NR 3 / 2015 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE!

Mędrcy ze Wschodu szukali Boga i tęsknili za Nim, dlatego Go znaleźli. Spełniły się na nich słowa filozofa Błażeja Pascala: „Panie, kto Ciebie szuka, już Ciebie znalazł, a kto za Tobą tęskni, już Ciebie ma”.
Dziś możemy zapytać: na czym właściwie polega Boże Objawienie? Przecież zapowiadany przez proroków Mesjasz miał przynieść na ziemię pokój, sprawiedliwość, porządek – tymczasem wciąż słyszymy o wojnach, kataklizmach, morderstwach, nienawiści między ludźmi, o braku miłości. Co zatem zmieniło się po Bożym Objawieniu, po zamieszkaniu Boga między ludźmi? Co to za Objawienie, skoro świat Go nie uznał? Co to za Bóg, obok którego świat przeszedł obojętnie?
Gdyby dziś nagle Pan objawił swą potęgę, każdy człowiek upadłby na twarz przed Jego majestatem. Dlaczego tego nie czyni? Bo Jemu nie zależy na czcicielach, którzy się Go lękają. Jego królestwo nie jest zbudowane na strachu, ale na miłości.
Dzisiejsza uroczystość to dzień łaski. Widzimy, że plan zbawienia obejmuje całą ludzkość. Jej przedstawiciele, Mędrcy ze Wschodu – poganie, pojawiają się z hołdem u Chrystusa w grocie Betlejemskiej. Czy my także Go szukamy, czy naprawdę chcemy Jego królestwa na ziemi? Czy chcemy może tzw. świętego spokoju bez Boga.
Nie możemy ulegać złudzeniu i z założonymi rękami czekać na Chrystusa jak na spóźniający się pociąg. Od momentu objawienia się Boga poganom, których reprezentują Mędrcy, rozpoczęło się szukanie Chrystusa, które trwa do dziś. Z tą różnicą, że jedni szukają Go, tak jak Mędrcy, aby oddać Mu pokłon, podczas gdy inni, jak Herod, aby Go zgładzić.

ks. Mariusz Habiniak


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do najstarszych świąt chrześcijańskich. W tradycji znana jest również jako Święto Trzech Króli. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o przybyciu do Betlejem Mędrców ze Wschodu. Hołd złożony przez nich Wcielonemu Słowu Bożemu symbolizuje powszechność zbawienia dostępnego dla wszystkich ludzi. W osobach mędrców Kościół rozpoznaje więc siebie samego, pogan i całą rodzinę ludzką. Dzisiejszą uroczystość nazywamy także Epifanią, co w języku greckim oznacza ‘ukazanie się’.

PIERWSZE CZYTANIE(Iz 60,1-6)

Zgodnie z wizją proroka Izajasza Jerozolima jest miejscem, skąd Bóg ofiarowuje swoje zbawienie. Dlatego w tym świętym mieście powinny zgromadzić się wszystkie ludy i narody. Ich triumfalny pochód przez ziemię odzwierciedlają wymienieni przez proroka władcy narodów. Oni – podobnie jak Mędrcy ze Wschodu – niosą kosztowności, które mają być złożone w darze Bogu.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło
twe światło
i chwała Pana rozbłyska nad tobą.

Bo oto ciemność okrywa ziemię
i gęsty mrok spowija ludy,
a ponad tobą jaśnieje Pan
i Jego chwała jawi się nad tobą.

I pójdą narody do twojego światła,
królowie do blasku twojego wschodu.
Podnieś oczy wokoło i popatrz:

Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
Twoi synowie przychodzą z daleka,
na rękach niesione twe córki.

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
zadrży i rozszerzy się twoje serce,
bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
zasoby narodów przyjdą ku tobie.

Zaleje cię mnogość wielbłądów,
dromadery z Madianu i z Efy.

