NR 22 / 2015 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


WŁAŚCIWE ROZMIARY RZECZY

W latach 60. XX wieku, gdy rozwijał się w USA ruch hippisowski, grupa młodych chrześcijan opublikowała list gończy, który rozwieszono w wielu wielkich miastach. Pod wizerunkiem Jezusa był napis: „Poszukuje się Jezusa Chrystusa, pseudonim: Mesjasz. Jest winien następujących przestępstw: uzdrawianie bez dyplomu lekarskiego, produkcja wina, rozdawanie środków żywnościowych bez licencji, zakłócanie spokoju kupcom w świątyni, kontakty z marginesem społecznym, wywrotowcami i oszustami. Uwaga! Ten mężczyzna wciąż pozostaje na wolności! Wciąż działa!”.
Wciąż żyje i działa przede wszystkim przez swoje słowo. Sam jest przecież Słowem Wcielonym! Dlatego potrafi przemieniać ludzkie życie i nadawać mu właściwy wymiar. Uświadamiamy to sobie szczególnie dziś, w Niedzielę Biblijną. Uważna lektura Pisma św. zmienia sposób widzenia świata, Pana Boga, ludzi, samego siebie. Niekiedy codzienność sprawia, że nasze spojrzenie na świat staje się nieostre. Rzeczy błahe urastają do olbrzymich rozmiarów, sprawy istotne zaś uciekają z pola widzenia. Lektura Biblii przywraca właściwe rozmiary rzeczom. Pozwala nabrać dystansu do spraw, w które jesteśmy na co dzień włączeni. Pozwala spojrzeć na siebie z pewnego oddalenia. Lektura Biblii to nic innego jak pozwolenie, aby Pan Jezus przybliżył się do nas i Pisma nam wyjaśniał. Jak uczniom zmierzającym do Emaus lub zebranym w Jeruzalem (Ewangelia). A wtedy oczy nam się otworzą i Go rozpoznamy. Bo lektura Biblii jest uczeniem się Bożego spojrzenia na siebie i na świat. Spojrzenia w świetle słowa, które jest wciąż żywe.

ks. Mariusz Rosik


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Dzisiejsza niedziela wprowadza nas w Tydzień Biblijny. To czas powrotu do tej Księgi, której być może dawno nie otwieraliśmy. Każda Msza św. to sięganie do Biblii. Wchodzimy w liturgię słowa i wędrujemy od Starego Testamentu po Nowy. W Ewangelii sam Jezus przemawia do nas. A potem On sam jest obecny na ołtarzu w swoim Ciele i Krwi. I przyjmujemy w komunii św. Słowo, które stało się Ciałem.

PIERWSZE CZYTANIE(Dz 3,13-15.17-19)

Gdy czytamy Stary Testament, to przechodzimy z narodem wybranym przez stulecia oczekiwania na Mesjasza. Gdy wreszcie przyszedł w Osobie Jezusa, to naród Go nie rozpoznał i nie przyjął. A w końcu skazał Go na śmierć. Pewna osoba próbowała ocalić Jezusa. Był to poganin, rzymianin, Poncjusz Piłat. Nie miał jednak dość odwagi, aby wytrwać w tej obronie do końca. Poddał się. Starania Piłata w tajemniczy sposób zapowiadają powszechność Misji Jezusa Chrystusa.

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr powiedział do ludu:
«Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

PSALM(Ps 4,2.4-9)

Gdy jesteśmy w górach, to możemy czasem zobaczyć niezwykłe zjawisko. W dole wszystko przykryte chmurami, a nad nami czyste niebo i słońce. Jezus Chrystus jest jak światło słońca, które zawsze świeci. Niezależnie od tego, co przeżywamy, w jakim jesteśmy stanie. Jezus jest przy nas. Ponad światem, który wydaje się czasem spowity chmurami wojen, zła, niesprawiedliwości, jaśnieje światło Bożej obecności. To jest nadzieja.

