ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE, Msza w dzień – (nr 19/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Wszyscy biegamy. Niektórzy dla poprawy kondycji i zdrowia, inni wyczynowo. Wszyscy zaś w codziennej krzątaninie tysiąca potrzebnych i niepotrzebnych spraw. Uczniowie biegli do grobu, lecz nie znaleźli Chrystusa, bo Go tam nie było. Nie ma Go w grobie, nie ma Go w grobie naszych grzechów, nie ma Go tam, gdzie chcielibyśmy Go położyć jak martwe ciało. On żyje! Przychodzi do nas, by uczynić naszą codzienną bieganinę sensowną.

PUSTY GRÓB

Wiadomość przyniesiona przez Marię Magdalenę kompletnie zaskoczyła uczniów; nie spodziewali się takiego obrotu sprawy, gdyż sądzili, że stało się najgorsze, co się mogło stać.

Być może załamani i wystraszeni szykowali się już do powrotu do Galilei, do swojego poprzedniego życia. Biegną więc do grobu, w którym Jezus został złożony. Widzą, że jest pusty, a w środku są jeszcze pogrzebowe płótna. Dopiero wtedy otwierają się ich serca i umysły na słowa proroków, do których odwoływał się Chrystus, i na Jego własne zapowiedzi, których wcześniej nie rozumieli. I uwierzyli, zanim jeszcze ujrzeli Zmartwychwstałego Pana.
Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest fundamentalną prawdą wiary. Za głoszenie tej prawdy apostołowie byli gotowi oddać swoje życie, bo mieli pewność, że Chrystus jest wciąż żywy, obecny i działający w Kościele. Piotr w domu poganina Korneliusza, głosząc Dobrą Nowinę, powie o Jezusie: „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia… z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu… każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dz 10, 40n).
Apostoł Paweł, któremu Zmartwychwstały ukazał się na drodze do Damaszku i który potem całe swoje życie poświęcił na głoszenie Ewangelii, będzie z całą mocą podkreślał: „…jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14).
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29), powiedział Jezus do Apostoła Tomasza, także o nas tak powiedział. Dziękujmy Jezusowi za dar wiary i za Jego zmartwychwstanie, które jest także zapowiedzią naszego zmartwychwstania, i bądźmy Jego świadkami.

ks. Witold Wiśniowski, paulista


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10, 34a. 37-43)
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Zaświadczyć, ogłosić, dać świadectwo obecności Boga to zadanie nie tylko apostołów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale także każdego z nas. Dzisiaj, teraz, tu gdzie żyjemy. Świadczyć może ten tylko, kto Go poznał, kto z Nim przebywa. Dlatego to jest nasze pierwsze zadanie na już: poznawać Pana, przebywać w obecności Zmartwychwstałego tam, gdzie On jest: w Mszy św., w sakramentach, w słowie Bożym. Poznawać Go i świadczyć.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 118)

„Jego łaska trwa na wieki” – śpiewamy nieustannie w okresie Wielkanocy. Jego łaska, Jego Miłosierdzie, Jego wierność, Jego miłość są z nami na wieki. Są najpewniejszą rzeczywistością w całkowicie niepewnym świecie wokół nas. Są niezmienne. To dla nas wielka pociecha: mamy Boga wiernego, nawet jeśli my nie zawsze okazujemy się wierni. Śpiewajmy ten psalm i módlmy się Jego słowami!

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo:    Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo:    Alleluja, alleluja, alleluja.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo:    Alleluja, alleluja, alleluja.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo:    Alleluja, alleluja, alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4)
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Życie człowieka wierzącego ma tylko jeden kierunek – „do góry”. Tam powinny dążyć wszystkie nasze myśli, tam kierować się nasze pragnienia. Tam jest Chrystus, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał, i nas włączył w tajemnicę swojego umierania. Jest to sprawa tak ważna, że wszystko inne traci przy niej swoje znaczenie, że nawet nasze życie doczesne schodzi na drugi plan, staje się jakby „ukryte w Bogu”.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 20, 1-9)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Najważniejsze to szukać Jezusa. Nie przestawać tego czynić nawet wtedy, gdy wokół jest ciemno, panuje mrok, a miejsce, gdzie powinien być, bo Go tam ostatnio położyliśmy, jest puste. Jak Maria Magdalena pytać innych, jak uczniowie biec i wyprzedzać się w tej drodze. Nie ustawać. Wierzyć wbrew nadziei. Można tak czynić tylko wtedy, gdy się kocha. Miłość pozwala nam odnajdować Zmartwychwstałego i żyjącego Pana.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych..

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Psalm 118

Jest to psalm dziękczynienia śpiewany w procesji świątynnej podczas Święta Namiotów.

W dzisiejszej liturgii mszalnej słyszymy jedynie trzy strofy psalmu śpiewanego przez cały lud przybyły do Jerozolimy na to święto.
Pierwsza z nich rozpoczyna się zachętą skierowaną do uczestników liturgii, by wysławiali miłosierdzie i dobroć Boga. (…) Strofa druga nawiązuje do śmiertelnego zagrożenia ze strony wrogów. (…) Trzecia strofa opowiada o cudownych dziełach Boga w dziejach Izraela i być może w życiu pojedynczych ludzi. (…) Psalm [ten] uważany był za psalm mejsański tzn. taki, w którym mowa jest o Mesjaszu. (…) Wielkanoc jest dniem, który Pan uczynił. Dlatego w dzień, w którym wspominamy zmartwychwstanie Jezusa, świętujemy dzień zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią, wołając: Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy.


Życzenia wielkanocne

Niech zmartwychwstanie Chrystusa
stanie się dla nas początkiem nowego Życia,
do którego prowadzi nas czynny, świadomy i pełny
udział w liturgii.

Wszystkim korzystającym z naszego biuletynu liturgicznego
życzymy, aby dzięki niemu pogłębiali swoją relację z Chrystusem.
Niech Zmartwychwstały przyniesie pokój nam samym,
naszym rodzinom i wszystkim bliskim naszemu sercu.

Z serdeczną modlitwą
redakcja i współpracownicy
biuletynu liturgicznego Dzień Pański.