NR 57 / 2021 – 34 NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ŚWIATŁO GASI KOSZMAR CIEMNOŚCI

Jezus jest Królem. Jego Ojcem jest Bóg. Jesteśmy w Nim umiłowanymi dziećmi Boga Ojca. Jeśli tylko nie zamkniesz oczu na tę prawdę, to ona rozproszy każde kłamstwo w Twoim życiu. Tak jak światło gasi koszmar nocy. Jego władza to umywanie nóg. Jego godność to bycie z nami jako ten, który służy. Jego sposób władania to bycie Dobrym Pasterzem, który przywraca wolność swoim owcom, oddając za nie życie. To o takim królowaniu i takiej władzy Jezus rozmawia dziś z Piłatem.

W czasie tej rozmowy Piłat nie udziela odpowiedzi na proste pytanie: „Czy mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie?”. Zasłania się tym, że naród wydał Jezusa. Pyta: „Co uczyniłeś?”. Cała Ewangelia jest odpowiedzią na to pytanie. Dał dobre wino w czasie zaślubin. Podniósł paralityka. Rozmnożył chleb. Chodził po wodzie. Uzdrowił wzrok niewidomego. Wskrzesił zmarłego. Jego władza to dawanie tego, kim On sam jest: miłości i życia. O tym czytamy dziś w Apokalipsie. O wyzwoleniu do życia i miłości, które dokonało się przez Jego ofiarną śmierć na krzyżu. To Jego krew nas oczyszcza, usprawiedliwia, leczy i jednoczy z Bogiem. To tam, na Golgocie, odniósł ostateczne zwycięstwo i rozpoczął panowanie, które nie przeminie – jak czytamy dziś w pierwszym czytaniu. W królestwie, które obejmie wszystkie narody, ludy i języki. W królestwie, które nigdy nie ulegnie zagładzie, będzie wolne od spraw złych i przerażających, które są w królestwach tego świata. Chrystus Król ma moc i chce udzielić nam daru życia wiecznego, stając się chlebem i oddając swoje życie za nas..

ks. Jakub Raczyński


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7, 13-14)

Królestwo Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 93 (92), 1. 2 i 5)

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan wdział potęgę i nią się przepasał.
Tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Twój tron niewzruszony na wieki, *
istniejesz od wieków, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary;
Twojemu domowi świętość przystoi *
po wszystkie dni, o Panie.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

DRUGIE CZYTANIE (Ap 1, 5-8)

Chrystus jest władcą królów ziemi

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi.
Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 11, 9c. 10a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 18, 33b-37)

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


SERCE, KTÓRE TAK BARDZO UMIŁOWAŁO LUDZI

Za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), siostry z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial we Francji, Pan Jezus ukazał miłość swojego Serca do ludzi..

Podczas czterech objawień prosił tę francuską zakonnicę, aby Serce to „było uczczone i uwielbione w takiej mierze, w jakiej było wzgardzone, zbezczeszczone i uniżone w swej Męce”. Pierwsze objawienie miało miejsce 27 grudnia 1673 roku, w uroczystość św. Jana Ewangelisty. Jezus ukazał się siostrze Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i odsłonił przed nią tajemnice swego Boskiego Serca. (…)

Podczas drugiego objawienia, które miało miejsce na początku 1674 roku, Pan Jezus po raz drugi ukazał św. Marii Małgorzacie swoje Serce i wyjawił swoje pragnienie. (…) Powiedział św. Małgorzacie, że pragnie wprowadzenia nowego nabożeństwa ku czci Jego Boskiego Serca i obiecał czcicielom swego Serca szczególne łaski. (…)

Trzecie objawienie miało miejsce 2 lipca 1674 roku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus ukazał św. Marii Małgorzacie swoje Serce i zażądał wynagrodzenia za grzechy i niewdzięczności ludzi. Poprosił, aby w duchu wynagrodzenia modliła się w każdą noc z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00 (obecnie nabożeństwo to zwane jest Godziną świętą) i aby Komunia św. w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Sercu Bożemu za grzechy i oziębłość ludzką. W piątek po oktawie Bożego Ciała, 16 czerwca 1675 roku, kiedy św. Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, nastąpiło czwarte objawienie. (…)

Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzona w drugi piątek po Zesłaniu Ducha Świętego (dawniej był to piątek po oktawie Bożego Ciała). Czerwiec jest miesiącem poświęconym Sercu Bożemu, każdego dnia odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O wielkiej czci Najświętszego Serca Jezusowego świadczą także akty osobistego poświęcenia, intronizacji Serca Jezusa w rodzinach czy też akty poświęcenia narodu, np. ponawiane co kilka lat poświęcenie Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że będzie także „błogosławić te domy, w których obraz Jego Serca będzie umieszczony i czczony”. Temu celowi służy Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach. Propagatorem tej praktyki był urodzony w Peru, ale działający w Chile, o. Mateo Crawley-Boevey (1875-1960).

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
opr. ks. Sławomir Sznurkowski SSP,
Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2021.


MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Przyjmując do naszych serc słowa samego Jezusa, powinniśmy rozpocząć praktykowanie różnych form nabożeństwa do Jego Serca. W tym celu został przygotowany wybór modlitw, które możemy odmawiać zarówno pojedynczo czy rodzinnie w domu, jak i przed Najświętszym Sakramentem indywidualnie oraz wspólnotowo.

Książeczka „Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa” zawiera krótkie przypomnienie objawień Jezusa i Jego słów do nas, wyjaśnia wszystkie sposoby czczenia Jego Serca i proponuje konkretne modlitwy, akty, ceremoniały oraz nabożeństwa: nowennę, koronkę, triduum, aby jak najlepiej uczcić Serce Jezusa osobiście lub wspólnotowo, w parafii.