NR 22 / 2009 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPrzez czterdzieści dni Chrystus Zmartwychwstały na różne sposoby upewnia Apostołów o tym, że żyje. Objawia się im, rozmawia z nimi, poucza ich, wyrzuca im niedowiarstwo, a nawet przyjmuje pokarm – wszystko po to, aby nie mieli cienia wątpliwości co do tego, że zmartwychwstał. Zmartwychwstanie jest bowiem kluczowym wydarzeniem w Jego misji zbawczej, gdyż wskazuje na Jego Bóstwo, objawia Jego chwałę i czyni zapowiedź naszego zmartwychwstania.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 3, 13-15. 17-19)
Słowa św. Piotra stanowią wymowny przykład apostolskiego nauczania. Najpierw pouczenie doktrynalne, następnie moralne, a w końcu zachęta do nawrócenia. Dzisiaj w nauczaniu doktrynalnym wszystko koncentruje się wokół tajemnicy Chrystusa, Dawcy życia, którego Bóg wskrzesił z martwych.


Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr powiedział do ludu:
«Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

PSALM (Ps 4, 2. 4-9)
Psalm w poetycki sposób opisuje ufność sprawiedliwego pokładaną w Bogu. Psalmista osaczony przez bezbożnych ludzi, którzy kochają marność i szukają kłamstwa (w. 3), nie doznaje lęku, gdyż zawsze może liczyć na Boga i Jego skuteczną pomoc. Wie, że Bóg wysłuchuje jego modlitw i wybawia go od niebezpieczeństw, dzięki czemu może żyć w pewności, że nic mu nie zagraża. Oby doświadczenie takiej ufności stawało się również naszym udziałem.

Refren:Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Ref.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.

Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 2, 1-5a)
Chrystus, Pan Zmartwychwstały, nie tylko jest naszym Dawcą życia, lecz także nieustannie wstawia się za nami jako nasz Rzecznik wobec Ojca. Poprzez wierne przestrzeganie przykazania miłości możemy doświadczać duchowej siły, która od Niego pochodzi i nas przemienia.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła


Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 24, 32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 24, 35-48)
Żywe, rzeczywiste doświadczenie spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia dwóch uczniów z Emaus oraz Jedenastu Apostołów w świadków Chrystusa, gotowych wyruszyć w drogę aż po krańce ziemi (Dz 1, 8), z radosną Dobrą Nowiną: Chrystus, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja. Dzisiaj Jezus daje się nam rozpoznać przy łamaniu chleba i wyjaśnia nam Pisma nauczaniem Kościoła świętego. Oczekuje także od nas, byśmy otwarli się na dawanie świadectwa o Nim wśród wszystkich ludzi.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza


Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


DLA MNIE ŻYĆ – TO CHRYSTUS