NR 28 / 2015 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


WSPÓLNOTA DROGĄ ODKRYWANA TRÓJCY

Nadszedł czas pożegnania uczniów z Panem Jezusem, który odchodzi do Ojca. Przychodzą do Niego, widzą Go i oddają Mu pokłon. Ewangelista zauważa, że „Niektórzy jednak wątpili”. Ich wiara była krucha i chwiejna, podobnie jak nasza!
Jezusowi to jednak nie przeszkadza, aby uczniów obdarzyć misją. Misja jest bowiem darmowym darem Pana Boga. Włączeniem w Jego władzę służenia innym. Na misję nie można sobie „zasłużyć”. Ją można przyjąć w duchu wdzięczności i zawierzenia. Dopiero przyjęta misja, potwierdzona darem Ducha Świętego, czyni z uczniów prawdziwych apostołów, pokornie i odważnie niosących wszędzie orędzie Ewangelii i łaskę chrztu świętego.
Dzieło ewangelizacji to wprowadzanie innych w życiodajną relację miłości Trójcy Świętej! To dar i misja, którą każdy z nas otrzymał w chrzcie świętym! Duch Święty ukazuje nam przez słowo Boże i sakramenty piękno Chrystusa i czyni nas podobnymi do Niego. Stając się coraz bardziej podobnymi do Jezusa w miłości, naszym życiem głosimy innym prawdę o Ojcu. Jednak i my – podobnie jak uczniowie – mamy momenty zwątpienia. Dlatego Bóg obdarował nas wspólnotą, podobnie jak On sam jest Wspólnotą Miłości! To we wspólnocie Kościoła możemy odnaleźć umocnienie w wierze, wsparcie w chwilach zwątpień i poszukiwań, zrozumienie, świadectwo życia, modlitwę, braterskie upomnienie, radość bycia razem. My bardzo potrzebujemy wspólnoty, lecz i wspólnota bardzo potrzebuje nas! Naszego zaangażowania, bezinteresowności, odważnego świadczenia, wzajemnej służby.

s. Anna Maria Pudełko – apostolinka


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Mszę św. rozpoczynamy od znaku krzyża. Za każdym razem, gdy wykonujemy ten znak i wymawiamy słowa, wchodzimy w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Dlatego jest ważne, aby znak krzyża czynić świadomie i z uwagą, słysząc słowa, które wypowiadamy. Jest to jednocześnie najkrótsza i najpiękniejsza modlitwa. Wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego!

PIERWSZE CZYTANIE(Pwt 4,32-34.39-40)

Gdy ktoś mnie zapyta: „W jakiego Boga wierzysz?”, to co odpowiem? Wtedy z dumą mogę odpowiedzieć: „Wierzę w Boga w Trójcy Jedynego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego!”. Taki jest nasz Bóg. Człowiek nie mógłby Go wymyśleć, bo „po ludzku” to jest absurd. To przewyższa ludzki rozum i napełnia nas bojaźnią Bożą. Czyli zachwytem nad tajemnicą Bożej obecności w naszym życiu.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».

PSALM(Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22)

Pan Bóg objawił narodowi Izraela, że jest Bogiem jedynym. A Izrael narodem wybranym. Teraz my także jesteśmy narodem wybranym, któremu Bóg odkrył kolejny etap swego objawienia. O tym, że jest On Bogiem jedynym w Trzech Osobach. I napełnił nas poczuciem bezpieczeństwa, ponieważ przebywamy we wspólnocie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.Ref.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć.Ref.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.Ref.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Rz 8,14-17)

Duch Święty pozwala nam odkryć Boga jako Ojca. Wtedy czujemy się Jego dziećmi. Ta świadomość prowadzi nas również do odkrycia na nowo Jezusa Chrystusa. I wtedy nasze życie staje się podobne do życia Pana Jezusa. Czyli przechodzimy przez cierpienie i zdążamy do chwały nieba!

