NR 53 / 2020 – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Smart-wiara

Nowe technologie na stałe zagościły w naszym życiu. Mamy szereg rozwiązań i urządzeń z przedrostkiem smart, co można tłumaczyć jako mądry. Bóg także ma dla nas pewną smart-propozycję.

Dramat pięciu z dziesięciu kobietW pierwszym czytaniu słyszymy przecież o pochwale mądrości. Wielu z nas zna osoby, które są bardzo mądre. Co ciekawe, niekoniecznie ma to związek z ich wykształceniem. Posiadane stopnie naukowe, piastowane stanowiska czy iloraz inteligencji – nie zawsze idą w parze z życiową mądrością. Mądrość jest przecież cechą człowieka sprawiedliwego, uczciwego, dobrego, to także dar Ducha Świętego. Stąd wzrastanie w mądrości jest dostępne dla każdego.

Jednym z przejawów życiowej mądrości jest stosunek człowieka do rzeczy ostatecznych. Święty Paweł przypomina więc Tesaloniczanom, że na końcu świata wszyscy staną przed Bogiem. Dusze zmarłych połączą się z ich prochami i wszyscy ujrzą Stwórcę. W chrześcijańskim spojrzeniu świadomość, że na końcu życia przed Nim staniemy, powinna wpływać na naszą teraźniejszość i podejmowane decyzje. Mądry człowiek wie bowiem dokąd, a jeszcze bardziej, do Kogo podąża.

W tym świetle Ewangelia ukazuje dramat pięciu z dziesięciu kobiet, które dokonały złych wyborów. Miały wszystkie narzędzia służące celowi ich oczekiwania. Nie posiadały jednak paliwa, które oświetliłoby ich drogę. Nie było to winą Boga, same dokonały takiego wyboru. Podobnie jak ludzie, którzy mają sumienie, ale nie napełnili go światłem Ewangelii. Jak ci, którzy mają zdolność do modlitwy, ale z niej nie korzystają. Potrafią zgłębiać różne dziedziny wiedzy, ale stopień znajomości Boga pozostaje niewielki. Podobnie jak ci, którzy mają zdolność kochania Boga, ale traktują Go raczej jako postać mityczną. Smart-plan Boga to poznać miłość, jaką nas obdarza, i żyć tak, by nie być wewnętrznie pustym.

ks. Marek Piedziewicz


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”, te słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów, są wołaniem do wszystkich dzieci Kościoła. Im bliżej końca roku liturgicznego tym częściej słyszymy w liturgii o nadchodzącym przyjściu Chrystusa. Kiedy dopełni się czas i Pan powróci? Tego nikt z nas nie wie. Możemy być jednak pewni, że kiedy się to stanie, sprawi, że już na zawsze będziemy z Nim.

PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 6, 12-16)

Czytanie z Księgi Mądrości

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać – to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie, sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 63)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia i łaknąca wody. Ref.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi. Ref.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Ref.

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 4, 13-18)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 24, 42a. 44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 25, 1-13)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Dzień Pański i sąd

W księgach prorockich Starego Testamentu często spotykamy określenie dzień Pański albo dzień Pana (…) na oznaczenie przybycia czy szczególnej, uroczystej interwencji Boga. (…) Chodzi o czas, w którym Bóg objawi w pełni władzę królewską. (…)

W Starym Testamencie związany jest z Bogiem, a natomiast w Nowym Testamencie z Jezusem. (…) W późniejszych listach Paweł (…) akcentuje nie tylko aspekt triumfalistyczny, obecny w popularnych oczekiwaniach, ale także aspekt zbawienia i potępienia.

Do tej koncepcji odwołuje się Paweł, przeciwstawiając los wierzących-zbawionych losowi niewierzących-potępionych. (…) Apostoł daje do zrozumienia, że dzień Pański nastąpi nagle i niespodziewanie. (…) Jednak obraz nocnego złodzieja nie jest nigdy złączony z przyjściem Pana. Grecki czas teraźniejszy (dosłownie: przychodzi) posiada także zabarwienie przyszłościowe, ale nie można wykluczyć, iż Pawłowi chodzi w tym wypadku o coś, co już się dokonuje.

Noc jest w Starym Testamencie czasem nieobecności światła i z tego powodu nabiera znaczenia metaforycznego. W jej ciemnościach budzą się w człowieku różne wady (pijaństwo, rozpusta) i grzechy. Noc jest także przeciwieństwem zbawienia.

ks. Michał Bednarz,
1-2 List do Tesaloniczan,
Nowy Komentarz Biblijny, NT XIII,
Edycja Świętego Pawła 2007.

Biblia czasem ma przed nami tajemnice. Często nie potrafimy zrozumieć, jaki jest sens określonego fragmentu Biblii. Warto sięgnąć wtedy do komentarzy wyjaśniających nurtujące nas pytania i poznać punkt widzenia ekspertów.

Dzieło ks. Michała Bednarza zasługuje na szczególne uznanie. Doskonałe rozeznanie w obszernej problematyce Listów do Tesaloniczan, doświadczenie wieloletniego wykładowcy, obszerne wykorzystanie literatury obcojęzycznej – to tylko niektóre zalety, które w sposób oczywisty narzucają się czytelnikowi.