NR 6 / 2021 – 3 NIEDZIELA ZWYKŁA – Niedziela Słowa Bożego

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię!

Pierwsze słowa Pana Jezusa w Ewangelii św. Marka kapłan wypowiada nad nami, posypując nam głowę popiołem na początku Wielkiego Postu. Jednak to wezwanie jest aktualne zawsze. Nie tylko w Wielkim Poście czy w okresach szczególnego zagrożenia. Po grzechu pierworodnym pozostaje w nas słabość, z którą stale trzeba walczyć.

Bóg kieruje wezwanie do nawrócenia do pogańskiej Niniwy. Do prześladowców Izraela, dlatego prorok Jonasz usiłował uniknąć tej misji. Jednak Bóg patrzy z miłością na każdego człowieka. Chce jego dobra i szczęścia. Dawny grzesznik może stać się wielkim świętym. Niniwa się nawróciła. Podjęła czyny pokutne i Bóg nie zesłał zapowiedzianej kary.

Współczesny człowiek nie chce uznać swej grzeszności. Nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoje czyny. Tymczasem tylko uznanie własnego grzechu, pokuta wobec Boga i zadośćuczynienie bliźniemu, naprawienie wyrządzonych krzywd może przywrócić sprawiedliwość i pokój. Pokój z Bogiem i ludźmi, a także z samym sobą.

Święty Paweł przypomina, że czas jest krótki. Nie wiemy, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Bogiem. Dlatego przyjmując naukę Ewangelii musimy zmieniać to, co w naszym życiu może się Bogu nie podobać.

Rybacy na słowa Chrystusa porzucili swoje zajęcia i pozostawili bliskich. By iść za Mistrzem i potem kontynuować Jego dzieło. My może nie musimy podejmować aż takich zmian w naszym życiu. Ale zwróćmy serca ku potrzebom innych. Wspierajmy walkę z trądem, który w Biblii jest często symbolem grzechu. Wielu polskich misjonarzy i misjonarek działało i działa wśród chorych na trąd, jak bł. Jan Beyzym, który wybudował nowoczesny szpital z ofiar biednych rodaków w okresie zaborów. Walczmy z grzechem, trądem naszej duszy i pomagajmy innym dostrzegać potrzebę leczenia i właściwe środki – Ewangelię oraz sakramenty Kościoła.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Ustanowiona niedawno Niedziela Słowa Bożego, przypadająca w trzecią niedzielę zwykłą, wnosi znaczący akcent w przeżywanie roku liturgicznego, zwłaszcza, że występuje na początku okresu zwykłego. Słowo Boże stanowi istotną część liturgii Mszy Świętej, szczególnie tej niedzielnej. Wskazali już na to uczestnicy Soboru Watykańskiego II mówiąc o stole słowa i stole eucharystycznym. Podkreślenie ważności Słowa Bożego ma nas skłonić do większego uświadomienia sobie prawdy o obecności Boga w Jego słowie i mobilizacji, by żyć tym słowem na co dzień

 

PIERWSZE CZYTANIE (Jon 3, 1-5. 10)

Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Oto słowo Boże.

 

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie
według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Ref.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tyko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu *
ze względu na dobroć Twą, Panie. Ref.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich. Ref.

 

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7, 29-31)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.

Przemija bowiem postać tego świata.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA (Mk 1, 14-20)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

<!–[if gte mso 9]>


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Niedziela Słowa Bożego

Jednym z głównych celów Niedzieli Słowa Bożego jest budowanie bliskości, zażyłości z Pismem Świętym. Wspólnota chrześcijańska rzeczywiście opiera się na Słowie, rozpoznaje się w nim i wokół niego się gromadzi: „Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie nawzajem” (Aperuit illis, 8). Aby fakt ten mógł zaistnieć, potrzeba zamieszkać we wszystkich tych miejscach, w których słowo Boże pozwala się spotkać, oraz poznać księgi, które w czasie celebracji eucharystycznej podkreślają jego wagę. (…)

Znaczenie Pisma Świętego, potwierdzone przez Sobór Watykański II, w sposób oczywisty rozszerza się na miejsce, z którego jest ono głoszone. We Wprowadzeniu do Lekcjonarza mszalnego stwierdza się, że to miejsce ma odpowiadać godności Słowa i ma mieć związek z ołtarzem. W czasie Mszy św. jest przygotowywany stół słowa Bożego oraz Ciała Chrystusa. Ambona ma związek z ołtarzem w tym sensie, że Słowo przepowiadane z ambony staje się Ciałem na ołtarzu. Można więc w uzasadniony sposób mówić o dwóch stołach: stole Słowa oraz stole Eucharystii. (…)

W Słowie zmartwychwstały Chrystus rzeczywiście jest obecny pośród swoich uczniów i udziela daru Ducha Świętego, aby został uwielbiony Jego Ojciec. Obecność Pana w czasie celebracji jest podkreślona gestami czci, składanymi w odniesieniu do świętych ksiąg, a w sposób szczególny do ewangeliarza. To wszystko ma na celu wyrażenie cudownej rzeczywistości: przez Słowo, które jest głoszone, dokonuje się w Kościele prawdziwa epifania Pana pośrodku tych, którzy słuchają Słowa, wprowadzają je w życie, wzrastając w wierze i celebrując misterium paschalne Chrystusa.

Niedziela Słowa Bożego.
Pomoc liturgiczno-duszpasterska

Edycja Świętego Pawła, 2019.

Niedziela Słowa Bożego26 stycznia 2020 r. w trzecią niedzielę zwykłą Kościół po raz pierwszy obchodził Niedzielę Słowa Bożego. Nowe święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w liście apostolskim Aperuit illis, wystosowanym na zakończenie jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Edycja Świętego Pawła z radością włączyła się w inicjatywę Ojca Świętego, przygotowując i oferując parafiom, wspólnotom, duszpasterzom oraz wszystkim wiernym publikację, która ma pomóc w przeżywaniu Niedzieli Słowa Bożego, która ma być celebrowana w każdą trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Warto sięgnąć po tę pomoc liturgiczno-duszpasterską, aby odkrywać wagę Słowa Bożego w rozwoju wspólnoty Kościoła. Znajdziemy w niej wyjaśnienie miejsca Słowa Bożego w życiu Kościoła, wyjaśnienie znaczenia miejsca z którego jest ono głoszone czyli ambony. Objaśnienie gestów, które towarzyszą głoszeniu Słowa, a także propozycje celebracji słowa Bożego, które mają pomóc nam przyjąć to słowo zarówno we wspólnocie eklezjalnej jak i w rodzinie.

Przeczytaj fragment…