NR 59 / 2021 – 2 NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


W ODPOWIEDNIM CZASIE

Jedną z cech naszego świata jest pośpiech. Śpieszymy się, aby w najkrótszym czasie wykonać jak najwięcej. Absurdalnie wydaje się nam, że przegonimy czas. Zapominając, że każdy dzień ma tyle samo godzin i my nie mamy na to wpływu.

Czas jest jednym z darów Boga. A czas Boga nie nakłada się na nasz czas. Bóg działa w naszym ludzkim czasie, gdy przychodzi odpowiednia pora. Święty Łukasz w dzisiejszej Ewangelii bardzo konkretnie określa czas, gdy Bóg powołuje do specjalnej misji św. Jana Chrzciciela.
Przyszedł czas odpowiedni, gdy Bóg rozpoczyna przygotowanie świata i ludzkości na przyjście Zbawiciela. Jan Chrzciciel stojący nad Jordanem i jego wezwanie do nawrócenia, to jak rekolekcje. Przygotowanie do przyjęcia Mesjasza, który niedługo stanie pośród swego ludu.
Dla każdego z nas czas, który teraz przeżywamy, jest wezwaniem do nawrócenia. To czas wybrany przez Boga jako szansa specjalnie dla nas. Obraz prostowanych dróg, wypełnionych dolin i wyrównanych gór to mapa mego serca. Ojciec pragnie, bym tu w moim sercu był gotowy na przyjęcie Syna. Oczywiście nie o własnych siłach mogę to uczynić. Czas Adwentu to szczególny czas działania Bożej łaski. To ta łaska zmienia mnie, przybliża do Boga.
Nie dzieje się to jednak automatycznie. Lecz tylko wtedy, gdy ja rozpocznę współpracę z łaską. Przez regularną modlitwę, a przede wszystkim przez sakramenty. To w spowiedzi Bóg „prostuje ścieżki i wyrównuje góry” w moim sercu. Znów staję się „mieszkaniem” oczekującym z radością na przyjście Jezusa. Mojego Zbawiciela!

o. Tomasz Słowiński, dominikanin


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ba 5, 1-9)

W drodze do nowego Jeruzalem

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności».
Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Refren: Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Refren: Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Refren: Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Refren: Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

DRUGIE CZYTANIE (Flp 1, 4-6. 8-11)

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.
A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 3, 4c. 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 3, 1-6)

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


MODLITWA DO BOSKIEGO MISTRZA

Mistrzu, Twoje życie wyznacza mi drogę; Twoja nauka utwierdza i rozjaśnia moje kroki; Twoja łaska mnie podtrzymuje i wspiera w drodze do nieba. Ty jesteś doskonałym Mistrzem: dajesz uczniowi przykład, nauczasz i umacniasz go, aby Cię naśladował.

„Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne”. „Od Boga Mistrz przychodzi”.
Mistrzu, Ty masz słowa życia wiecznego. Ty, który oświecasz każdego człowieka i który jesteś samą Prawdą, zastąp Tobą samym mój umysł, moje myśli. Nie chcę rozumować w inny sposób, niż Ty nauczasz, ani osądzać inaczej niż według Twoich sądów, ani myśleć inaczej niż Ty, który jesteś fundamentalną prawdą, daną mi przez Ojca: „Jezu Prawdo, żyj w moim umyśle”.
Twoje życie staje się zasadą, drogą, jedyną rzeczywistą i nieomylną pewnością. Wszystko, począwszy od żłóbka, poprzez Nazaret aż po Kalwarię, wyznacza Bożą drogę miłości do Ojca, nieskończonej czystości, miłości do ludzi, ofiary. Spraw, abym ją poznał. Spraw, abym zawsze szedł po Twoich śladach ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Każda inna droga jest szeroka, ale nie jest Twoja. Jezu, nie chcę znać i gardzę każdą inną drogą, która nie byłaby wyznaczona przez Ciebie. Chcę tego, czego Ty pragniesz: w miejsce mojej woli ustanów Twoją wolę.
Niech w moim sercu ukształtuje się Twoje serce. Niech miejsce mojej miłości do Boga, bliźniego, siebie samego zajmie Twoja miłość. Niech moje ludzkie i grzeszne życie zostanie zastąpione Twoim życiem Bożym, najczystszym, nadprzyrodzonym. „Ja jestem życiem”. Oto więc, abyś Ty mógł wejść we mnie, poświęcę całe moje zaangażowanie Komunii Świętej, Mszy Świętej, nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu, nabożeństwu do Twojej Męki. Niech to życie objawi się w uczynkach, „aby życie Chrystusa objawiło się w was”, tak jak to było ze Świętym Pawłem: „żyje we mnie Chrystus”.  Żyj we mnie, Jezu Życie wieczne, Życie w całej pełni. Amen.

Modlitewnik Rodziny Świętego Pawła
Edycja Świętego Pawła 2019.


MODLITEWNIK

Jest to zbiór modlitw znanych wszystkim chrześcijanom, zawiera przede wszystkim te, które wypłynęły z serca bł. Jakuba Alberionego, założyciela Towarzystwa Świętego Pawła.
W książeczce są zawarte również liczne komentarze jego autorstwa, z których z powodzeniem mogą korzystać wszyscy wierni świeccy. Z pożytkiem dla siebie i w trosce o rozwój własnego życia duchowego. Jest to bowiem duchowość jak najbardziej na nasze czasy, w których św. Jan Paweł II jak też i papież Franciszek tak bardzo nawołują do dążenia do świętości w codzienności. Niniejszy Modlitewnik może być więc w tym dziele doskonałą pomocą.

Sprawdź na Edycja.pl