7 NIEDZIELA ZWYKŁA – Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość (nr 9/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Eucharystia to spotkanie ze świętością Boga. Człowiek przez słuchanie słowa Bożego i karmienie się Ciałem Jezusa wchodzi w relację z Bogiem. Z tego zjednoczenia powinny płynąć konkretne czyny, gdyż Chrystus podczas każdej Eucharystii ukazuje, co jest miarą prawdziwej miłości do Boga. Prosimy Ducha Świętego o pomoc w odczytywaniu woli Bożej, która doprowadzi nas do świętości.

O POTRZEBIE TRZEŹWEGO MYŚLENIA

„Trzeźwość to nie jest jakiś określony stan, lecz proces – najczęściej długotrwały, polegający na zmianie siebie, zmianie systemu wartości i zmianie sposobu życia” (Ewa Woydyłło-Osiatyńska).

Wyjście z nałogu rozpoczyna się od przyznania do bezsilności wobec alkoholu, bądź innej substancji zmieniającej świadomość. Paradoksalnie to kapitulacja w walce ze zniewalającą używką staje się bramą do wolności i rozpościera horyzonty nowego życia.
W podobnym tonie wypowiada się Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Słowa „nie stawiajcie oporu złemu” brzmią jak zaproszenie do uznania własnej bezsilności wobec różnych przejawów zła wokół nas. Wzorem realizacji powyższego wezwania stały się męka i śmierć na krzyżu naszego Odkupiciela. Nie stawiając oporu złu tego świata, przyciągnął wszystkich do siebie, stając się bratem dla każdego człowieka.
Niestety po upływie 2000 lat od tamtych wydarzeń nauka krzyża nadal zdaje się pozostawać niezrozumiała dla wielu z nas. Niektórzy ochrzczeni za swój życiowy cel uznają walkę z wyimaginowanymi lub realnymi wrogami Boga i Kościoła. W efekcie nikogo nie przekonują do swoich racji, sami przy tym wpadając w pętlę nienawiści. Jedynie kapitulacja wobec żądzy zmiany świata na lepsze, może otworzyć im bramę do powszechnego braterstwa.
Niech rozpoczynający się tydzień modlitw o trzeźwość będzie okazją do skierowania prośby do Boga nie tylko o abstynencję nadużywających alkohol. Oby w naszych codziennych modlitwach znalazło się wezwanie o dar trzeźwego, ewangelicznego patrzenia na świat dla nas wszystkich..

ks. Mariusz Marszałek, pallotyn


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 19, 1-2. 17-18)
Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 103)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 3, 16-23)
Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga..

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 J 2, 5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5, 38-48)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Ku pełni miłości

Od tego, na czym budujemy, zależy rezultat. Jeśli fundament jest marny, cały wznoszony dom może się zawalić. Dlaczego św. Paweł pisze o sobie „roztropny budowniczy”? Ponieważ wszelkie swe poczynania buduje właśnie na tym odpowiednim fundamencie. (…).

Ewangelia znaczy Dobra Nowina. Dlaczego ona jest dobra? Przecież często się zdarza, że ludzie identyfikujący się z Kościołem mają poczucie, że tym się różnią od niewierzących, że nie wolno im robić wielu rzeczy, jakie by chcieli, oraz muszą robić wiele rzeczy, jakich nie chcą. I w dodatku nie dają sobie rady, przywaleni trudnościami życia. Wtedy łatwo odebrać Ewangelię jako złą nowinę, która tylko stawia wymagania, dokłada problemów, a nie pomaga w nich. (…)
Tymczasem Jezus przyszedł właśnie po to, aby dać nam rozwiązanie dla tego wszystkiego, z czym sobie nie radzimy. Ewangelia nie jest zbiorem przykazań i obowiązków, ale jest Dobrą Nowiną darowaną nam przez Boga – możliwością zdjęcia z nas tych ciężarów. A kiedy już będziemy żyć z Bogiem, wtedy w naturalny sposób sami będziemy dążyli do zachowywania Jego przykazań. (…)
Chrześcijanami nie stajemy się dlatego, że byliśmy ochrzczeni jako dzieci, bardziej czy mniej regularnie chodzimy do kościoła, modlimy się czy spełniamy dobre uczynki. Istotą jest relacja osobowa z Bogiem. Wtedy znamy Jego głos. Przecież kochająca się para doskonale rozróżni się w tłumie i usłyszy nawzajem! Gdy kochasz Pana, dajesz się prowadzić, wciąż z radością wypatrujesz i oczekujesz Boga, doceniasz Jego miłość i odpowiadasz na nią.

Piotr Wołochowicz
Ku pełni miłości. Biblijny model małżeństwa i rodziny
Edycja Świętego Pawła 2022.


Ku pełni miłości. Biblijny model małżeństwa i rodziny

Książka Piotra Wołochowicza Ku pełni miłości. Biblijny model małżeństwa i rodziny przedstawia Boży zamysł wobec małżeństwa i rodziny wprowadzony w praktykę. Autor na własnym rodzinnym przykładzie daje czytelnikom wiele inspiracji do zastosowania w życiu. Propozycja zainteresuje zarówno tych, którzy planują małżeństwo, tych, którzy w małżeństwie żyją od lat i chcą funkcjonować jeszcze lepiej, jak i tych, którzy przeżywają problemy i szukają pomocy.