Wszyscy oni przybędą ze Saby,
ofiarują złoto i kadzidło,
nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

PSALM(Ps 72, 1-2.7-8.10-11.12-13)

Tą jedną z najbardziej cenionych przez tradycję judaistyczną i chrześcijańską pieśni królewskich Ojcowie Kościoła interpretowali w kluczu mesjańskim. Psalmista wskazuje na przestrzeń, w której rozmieszczono królestwo sprawiedliwości i pokoju. Rozciąga się ona na cały ówcześnie znany świat.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.Ref.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi. Ref.

Królowi Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły. Ref.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Ef 3,2-3a.5-6)

Po wielokroć Apostołowie, a zwłaszcza św. Paweł, powtarzają poszczególnym gminom chrześcijańskim, że zbawienie stało się udziałem wszystkich narodów. Za wszystkich umarł i zmartwychwstał Chrystus. Ta tajemnica, tak trudna do przyjęcia dla niektórych Żydów, została objawiona uczniom przez Ducha Świętego. Dlatego nie ustają w jej głoszeniu.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica.
Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Mt 2,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGLIA(Mt 2,1-12)

Magowie upadli na twarz, aby oddać pokłon Jezusowi. Jest to hołd oddawany Królowi – Bogu, co jest potwierdzone w złożonych darach. Tradycja Kościoła widzi w nich trzy aspekty tajemnicy Chrystusa: złoto oznacza Jego królewską godność, kadzidło wskazuje na Jego synostwo Boże, mirra zaś zapowiada tajemnicę Jego Męki.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Mali misjonarze

W apostolstwie misyjnym nie liczą się granice ani młody wiek. Ważne są przede wszystkim wiara, chęci i wrażliwe serce.
Od ponad 170 lat w pomoc na rzecz misji włączają się także dzieci. Wszystko w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Pomoc ma wymiar duchowy oraz materialny. Dzięki ofiarom składanym przez dzieci możliwa jest realizacja projektów dotyczących opieki medycznej, edukacji i chrześcijańskiej formacji, a także budowa szkół, zakup książek oraz zakup lekarstw i odżywek, potrzebnych szczególnie dla maluchów cierpiących z powodu niedożywienia. W roku 2012 dzieło zrealizowało aż 62 projekty pomocowe. Wsparcie dotarło m.in. do dzieci w Egipcie, Indiach, Madagaskarze i Wietnamie. Środki, w ramach których są realizowane projekty pomocowe, pochodzą z indywidualnych ofiar najmłodszych, z akcji „Kolędnicy Misyjni” oraz od dzieci pierwszokomunijnych.
Mali misjonarze, członkowie PDMD zobowiązują się do codziennej modlitwy w intencji swoich rówieśników z krajów misyjnych. Ponadto każdego dnia w intencji misji i misjonarzy starają się składać Bogu swoje radości, wyrzeczenia i cierpienia. Święto patronalne obchodzą właśnie 6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu, kolędując po domach w swojej parafii, głoszą Dobrą Nowinę i zbierają datki na rzecz misji.
W roku 1843 francuski biskup Karol de Forbin-Janson, przejęty tragiczną sytuacją chińskich dzieci, prosił dziewczęta i chłopców z Paryża, aby każdego dnia ofiarowały w ich intencji jedno „Zdrowaś Maryjo”, a raz w miesiącu drobną ofiarę, pochodzącą z własnych oszczędności. Założone przez niego „Dzieło Świętego Dziecięctwa” z czasem rozszerzyło się na cały świat. Do Polski dotarło w 1858 r. W roku 1922 Pius XI podniósł je do rangi dzieła papieskiego. Chciał, aby owo stowarzyszenie działało w każdej parafii na świecie.
W ten sposób dzieci stały się przedłużeniem rąk Ojca św. i do dzisiejszego dnia przez modlitwę i ofiarę przyczyniają się do ocalenia swoich rówieśników. Informacje o PDMD można znaleźć na stronach: www.missio.org.pl oraz www.dzieciom-misji.missio.org.pl. Warto też wiedzieć, że tegoroczna akcja „Kolędnicy Misyjni” wspomoże maluchy z Indii!

Agnieszki Siemiątkowskiej z sekretariatu krajowego PDMD wysłuchała
Agnieszka Wawryniuk