NR 2/2023 UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – Światowy Dzień Misyjny Dzieci

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego jest zachętą do poszukiwania znaków Boga we współczesnym świecie. Mędrcy ze Wschodu, którzy reprezentują świat pogański, podążając za gwiazdą, dotarli do Zbawiciela. Każdy człowiek jest zaproszony do spotkania z Bogiem, który chce zbawienia wszystkich ludzi. Tylko wówczas będzie mógł zapanować pokój na całej ziemi.

ODKRYWAJ BOŻE ZNAKI!

Dostrzec gwiazdę to poczuć się prowadzonym, a nie pozostawionym samemu sobie (por. papież Franciszek).

O mędrcach czy też magach ze Wschodu niewiele wiemy. Ewangelia ukazuje nam tajemnicze postacie, które odczytały w pewnym momencie znak wschodniej gwiazdy, a w sobie pragnienie szukania Prawdy i oddania czci nowo narodzonemu Królowi. Oddać pokłon to przyjąć zwierzchność tego, któremu się kłaniamy. Uwierzyć w jego moc i uznać prawdę o sobie, że moje życie jest podporządkowane temu, przed kim zginam głowę i kark, przed kim upadam na kolana. Oddać pokłon Jezusowi to przyjąć Jego królowanie – Bożego Syna w postaci małego bezbronnego dziecka – które zaprasza nas do swej szkoły panowania: nie siłą i przemocą, czego uosobieniem był król Herod, ale oddaniem w pokornej miłości i służbie, aż do zupełnego zatracenia siebie.
Z jakimi intencjami przychodzę dzisiaj do Jezusa? Jakie dary Mu przynoszę? Jakimi moimi działaniami, postawami mogę oddać Bogu chwałę i faktycznie uznać, że jest On Najważniejszą Osobą w moim życiu?
„Doświadczenie Mędrców zachęca nas, abyśmy nie zadowalali się przeciętnością, nie wegetowali, ale poszukiwali sensu rzeczy, z pasją badali wielką tajemnicę życia” (papież Franciszek). Niech gest znaczenia drzwi naszych mieszkań poświęconą kredą będzie faktycznie wyznaniem naszej przynależności do Jezusa, szukaniem Prawdy i przypomnieniem, że – uznając Jego władzę – mam być dla innych, moich domowników, sąsiadów czy znajomych, czytelnym świadkiem Jego królowania, narzędziem Jego łaski.

ks. Daniel Łuka, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 60, 1-6)
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

Wizja nowej Jerozolimy jest zachętą dla Izraelitów do postawy nadziei i radości po powrocie z wygnania, a przede wszystkim do postawy gotowości odbudowania świątyni. Obraz niebieskiego Jeruzalem ukazuje, że Bóg, który mieszka w świątyni, jest centrum wszechświata i przed Jego tronem zostaną złożone wszelkie bogactwa tej ziemi, gdyż tylko Jemu należy się cześć i chwała.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 72)

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

DRUGIE CZYTANIE (Ef 3, 2-3a. 5-6)
Poganie są uczestnikami zbawienia

Apostoł Narodów wskazuje, że Bóg przez Ducha Świętego objawia się człowiekowi. W Jego mocy, w historii Izraela, dokonywał tego przez proroków, następnie apostołów, którzy zostali posłani do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie dał każdemu człowiekowi dostęp do życia wiecznego, czyli zbawienia.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 2, 2b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 2, 1-12)
Pokłon mędrców ze Wschodu

Mędrcy ze Wschodu jako pierwsi odczytali znak czasu – gwiazdę, która doprowadziła ich do spotkania ze Zbawicielem. Reprezentują oni cały świat pogański poszukujący sensu istnienia. Kapłani i uczeni ludu izraelskiego nie dostrzegli tego znaku, choć powinni wyczekiwać Mesjasza. Potrzebujemy postawy mędrców, abyśmy każdego dnia mogli znajdować Emmanuela – „Boga z nami”.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Sakrament nowego życia

Chrzest ma moc dawania nowego życia, życia Bożego. W sakramencie chrztu świętego Bóg uznaje nas za swoje dzieci i przemienia nasze życie w historię miłości między nami a Nim. (…)

Sakrament chrztu, jak każdy inny sakrament, jest widzialnym znakiem niewidzialnej tajemnicy. W tej tajemnicy człowiek, stając się przybranym Bożym synem na wzór Chrystusa, wchodzi do obiecanego królestwa, które jest życiem wiecznym w Bogu (św. Jan Paweł II).
Dziecko wychodzi po chrzcie z mocą Ducha w swym wnętrzu – Ducha, który będzie je bronił, będzie mu pomagał przez całe życie. Dlatego tak ważne jest, by chrzcić, gdy są dziećmi – aby wzrastały z mocą Ducha Świętego (papież Franciszek).
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.
Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
Łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
Chrztem (zanurzeniem) – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
Namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski, a królów się namaszcza;
Oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem;
Szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd;
Obmyciem – ponieważ oczyszcza;
Pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu).
Dziecko jeszcze nie wie, co z niego wyrośnie, ale Pan Jezus to wie, i daje mu łaski, i to obfite łaski, które będą konieczne w życiu, aby mogło lepiej odpowiedzieć na swoje powołanie (bł. Jakub Alberione).

Sakrament nowego życia. Pamiątka Chrztu Świętego
Edycja Świętego Pawła 2022.


Sakrament nowego życia. Pamiątka Chrztu Świętego

Jako pamiątkę Chrztu Świętego przygotowaliśmy wyjątkowy album zatytułowany Sakrament nowego życia. Pamiątka Chrztu Świętego, który zawiera cytaty z Pisma Świętego i myśli wielu papieży. Głębokie słowa dotyczące daru chrztu świętego pomogą zrozumieć tajemnicę tego sakramentu i dostrzec bogactwo szczególnych łask płynących z jego przyjęcia.
Ten elegancki i gustowny w formie album będzie cenną pamiątką najważniejszego dnia w życiu każdego dziecka. Jest w nim miejsce na życzenia, na wklejenie pamiątkowych zdjęć oraz wpisanie ważnych informacji związanych z tą szczególną uroczystością. Do albumu dołączona jest koperta.