NR 29 / 2012 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


SENS NAJWYŻSZY

Według wybitnego teologa, Karla Rahnera, jedną z cech życia Trójcy Świętej jest wzajemne potwierdzanie. Otóż jedna Osoba potwierdza dobroć i piękno dwu Innych oraz z pełną radością poświadcza Ich wzajemną miłość. Na Mszy św. jest podobnie – Bóg potwierdza swoją miłość wobec stworzenia („jesteś moim dzieckiem, które kocham”), człowiek zaś bóstwo i majestat Boga („jesteś moim Bogiem, którego wielbię”).
Kolejna cecha życia Trójcy Świętej to dziecięctwo. Karl Rahner stwierdza, że nigdzie nie ma „czystszej gry, nie ma tu nic koniecznego, wszystko jest chciane i z radością wyrażane”. Odnosi to do relacji Stwórcy względem stworzenia: również w tym odwołaniu nie ma w Bogu najmniejszego przymusu, tylko czysta chęć. Trójjedyny nie musi powoływać do życia żadnego stworzenia, aby móc „jeszcze bardziej” stać się Bogiem. Twórcze oraz podtrzymujące świat w istnieniu działanie Boga jest „dziecięcą grą”, bo odbywa się bez żadnej presji, w do¬skonałej wolności miłości. Odnosząc to do naszej ziemskiej liturgii: im więcej w niej dobrowolności, bezinteresownego oddawania Bogu chwały i radości, tym jest piękniejsza.
Trzecia cecha życia Trójcy Świętej to królewskość. Oznacza ona, że życie Trójcy Świętej ma „sens najwyższy”, czyli nadaje znaczenie i pełny wymiar wszystkiemu, co dzieje się poza nim. Życie wewnątrztrynitarne zawiera w sobie sens wszystkiego, co Nią nie jest. A zatem my także żyjemy dzięki Trójcy Świętej oraz dla Niej samej.

ks. Adam Rybicki

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”.
(Mt 28,18)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


„Ojcu nigdy nie zabrakło Słowa, a Słowu Tchnienia” – tak św. Atanazy wyjaśniał jedność Boskich Osób. Tu, na ziemi, prawda o jednym Bogu w trzech Osobach pozostanie największą tajemnicą naszej wiary. Jakkolwiek wymyka się naszej logice, ale za to wciąga nas w orbitę miłości, która jest więzią doskonałości. Miłość jest mocą oraz darem, które jednoczą wszystko i wszystkich.

PIERWSZE CZYTANIE(Pwt 4,32-34.39-40)

Mojżesz wspomina niezwykłe objawienia w krzaku gorejącym i na Górze Synaj, gdzie Bóg przemawiał z ognia. Ogień jest fantastycznym zjawiskiem zdającym się wynosić człowieka z ziemi: rozdzielany czy łączony, wciąż tak samo płonie; jest przyciągający, lecz jednocześnie trzymający w pewnej odległości; tajemniczy, a wciąż obecny w życiu człowieka. Tak samo jak Trójjedyny.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».

PSALM(Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22)

Psalmista wydaje się sławić to, czego jeszcze w pełni nie rozpoznał. Uwielbia Pana, który ocala od śmierci; wychwala Słowo, przez które powstał świat; opiewa Tchnienie, które wychodzi z ust Bożych. Można w tym dojrzeć majestat Trójjedynego Boga. Wówczas rzeczywiście „dusza nasza oczekuje Pana”, który pozwoli nam rozpoznać się w swoim Synu przez Ducha.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.Ref.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.Ref.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.Ref.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Rz 8,14-17)

Paweł ukazuje nam działanie wszystkich Osób Boskich. Stworzeni na obraz Boga, nosimy Go w sobie jak syn nosi podobieństwo ojca. Chrystus przywrócił nam utracony dar dziecięctwa Bożego przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy rzeczywiście mogli wołać do Boga: Ojcze. W ten sposób Trójjedyny Bóg udziela nam swych darów.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Mt 28,16-20)

Jezus rozsyła uczniów, aby chrzcili w imię Trójcy Świętej. Odtąd człowiek, który został ochrzczony, ma wiedzieć, kim jest, do kogo przynależy i jak ma postępować. Jest on obrazem Boga Ojca, który jest miłością; należy do Chrystusa, który za niego umarł i dla niego zmartwychwstał; ma postępować według Ducha, Pana i Ożywiciela, który obdarza jednością.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Zabierz Boga na Euro 2012!

Rozpoczynające się w najbliższych dniach Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zostały zaplanowane jako wielkie święto sportu, sportowców i kibiców. Ma ono przynieść wiele emocji – wybuchy radości i święcenie triumfu oraz chwile smutku i gorycz porażki. Dla wielu miłośników sportu w naszym kraju zbliżające się tygodnie to prawdziwa piłkarska uczta, która w dodatku po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce. W tym czasie nie można jednak zapomnieć o otaczającym nas świecie – o bliźnich i o Bogu.
Oderwanie się od piłkarskich emocji nie jest jednak zadaniem łatwym. Z jednej strony, trudno się temu dziwić, bo dobry mecz potrafi przykuć uwagę setek milionów widzów na całym świecie. Z drugiej, nawet najlepsze widowisko sportowe w końcu dobiega końca, a życie trwa dalej.
„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27) – mówi Jezus, gdy faryzeusze oskarżają Go, że wraz z uczniami nie potrafi należycie obchodzić dnia świątecznego. Podobne zarzuty mogą pojawić się wobec osób, które tak się dają pochłaniać sportowej rywalizacji, że inne sprawy przestają dla nich istnieć. Taka postawa może być zagrożeniem dla człowieka. Bł. Jan Paweł II, w październiku 2000 r. podczas Mszy św. na stadionie olimpijskim w Rzymie, powiedział: „W rozumieniu chrześcijańskim samo życie jest współzawodnictwem i zmaganiem o dobroć i świętość”. Toteż trzeba nam stanąć do walki nie tylko czysto sportowej. Celem chrześcijanina jest udział w „dobrych zawodach”, ukończenie biegu i zachowanie wiary (por. 2Tm 4,7).
Kościół od dawna opowiada się za właściwym pojmowaniem sportu i popiera zainteresowanie nim. Podczas Euro 2012 nie zapomina również o setkach tysięcy fanów. To z myślą o nich w pobliżu stadionów zaplanowane zostały Msze św. i nabożeństwa ekumeniczne, i to nie tylko w języku polskim. Dla fanów piłki nożnej w miastach, gdzie odbywają się mistrzostwa, będą także otwarte kościoły parafialne. Szczegółowy plan nabożeństw można znaleźć na stronach internetowych Krajowego Duszpasterstwa Sportowców (
www.sport.episkopat.pl/euro/msze_i_nabozenstwa).
Niech więc piłkarskie emocje nie przysłonią nam reszty świata. Zabierz Boga na Euro 2012! On chce być z Tobą w każdej sytuacji.

Tomasz Janus