NR 1/2023 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – Światowy Dzień Pokoju

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Zmarł papież senior Benedykt XVI. Odszedł do Pana 31 grudnia 2022 roku o godz. 9.34 w klasztorze “Mater ecclesiae”. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat.
„Dla mnie Benedykt XVI to jeden z największych Ojców Kościoła. Oprócz tego, że był genialnym teologiem, wspaniałym papieżem, to dla mnie był to przede wszystkim człowiek głębokiej wiary i wielkiej pokory” – uważa arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Maryja jako pierwsza z ludzi odpowiedziała w pełni na zaproszenie Boga do uczestnictwa w planie zbawienia. Boża Rodzicielka, przez swoją postawę pokory wobec planów Bożych, przyniosła światu Zbawiciela. W rozpoczynającym się nowym roku naśladujmy Maryję w Jej postawie otwartości na słowo Boże, które może przynieść pokój zarówno naszym sercom, jak i całemu światu.

STAŃ SIĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA INNYCH

Dobry plan to połowa sukcesu – brzmi jedno ze znanych powiedzeń. Nowy Rok to doskonała okazja na wytyczenie nowych planów. Każdy z nas ma także jakieś oczekiwania w stosunku do kolejnego roku życia. Zaplanuj więc ten nowy czas!

Święta Boża Rodzicielka Maryja wprowadza nas w przeżywanie nowego czasu, nowego roku kalendarzowego. Jawi się on nam dziś jak pusty, niezapisany jeszcze kalendarz, który z czasem będzie się wypełniał poszczególnymi punktami, zapiskami, spotkaniami i różnego rodzaju sprawami. Jak zatem będę przeżywać ten czas? Czy będzie w nim miejsce dla Boga, na przestrzeń dla Niego w grafiku mego dnia, tygodnia i miesiąca?
Można przeżywać ten czas jak pasterze z dzisiejszej Ewangelii: w pośpiechu szukali nowo narodzonego Mesjasza. Kiedy Go znaleźli – opowiadali wszystkim o swoim odkryciu i spotkaniu małego Króla Wszechświata, zaś w powrotnej drodze uwielbiali Boga za to wszystko, co zostało im objawione. Maryja inaczej – przeżywała, rozważała i zachowywała w swym sercu to, co stało się jej udziałem: stała się Matką Bożego Syna, mojego Odkupiciela i brata. Stała się także moją Matką, troskliwą i uważną na każdy krok, jaki stawiam, i działanie, jakie podejmuję.
Bóg wchodzi w mój czas, o ile otworzę przed Nim me serce, o ile zaproszę Go, aby to On był przewodnikiem w mojej codzienności. Wystarczy, abyś codziennie zatrzymał się na chwilę i poszukał śladów Jego obecności w twoim życiu. A wtedy z pewnością Bóg okaże nad tobą swoje oblicze i obdarzy swym błogosławieństwem (por. pierwsze czytanie). I staniesz się nim dla innych..

ks. Daniel Łuka, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6, 22-27)
Błogosławieństwo Boże

Błogosławieństwo w Starym Testamencie ma ogromne znaczenie. Nim obdarzał ojciec syna, kapłan w imieniu Boga Lud Boży. Błogosławieństwo jest trwaniem w łasce Bożej, która pozwala człowiekowi realizować wolę Bożą, właściwie wypełniać swoje powołanie i cieszyć się pokojem serca, który może wlać w nie Duch Święty.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 67)

Oddawanie chwały Jedynemu Bogu nie jest zarezerwowane tylko dla Izraelitów. Psalmista ukazuje, że droga poznania prawdziwego Boga jest otwarta wobec wszystkich narodów, które mogą nią kroczyć, gdy wypełniają prawo Boże. Realizacja przykazań Bożych wprowadza ład i harmonię w życiu [pojedynczego] człowieka, ale także [całych] narodów. Pokój na świecie jest więc darem Pana Boga, który możemy osiągnąć, realizując w naszym życiu Jego wolę.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4, 4-7)
Bóg zesłał swego Syna zrodzonego z Niewiasty

W Chrystusie wypełniła się zapowiedziana w Starym Testamencie misja zbawienia świata. Bóg do realizacji tej misji włącza kobietę – Maryję, która przez swoje „fiat” sprawiła, że jako ludzie stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi. Synostwo Boże otwiera przed nami na oścież bramy życia wiecznego, a Duch Święty pozwala nam już tu na ziemi zwracać się do Boga „Abba, Ojcze!”.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1, 1-2a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2, 16-21)
Nadano Mu imię Jezus

Zachwyt pasterzy wprowadza Maryję i Józefa w zdumienie. Maryja przyjmuje właściwą postawę wobec różnych sytuacji, których doświadcza podczas swojego życia. Postawa Matki Bożej, wyrażona przez zachowywanie i rozważanie w swoim sercu wydarzeń i usłyszanych słów, jest podejściem, które pozwala nam nabrać właściwego dystansu i daje czas do podjęcia odpowiedniej decyzji.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zachwyt pasterzy wprowadza Maryję i Józefa w zdumienie. Maryja ukazuje właściwą postawę wobec różnych sytuacji, których doświadcza podczas swojego życia. Postawa Matki Bożej, wyrażona przez zachowywanie i rozważanie w swoim sercu wydarzeń i usłyszanych słów, jest podejściem, które pozwala nam nabrać właściwego dystansu i daje czas do podjęcia odpowiedniej decyzji.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Kiedy Miłość puka do drzwi

Z kilkoma studentami zaczęłam wieczorami odwiedzać biedne dzielnice miasta, w których gromadzili się „pogrążeni w ciemności” (por. Łk 1, 79) – najubożsi i najbardziej zagubieni młodzi ludzie. (…)

Tamtego dnia zaczęłam odczuwać, że bezsilność, jakiej doświadczaliśmy w kontakcie z ubogimi, i ogarniający nas czasami lęk ustępowały miejsca miłości, do tej pory nieznanej, która nie mogła pochodzić z naszego biednego serca. Tak, w naszym sercu bije inne serce, serce Jezusa, który miłuje ubogiego i zbawia go, stając się jednością z nim, jednością ze mną. Tak, Miłosierdzie, które posyła nas do ubogich, jest miłością silniejszą od śmierci.
W głębi tych ciemności, pośród tylu cierpiących twarzy, jaśnieje Najświętsze Oblicze Jezusa, lśniące światłością miłości, której ciemności nie mogą ogarnąć. Boży Żebrak prosi o naszą wiarę, o umiłowanie i uwielbianie Go, aby w nocy tego świata mogły rozlać się obficie: czuła miłość Ojca, pocieszenie Ducha i moc zmartwychwstania, zwyciężające ciemności, zło i śmierć.

Wspólnota Baranka, Kiedy Miłość puka do drzwi. Opowieści z życia Wspólnoty Baranka,
Edycja Świętego Pawła 2022.


Kiedy Miłość puka do drzwi.

Małe siostry i mali bracia pukają do drzwi domów, prosząc pokornie o chleb. Bardziej jednak pukają do drzwi ludzkich serc, prosząc o miłość dla Jezusa. Stają bezbronni, z pustymi rękami, ale z sercami pełnymi Ewangelii. Między nimi i spotkanymi ludźmi nawiązuje się niezwykła relacja, pełna Bożej miłości i wdzięczności. Książka Kiedy miłość puka do drzwi. Opowieści z życia Wspólnoty Baranka zawiera świadectwa takich spotkań.

.