Refren:Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
lub: Alleluja.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.Ref.

Wiedzcie, że godnym podziwu
czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie,
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(1J 2,1-5a)
Wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa to nie tylko słowa, to zmiana mojego życia. On przemienia mnie także przez swoje Słowo, bo słucham Słowa i wprowadzam w moje życie. Jezus przemienia mnie również przez spotkania z Nim w sakramentach świętych. To spotkania z żyjącym Panem, który upodabnia mnie do Siebie.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Por. Łk 24,32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Łk 24,35-48)

Zmartwychwstały Jezus zaskakuje apostołów swą obecnością. Oni wciąż są tacy sami, pełni niepokoju i wątpliwości. A Chrystus przynosi im dar nowego życia. Pokazuje swe ręce i nogi, na których są ślady ran – to przemawia bez słów. Jezus pokonał śmierć! Zwyciężył! Żyje! To trudne do zrozumienia i przyjęcia przez uczniów. Dlatego Chrystus zasiada z nimi do stołu i oświeca ich umysły. To samo odbywa się pośród nas na każdej Mszy Świętej.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Najwybitniejsze dzieło literatury światowej

„Żywe jest słowo Boże, […] zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12) – czytamy w Liście do Hebrajczyków.
Pismo Święte jest jak duchowy GPS. Warto zobaczyć w nim nie tylko list pisany do ludzi przez samego Boga. Biblia może być także naszym przewodnikiem i doradcą. Częste zaglądanie do natchnionych ksiąg przynosi owoce, których nawet się nie spodziewamy. „Powiecie, że Ewangelia jest trudna. Nie, nie jest, ponieważ Pan przeznaczył ją akurat dla naszego umysłu, tak jak chleb przeznaczył dla żołądka” (bł. J. Alberione). Pismo Święte warto mieć przy sobie zawsze, tak jak portfel. W dobie mp3, nowoczesnych telefonów komórkowych czy tabletów nie musimy już nosić ze sobą drukowanej Biblii. Księża i bracia pauliści proponują nowe wydanie w postaci audiobooka; oddzielnie Stary i Nowy Testament. Księgi ST nagrano na sześciu płytach. Całość trwa ponad 87 godzin. Nowy Testament zmieścił się na dwóch nośnikach. Jego odsłuchanie zajmuje ponad 13 godzin. Poszczególne księgi czytane są przez aktorów i dziennikarzy. Do słuchania każdej z ksiąg wprowadzają nas wybitni polscy bibliści. Ich komentarze dotyczą treści merytorycznej i teologicznej. Znawcy Biblii przystępnym językiem tłumaczą to, o czym mówią poszczególne księgi. Każdą z płyt oznakowano, dlatego bardzo łatwo nam odnaleźć potrzebne fragmenty. Tytuł nośnika wytłoczono także alfabetem Braille’a. Wszystko po to, by osoby niewidome mogły zidentyfikować płyty.
Do słuchania ksiąg ST zachęca nas abp Henryk J. Muszyński. Hierarcha przypomina, że pomimo iż powstały one w dawnych wiekach, to są przeznaczone dla ludzi wszystkich czasów. Arcybiskup przytacza też słowa Romana Brandstaettera, który pisał, że „Biblia jest jak ocean, im bardziej się zanurzasz, tym więcej widzisz”.
Do słuchania NT zachęca z kolei ks. prof. Waldemar Chrostowski.
‒ Słuchamy słowa Bożego po to, abyśmy dawali mu posłuch, abyśmy poznając je – przyjmowali. Również w tym znaczeniu wiara rodzi się ze słuchania, a jeśli już w nas istnieje, to dzięki słuchaniu trwa i umacnia się – tłumaczy biblista.
Dzięki audiobookowi Pismo Święte możemy mieć przy sobie w każdym miejscu i w każdym czasie. Niech Boże słowo zawsze nam towarzyszy!

Agnieszka Wawryniuk