Ewangelię. Zadziwienie poranka pierwszego dnia po szabacie sprzed niemal dwóch tysięcy lat trwa do dzisiaj, choć doskonale znamy relacje osób, które tego zadziwienia doznały jako pierwsze.

PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 10, 34a. 37-43)
Korneliusz, o którym za chwilę usłyszymy, jest jednym z pierwszych pogan opisanych w Dziejach Apostolskich. Duch Święty wyraźnie nakazuje Piotrowi pójść do niego, bo Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich ludzi. Słuchając słów św. Łukasza, dziękujmy Bogu za odpuszczenie grzechów, w którym możemy uczestniczyć dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei, przemówił: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
PSALM (Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23)
Każdego dnia cudem w naszych oczach jest cud Wcielenia i cud Zmartwychwstania Chrystusa, które uobecniają się podczas każdej Mszy Świętej.
[c1]Refren:[/c1] W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. [c1]lub:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, [c1]*[/c1] bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: [c1]*[/c1] «Jego łaska na wieki». [c1]Ref.[/c1] Prawica Pana wzniesiona wysoko,[c1]*[/c1] prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę [c1]*[/c1] i głosił dzieła Pana. [c1]Ref.[/c1] Kamień odrzucony przez budujących [c1]*[/c1] stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana [c1]*[/c1] i cudem jest w naszych oczach. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(Kol 3, 1-4)
Warunkiem udziału w Zmartwychwstaniu Chrystusa jest udział w Jego śmierci. Od chwili chrztu św. mamy dostęp do mocy Bożej. Korzystając z tej łaski, podejmujemy codziennie wysiłek odrywania się od tego, co pomniejsza godność człowieka i w ten sposób przybliżamy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
SEKWENCJA Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Kor 5, 7b-8a) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(J 20, 1-9)
Święty Jan wspomina o trzech osobach, które widziały pusty grób Jezusa. Wszyscy troje słyszeli zapowiedzi zmartwychwstania, a jednak trudno im było przyjąć je jako fakt. Również każdy z nas musi podjąć decyzję, czy uwierzy w Zmartwychwstanie Chrystusa i pozwoli, by przemieniło ono jego życie.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Niech Zmartwychwstały Pan rozpali w sercach Czytelników „Dnia Pańskiego” prawdziwą miłość