NR 4 / 2021 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


MOC JEZUSA

Miarą mocy jakiegoś człowieka jest wpływ, jaki wywiera on na innych ludzi. Im szerszy i trwalszy, tym większa moc człowieka. Stąd być może taka fascynacja polubieniami na Facebooku. Aby jednak polubić kogoś w internecie nie potrzeba wielkiego wysiłku. Co innego, gdyby wymagało to powiedzmy wyruszenia na pustynię. A tak właśnie było w przypadku Jana Chrzciciela.

W fragmencie poprzedzającym dzisiejszą Ewangelię czytamy: „wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy”.

Ludzie ciągnęli do Jana nie tyle aby go „polubić”, co zmienić swoje życie, taka była bowiem konsekwencja wyznania grzechów i przyjęcia chrztu. Jan Chrzciciel był rzeczywiście kimś wielkim, człowiekiem, który mocno wpłynął na życie wielu ludzi. Tymczasem zapowiadał kogoś jeszcze większego od siebie: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów”.

Tym mocniejszym jest oczywiście Jezus, „który przyjął od Jana chrzest w Jordanie”. Czyżby również potrzebował odpuszczenia grzechów? Wiemy, że Jezus nie potrzebował odpuszczenia grzechów, gdyż ich nie miał. Miał za to moc, aby wziąć na siebie grzechy wszystkich ludzi i zapłacić za nie własną śmiercią na krzyżu. Jego chrzest w wodach Jordanu jest zapowiedzią tej śmierci i zgodą na nią. Zaś głos rozlegający się podczas chrztu Jezusa: „To jest mój Syn umiłowany” jest znakiem zapowiadającym Zmartwychwstanie.

o. Marek Cul, dominikanin


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Chrzest, którego Jan Chrzciciel udzielał w Jordanie, był zapowiedzią chrztu, którym zostaliśmy ochrzczeni. Choć był to jeszcze tylko chrzest pokuty, wzywający przyjmujących go do nawrócenia i porzucenia grzesznego życia, to Pan Jezus nadał mu zupełnie nowy, nieporównywalnie głębszy wymiar, a mianowicie uczynił go sakramentem, który mocą Ducha Świętego obdarza nowym życiem i godnością dziecka Bożego.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55, 1-11 )

Nowe i wieczne przymierze

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.

Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo On ci dodał chwały.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12, 2-6)

Refren: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

Oto Bóg jest moim zbawieniem! *
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą, *
i On stał się moim zbawieniem. Ref.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ukażcie narodom Jego dzieła, *
przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Ref.

Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał! *
I cała ziemia niech o tym się dowie.
Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 5, 1-9)

Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi: Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga iwypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 1, 29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł do Niego:
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata».

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1, 7-11)

Chrzest Jezusa

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie.

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Ustroję się w miłosierdzie Boże

Miałam dziś taką pracę, która nie przeszkadzała mi myśleć o Bogu. Myślałam o pewnej grupie ludzi, którzy przez swą gorliwą pracę, przy pomocy łaski Bożej, zdobywają największy szczyt doskonałości. Ci, którzy nie zmarnują ani chwilki życia swego, oddając je całkowicie Bogu, jakże się muszą czuć szczęśliwi – myślę sobie.

O! Jakżebym ja chciała osiągnąć podobne szczęście! Jakżebym chciała stanąć już tam, w krainie wieczności, i cieszyć się z dokonanego zwycięstwa ostatecznego nad wrogiem duszy, spoglądając z radością na przeszłą drogę życia, usianą trupami zwyciężonej pychy, skłonności do złego i wszelkich pokus.

 

Helena Majewska CSA,
Ustroję się w miłosierdzie Boże,
Edycja Świętego Pawła 2019.

 


Helena Majewska ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów to kontynuatorka dzieła św. Siostry Faustyny. Publikacja stanowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie jej osobą. Zapiski duchowe, które prowadziła przez całe życie, stanowią potwierdzenie prawd, które spisała w swoim Dzienniczku św. Siostra Faustyna. W książce po raz pierwszy opublikowano też dokumenty archiwalne KGB z przesłuchań sióstr anielskich, fragmenty ich pamiętników, spraw prowadzonych przeciw ks. Sopoćce oraz korespondencję Heleny z członkiniami Szóstki po ich wyjeździe do Polski.