6 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 8/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Przychodzimy na Eucharystię, aby spełnić obowiązek wynikający z przykazania. Jednak to nie sama realizacja zobowiązania pociągnęła nas do spotkania z Jezusem, ale miłość do Niego. Wiemy dobrze, że od Chrystusa usłyszymy prawdziwą mądrość, która pozwoli nam odkryć wolę Bożą względem nas. Prosimy Ducha Świętego, aby otwierał nasze serca na pouczenia Boże.

WYBIERAJĄC ŻYCIE

Człowiek zawsze ma możliwość wyboru między dobrem a złem. Dobro i zło są rzeczywistościami tak przeciwstawnymi jak życie i śmierć. Tak więc każdy wybór, nawet najmniejszego dobra, kieruje człowieka ku pełnemu Dobru, podobnie wybór zła kieruje ku coraz większemu Złu.

Mając możliwość wyboru, chrześcijanin powinien nieustannie pamiętać, że Bóg pragnie dobrych wyborów. Każdy wybór człowieka jest zawsze wyborem za lub przeciw Bogu i dlatego niesie on ze sobą wieczne konsekwencje.
Właściwe wybory winny być oparte o prawdziwe wartości. Często zło jawi się pod pozorem dobra, a dobro, szczególnie gdy jest trudne i wymagające wyrzeczeń, może wydawać się złem. Potrzeba więc obiektywnej hierarchii wartości, którą odnajdujemy w Ewangelii.
Chrystus objaśnia odwieczne prawo Boże. Czyni to w taki sposób, że pozwala w nim dostrzec nie zakaz, ale i pozytywną treść. Nie chodzi tylko o to, aby nie zabijać, ale by odpowiednio traktować bliźniego. Nie chodzi tylko o to, aby nie cudzołożyć, ale by odpowiednio patrzeć na sprawy ciała. Nie chodzi tylko o to, by nie przysięgać fałszywie, ale by żyć prawdą. Chrystus ukazuje głęboką prawdę o człowieku i jego wyborach. Dobro i zło jest czymś wewnętrznym i głęboko zakorzenionym w człowieku, w jego myślach, pragnieniach, motywacjach. One decydują o wartości człowieka. Zewnętrzny czyn jest tylko objawieniem tego, co tkwi wewnątrz człowieka, jest owocem, po którym poznaje się drzewo dobre i złe.

ks. Tomek Gwizdek


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15, 15-20)
Wymagająca wolność człowieka

Czytanie z Mądrości Syracha

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 119)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2, 6-10)
Prawdziwa mądrość

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują».
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (dłuższa, Mt 5, 17-37)
Wymagania Nowego Przymierza

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Rewolucja zaczyna się od człowieka

Istnieje (…) jeszcze [inna] metoda reformowania świata. Metoda ta opiera się na przekonaniu, że reforma zaczyna się od człowieka.

Zakłada, że jego natura faktycznie musi się dostosować – ale do planu większego od tego, który narzuca jakaś tymczasowa teoria, ustrój, instytucja czy światowa strategia. Ta metoda (…) [wzywa] do rewolucji przeciwko złu, które czai się wewnątrz człowieka; przeciwko jego dumie, egoizmowi, samolubstwu, zawiści i zachłanności.
Nie to jest najważniejsze, jak człowiek zarządza swoją własnością, lecz to, jak zarządza samym sobą. (…)
Człowiek nieustannie obarcza winą za swoje kłopoty wszystko poza sobą, a tak naprawdę to w nim samym leży wina. Zrzucanie winy za nasze trudności na coś innego nie przynosi żadnego rozwiązania i nigdy nie przyniesie, ponieważ źródłem problemów tego świata jest człowiek.

Fulton J. Sheen
Droga do szczęścia
Edycja Świętego Pawła 2021.


Droga do szczęścia

Książka abpa Fultona Sheena Droga do szczęścia jest inspirującym przewodnikiem, ukazującym drogę do pokoju, nadziei i zadowolenia z życia. To Ewangelia miłości przekazana w prosty i praktyczny sposób. Pomaga uporządkować swoje życie, przywrócić własną godność, szacunek, uczy podążać najlepszą drogą do osiągnięcia celu życia, które kończy się zbawieniem.