NR 53 / 2021 – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE!

Powołanie do świętości nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych. Dotyczy ono każdego z nas. Dlatego nikt nie jest zwolniony z obowiązku dążenia do świętości. I abyśmy mogli wypełnić to nasze życiowe powołanie, Bóg udziela każdemu z nas swoich łask.

Dla nas na drodze dążenia do świętości wzorem i przykładem są wszyscy święci, którzy podążali do nieba drogą ośmiu błogosławieństw. My również musimy pragnąć być świętymi. Jednak nie ma świętości bez modlitwy i ofiary. Dlatego, aby być świętym, trzeba się modlić i stale prosić Boga o łaskę świętości. Świętość wymaga od nas także ofiary. Dobrze tę prawdę rozumieli święci. Naśladujmy ich drogę świętości, czytajmy ich dzieła duchowe, np. „Dzienniczek” Świętej Siostry Faustyny, „Filoteę” Świętego Franciszka Salezego itd. Znajdziemy w nich cenne rady duchowe, np. jak każdego dnia wiernie pełnić wolę Bożą: Cokolwiek na mnie Bóg dopuści, przyjmuję z całkowitym poddaniem się Jego świętej woli. Gdziekolwiek mnie postawi, będę się starała wiernie spełnić Jego świętą wolę i wszelkie upodobania Jego, o ile tylko będzie w mej mocy, chociażby ta wola Boża była dla mnie – jak wola Ojca niebieskiego względem swego Syna modlącego się w Ogrodzie Oliwnym – ciężka i twarda (Dz. 1394). Módlmy się także o przywrócenie świętości w rodzinie. W obchodzonym Roku Rodziny stanowi to wielkie wezwanie dla Kościoła. Dlatego powinno się rozpocząć od uświęcania małżonków. To oni mają za zadanie wspólnie dążyć do świętości, by prowadzić do świętości również swoje dzieci. Wówczas ich rodzina będzie Bogiem silna i będzie przyczyniać się do uświęcenia Kościoła i świata

ks. Stanisław Sznurkowski, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ap 7, 2-4. 9-14)

Triumf wybranych

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie, i w Baranku».
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czterech Istot żyjących, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6)

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *
którego dusza nie lgnęła do marności.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 3, 1-3)

Ujrzymy Boga takim, jakim jest

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5, 1-12a)

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Błogosławieni cisi – oni odziedziczą

Błogosławieni cisi – Tę ziemię, kiedy będzie jak grób cicha oni odziedziczą
Ziarnko do ziarnka, milczenie obliczą
W takiej pustyni, że ani oddychać
Ani powiedzieć słowa nikt nie zdoła…
Błogosławiona głuchoniema szkoła
Gdzie poznajemy polską mowę niemówiącą
Gdzie się uczymy krzyczeć przejmująco
Ale tak sprytnie, jakby nikt nie wołał
Błogosławione głów naszych staranie
Co dzień mozolne myśli trenowanie
Błogosławione trwanie, ostrożne czekanie
Dopóki nic nie będzie Więc się nic nie stanie.

Ernest Bryll,
Zapiski. Wiersze publikowane w latach 1958-1996.
Seria: Wiersze Wybrane I,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021.


Bryll jest polskim twórcą nie tylko z narodowości, ale także z literackiego zaangażowania w sprawy naszego kraju w perspektywie jego historii, roli, jaką odgrywa na arenie europejskiej, a także analizy nas, Polaków, jako społeczeństwa. Dlatego spacer przez jego twórczość jest nie tylko ucztą literacko-duchową, ale także przypomnieniem wielu dekad naszej wspólnej drogi. Oprócz wierszy społeczno-obywatelskich w wyborze zatytułowanym: „Zapiski. Wiersze publikowane w latach 1958-1996” znalazły się też te bardziej osobiste, a także poetyckie dyskusje z Bogiem. Warto przenieść się z Ernestem Bryllem w obszar jego specyficznego postrzegania świata i ludzi, a także języka: czasem kąśliwego, czasem ostrego jak brzytwa, okraszonego ludowością, a nawet rubasznością, ale zawsze celnego, rozbrajającego słowami jądro naszej egzystencji. A wszystko w pięknym wydaniu edytorskim.

Sprawdź na Edycja.pl