NR 1 / 2001 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


RAZEM Z MARYJĄ

Dziś witamy nowy rok, nowy wiek, nowe tysiąclecie w dziejach ludzkości. To czas, który otrzymujemy od Boga jako cenny dar. Jaki to będzie czas? Przyszłość kryje wiele tajemnic. Z lękiem, ale i z nadzieją składamy sobie najlepsze życzenia noworoczne.
W nowy czas naszego życia pragniemy wejść razem z Bogurodzicą Maryją. To Ona, jak mówi Ewangelia, dostrzegała wielkie dzieła, których Bóg dokonywał. Wielkie sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu. Ona, pokorna Służebnica Pańska, uczy nas dzisiaj wierności Bogu i poddawania się Jego woli. Ona to, będąc Matką Jezusa, uczy nas, jak przyjmować Jej Syna. Była z Nim w radosnych i smutnych wydarzeniach Jego życia. Od urodzenia aż do śmierci krzyżowej.
Jako dzieci Boga, które ogarnia i ożywia ten sam Duch, z Maryją – Bożą Rodzicielką – rozpoczynamy nowy wiek. Razem z Nią chcemy iść w ten nowy czas i uciekać się pod Jej obronę i wstawiennictwo u Jezusa przez cały nowy rok.
Wśród wielu serdecznych życzeń, niech więc znajdzie się i to, by Bóg nam błogosławił. A to błogosławieństwo stanie się naszym udziałem, jeżeli pozwolimy Maryi kształtować nasze codzienne życie.

bp Marian Florczyk

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki!
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

(kolęda)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Wcielenie Syna Bożego jest jedną z podstawowych prawd naszej wiary. Czcimy dzisiaj Maryję, z której Jezus wziął ciało, i dziękujemy Bogu za to największe wywyższenie człowieka.
Módlmy się też dziś o pokój, którego źródłem jest poszukiwanie we wszystkim dobra zaplanowanego przez Boga.

PIERWSZE CZYTANIE(Lb 6,22-27)

Maryję nazywamy błogosławioną – szczęśliwą. Była Ona w Swym sercu nieustannie złączona z Bogiem i nic, co pochodziło z tego świata, nie mogło tej łączności rozerwać. Życząc komuś szczęścia możemy posłużyć się słowami błogosławieństwa, jakie podsuwa nam Bóg przez usta Mojżesza.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił».

PSALM(Ps 67,2-3.5 i 8)

Każdy może skorzystać z Bożego błogosławieństwa. Tym pełniej doświadczymy Bożej łaski, im bardziej będziemy poddani woli Bożej i im trafniej rozpoznamy zadania, jakie Pan powierza nam każdego dnia.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.Ref.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Ga 4,4-7)

Maryja zrodziła Syna Bożego, bo Stwórca chciał nam ukazać, że bliskie Mu jest człowieczeństwo. Słuchając słów św. Pawła Apostoła dziękujmy Bogu za to, że każdy człowiek jest Jego dzieckiem.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Hbr 1,1-2)

Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Łk 2,16-21)

Wielu zdarzeń z codziennego życia nie rozumiemy. Nie widzimy dobra, jakie może z nich wyniknąć. Biorąc przykład z Maryi uczmy się cierpliwie czekać na objawienie się woli Bożej w naszym życiu.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Z JEZUSEM I MARYJĄ W TRZECIE TYSIĄCLECIE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Stoimy na przełomie tysiącleci. Ten moment przypomina nam zbawczą „pełnię czasu”, w której Bóg Ojciec zesłał ludzkości swojego Syna „zrodzonego z niewiasty”. Dar Bożego Syna otrzymaliśmy przez pośrednictwo Maryi Bożej Rodzicielki. Pozdrawiamy Ją dzisiaj wraz z całym Kościołem tym pierwszym i najważniejszym Jej tytułem, który w przedziwny sposób streszcza całe misterium Bożego Narodzenia. Tytuł ten stanowi znak i rękojmię prawdziwej wiary w Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem.
Jak przez minione wieki, tak i dzisiaj Maryja, Matka z Betlejem, wskazuje na naszego Zbawiciela i pomaga Go przyjąć w postawie otwartego, rozważającego serca.
Aby czas nowego tysiąclecia był dla nas czasem zbawienia musimy wejść w niego z Jezusem i Jego Matką. Nigdy nie możemy zapomnieć słów zatroskanej Matki Jezusa z Kany Galilejskiej: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”. W postawie posłusznych sług mamy wypowiadać nasze codzienne „fiat” wobec zbawczych planów Boga. Przez to będzie dokonywać się nasza zbawcza przemiana, a także przemiana otaczającego nas świata. Zasłuchani w ewangeliczną zachętę Świętej Bożej Rodzicielki i przyjmując Jej macierzyńską pomoc będziemy przygotowywać miejsce dla narodzin Jezusa w ludzkich sercach. Nikt nie może trwać w bezczynności. Na progu nowego tysiąclecia otwiera się przed nami wielkie pole nowej ewangelizacji.

ks. Teofil Siudy