NR 9 / 2021 – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA – 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


LEPRA

Trąd był uważany za chorobę będącą karą za grzechy. Trędowaty musiał zostać oddzielony od reszty społeczności. Stawał się wyrzutkiem, skazanym na powolne umieranie w zapomnianych przez innych enklawach. W dobie koronawirusa zastanawiamy się pewnie nad duchową sytuacją ludzi doświadczających przeciwieństw choroby.

W Nowym Testamencie słowem „lepra” określano bliżej nie rozpoznaną chorobę charakteryzującą się łuszczeniem skóry, np. łuszczyce, różnego typu liszaje, grzybicę. Tym, który orzekał o istnieniu choroby w organizmie człowieka, był kapłan. Żydzi wymagali, by trędowaty został zbadany przez posługującego w świątyni, zanim do niej przybędzie, by złożyć ofiarę, zanieść modlitwy. Nie jest do końca pewne, czy i w czasach Jezusa stosowano te „konsultacje” medyczne w takiej właśnie formie. W dzisiejszej Ewangelii trędowaty przychodzi pełen pokory, prosząc o litość. Miłosierdzie Jezusa dopełniło cudu uzdrowienia.

Trzeba sobie uświadomić, że chory cierpi nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Niewątpliwie szczególnie trąd dotykał psychiki człowieka, jego poczucia godności. Jezus, uzdrawiając, działa zawsze dwutorowo. Przywraca sprawność ciała, oczyszcza serce i umysł. Łaska z wysoka przywraca cierpiącego człowieka społeczeństwu, w którym może on, tak jak trędowaty z Ewangelii, głosić wielkie dzieła Boga!

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele wyjątkowy tydzień. W niego wpisuje się Środa Popielcowa – moment zatrzymania nad własną grzesznością, małością wobec świata i Boga. Dzień wejścia w Wielki Post. W tym tygodniu jesteśmy także zaproszeni do podjęcia decyzji o rezygnacji z picia i częstowania alkoholem. Niewątpliwie alkoholizm jako choroba jest współczesną wersją „trądu”, który tak wielu z naszych braci i sióstr pozbawia zdrowia, życia i godności. Wyciągnij rękę do Jezusa, by On dokonał dzieła oczyszczenia!

ks. Piotr Iracki


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, choć w świeckim i dosyć powszechnym mniemaniu kończy tydzień (weekend). Chrześcijanie napełnieni spotkaniem z Bogiem na Eucharystii, obdarzeni Jego błogosławieństwem, z nadzieją patrzą w przyszłość, zwłaszcza tę najbliższego tygodnia. W naszym przypadku nowy tydzień przynosi początek Wielkiego Postu, czasu modlitwy, pokuty, przemiany. Oczekujemy tego czasu z nadzieją w sercu.

PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13, 1-2. 45-46)

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 32, 1b-2. 5 i 11)

Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością.

Szczęśliwy człowiek,
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp. Ref.

Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, *
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca! Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10, 31 – 11, 1)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 1, 40-45)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


WEZWANIA DO BOSKIEGO MISTRZA

Jezu Mistrzu, uświęć mój umysł i pomnóż moją wiarę.

Jezu, nauczający w Kościele, pociągnij wszystkich do Twojej szkoły.

Jezu Mistrzu, strzeż mnie od błędu, od próżnych myśli i od wiecznych ciemności.

Jezu, Drogo wiodąca do Ojca, Tobie ofiaruję wszystko i od Ciebie wszystkiego się spodziewam.

Jezu, Drogo świętości, uczyń mnie swym wiernym naśladowcą.

Jezu Drogo, uczyń mnie tak doskonałym, jak doskonały jest Ojciec Niebieski.

Jezu Życie, żyj we mnie, abym ja żył w Tobie.

Jezu Życie, spraw, abym żył wiecznie radością Twej miłości.

Jezu Prawdo, uczyń mnie światłem świata.

Jezu Drogo, spraw, bym był wzorem i przykładem dla innych ludzi.

Jezu Życie, niech moja obecność wnosi wszędzie łaskę i pociechę.

Przejdż do rozważania

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła
Edycja Świętego Pawła, 2019

 

Prezentowana publikacja obok zbioru modlitw znanych wszystkim chrześcijanom zawiera przede wszystkim te, które wypłynęły z serca bł. Jakuba Alberionego. I to czyni ją na rynku księgarskim wyjątkową. Z duchowego bogactwa Założyciela Rodziny Świętego Pawła, gdyż w książeczce są zawarte również liczne komentarze jego autorstwa, z powodzeniem mogą korzystać wszyscy wierni świeccy. Z pożytkiem dla siebie i w trosce o rozwój własnego życia duchowego. Jest to bowiem duchowość jak najbardziej na nasze czasy, w których papież Franciszek tak bardzo nawołuje do dążenia do świętości w codzienności. Ten modlitewnik może być więc w tym dziele doskonałą pomocą. Do atutów pozycji należy usystematyzowanie i zebranie różnych modlitw w jednym miejscu oraz przejrzystość. To niewątpliwie dobra inwestycja, z myślą na lata.