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Mt 28,16-20)

Pan Jezus, posyłając uczniów, daje im swą władzę. W ten sposób Chrystus zaczyna budowanie Kościoła. Uczniowie będą otwierać drzwi tego Kościoła każdemu, kto przyjmie chrzest święty. A potem będą ich prowadzić dalej przez słowo Boże. I tak jest do dzisiaj. I tak będzie do końca świata. Kościół żyje i odnawia się w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Bóg Trójjedyny – medytacja

„Jest więc trzech świadków w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty: ci trzej stanowią jedno […]”.
(1J 5,7 – cytat za Wulgatą)

1. Przesławne i cudowne są prawdy, które wiara podaje nam w odniesieniu do wewnętrznego życia Boga: jeden w istocie, potrójny w Osobach. Ojca Niebieskiego kontempluje się na wieki w Jego doskonałym obrazie: Słowo, które On nieustannie rodzi; Słowo porusza się, pobudzone miłością do piękna Ojca; z ekstazy wzajemnej miłości Ojca do Słowa i Słowa do Ojca powstaje wielki ogień miłości, którym jest Duch Święty. W trzech Osobach Bóg prowadzi życie wewnętrzne doskonałe, nieskończone, wieczne: On jest źródłem, początkiem, wzorem życia wewnętrznego dla każdej duszy.

2. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i obdarzeni potrójną władzą: intelektem, wolą, uczuciem.
Jako ukochane dzieci naśladujemy Trójcę Świętą: prowadzimy życie wewnętrzne wzorowane na Trójcy Świętej.
Należy myśleć tak, jak myśli Bóg. Słowo Boga jest prawdziwym światłem, mądrością Ojca. Ono, stając się człowiekiem, przekazuje ludziom prawdy mające moc zbawczą, nieomylne tajemnice, jedyną konieczną wiedzę. Uświęcamy umysł, zgłębiając prawdy i wierząc w nie wiarą żywą.
Naszą wolę poddajemy woli Ojca Niebieskiego, tak jak Jezus, który mówił: „Zawsze czynię to, co się Jemu podoba” (J 8,29).
Niech całe nasze serce należy do Boga! I tak się stanie tylko wtedy, gdy będziemy Go kochać z całych sił, bardziej niż cokolwiek innego.

3. Panie, stworzyłeś mnie na swoje podobieństwo. Jeśli jest we mnie odbicie Trzech Osób Bożych, to chcę naśladować Twoje życie wewnętrzne. Uświęć, Ojcze, moją wolę i spraw, aby była uległa na Twoje pragnienia. Duchu Święty, napełnij sobą mój umysł. Wlej, Duchu Święty, w moje serce prawdziwą i nadprzyrodzoną Miłość. Wiem, że Wy, Trójco Święta, mieszkacie w duszy sprawiedliwej i w niej kontynuujecie swoje ziemskie dzieła: Ojciec, stwarzając Syna, i Oni razem, dając pochodzenie Duchowi Świętemu.

Rachunek sumienia. Czy moje myśli są zgodne z Ewangelią? Czy moja wola jest zjednoczona z Bogiem? Czego szuka i co kocha moje serce?

Postanowienie. Aby naśladować Trójcę Świętą, chcę przeżyć dzisiejszy dzień w wielkiej miłości.

Modlitwa. Najświętszej i najdostojniejszej Trójcy Świętej cześć, uwielbienie, dziękczynienie, miłość; teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Chwała Ojcu Niebieskiemu, jak była, teraz i zawsze.
Chwała Synowi Bożemu, jak była, teraz i zawsze.
Chwała Duchowi Świętemu, jak była, teraz i zawsze.
Wierzę, uwielbiam, kocham; abym mógł kiedyś kontemplować Was w wiecznej wizji, posiadać w całej pełni i kochać w wiecznej radości.

Jakub Alberione, Krótkie medytacje na każdy dzień roku, Częstochowa 2012.