NR 7 / 2021 – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Pan Jezus wypędza złe duchy

Kończymy pierwszy miesiąc nowego roku. Warto zastanowić się, jak go przeżyliśmy. Jak wykorzystujemy Boży dar, którym jest czas naszego życia na ziemi? Od tego zależy, jaki będzie niekończący się jego dalszy etap w wieczności.

Czy idziemy za słowem Bożym wyrażonym w Dekalogu, którego właściwe znaczenie podał Wcielony Syn Boży? Czy może wolimy słuchać złego ducha? Przemawia on często przez środki masowego przekazu. Przez ludzi, może nam bliskich, którzy chcą żyć rozrywkowo, szukają coraz więcej przyjemności bez liczenia się z konsekwencjami takiego postępowania.

We wtorek, w święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, obchodzimy też Dzień Życia Konsekrowanego. Święty Paweł poucza o wartości poświęconego Bogu dziewictwa czy bezżenności. Módlmy się o nowe, dobre i święte powołania. O wierność powołaniu i nawrócenie dla tych, którzy mu się sprzeniewierzyli. By głosiciele słowa Bożego przekazywali rzeczywiście naukę Boga, a nie własne wymysły.

Zastanówmy się, na ile możemy i powinniśmy brać przykład z tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu w różnych formach życia konsekrowanego. Jako ochrzczeni wszyscy należymy do Boga. Nasze rodziny powinny być małymi, domowymi Kościołami. Wspólna modlitwa i rozważanie słowa Bożego pomogą właściwie przeżywać dany nam przez Boga czas. Skutecznie walczyć z różnymi formami działania złego ducha. Współczesna cywilizacja chce go zepchnąć do poziomu dawnych wierzeń. Tymczasem on działa i ma wielu zwolenników. Trzeba otoczyć ich modlitwą, by Chrystus mógł z nich wypędzić tego, kto nimi na razie włada. By odzyskali zdrowie duszy i mogli z nami wielbić Boga i wysławiać Jego wielkie dzieła.

o. Tomasz Dąbek, benedyktyn


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Każdą niedzielną Eucharystię można w pewnym sensie porównać z portem morskim, do którego zawijają i z którego wypływają okręty. Port jest dla nich startem i metą. Podobnie chrześcijanie wspólnotowo kończą przed Bogiem tydzień i jednocześnie w ten sam sposób rozpoczynają kolejny. Za to, co było, wielbią, dziękują, przepraszają i z ufnością oddają się Bożej opiece na nowy czas, na to, co znane i nieznane.

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 18, 15-20)

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł».

I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co nakażę.

Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych – taki prorok musi ponieść śmierć».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95, 1-2. 6-7c. 7d-9)

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Ref.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Ref.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 7, 32-35)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki.

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1, 21-28)

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa o powołania

Jezu, Boski Mistrzu, który powiedziałeś: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, z miłością przyjmujemy Twe wezwanie: Proście Ojca Niebieskiego, aby wysłał robotników na swoje żniwo.

Wzbudź żarliwe zaangażowanie na rzecz nowych powołań według myśli: Wszyscy wierni dla wszystkich powołań”. Daj więcej kapłanów, którzy byliby solą ziemi, światłem świata, miastem położonym na górze dla zbawienia ludzkości odkupionej Krwią Twoją. Daj więcej osób konsekrowanych, których instytuty i domy rozsiane po całym świecie skupiałyby Twe umiłowane dzieci i były ogniskami światła i żaru, źródłami pobożności, ogrodami świętych, zgodnie ze śpiewem: Chwała Bogu i pokój ludziom dobrej woli.

Maryjo, wybranko Boża”, Matko i strażniczko świętych powołań, módl się z nami, za nami i za wszystkimi przez Boga powołanymi. Amen.

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła
Edycja Świętego Pawła, 2019

Modlitewnik to niezbędnik każdego katolika, ułatwiający relację z Bogiem, a także pracę nad własnym uświęceniem, którego celem jest zjednoczenie z Bogiem. Prezentowana publikacja obok zbioru modlitw znanych wszystkim chrześcijanom zawiera przede wszystkim te, które wypłynęły z serca bł. Jakuba Alberionego. I to czyni ją na rynku księgarskim wyjątkową. Z duchowego bogactwa Założyciela Rodziny Świętego Pawła, gdyż w książeczce są zawarte również liczne komentarze jego autorstwa, z powodzeniem mogą korzystać wszyscy wierni świeccy. Z pożytkiem dla siebie i w trosce o rozwój własnego życia duchowego. Jest to bowiem duchowość jak najbardziej na nasze czasy, w których papież Franciszek tak bardzo nawołuje do dążenia do świętości w codzienności. Ten modlitewnik] modlitewnik może być więc w tym dziele doskonałą pomocą. Do atutów pozycji należy usystematyzowanie i zebranie różnych modlitw w jednym miejscu oraz przejrzystość. To niewątpliwie dobra inwestycja, z myślą na lata.