11 NIEDZIELA ZWYKŁA – (nr 32/2023)

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Potrzeba akceptacji jest głęboko zakorzeniona w każdym człowieku. Wielkie dramaty przeżywają w swoim życiu ci, którzy czują się niechciani, nieakceptowani, nieprzyjęci. Każdy człowiek jest w stanie zrobić, a nawet poświęcić wiele po to, by być przyjętym, zrozumianym. Chrystus doskonale zna tę najgłębszą tęsknotę naszego serca, dlatego odpowiada z miłością na nasze potrzeby.

WYBRANIE I MISJA

Być uczniem Chrystusa to znaczy ruszyć w drogę z Ewangelią w sercu i ze świadomością, że świat potrzebuje Dobrej Nowiny o zbawieniu, miłości, przebaczeniu i życiu. Tak jak kiedyś Jezus wybrał po imieniu apostołów i posłał, aby słowami, życiem i znakami głosili Ewangelię, tak dzisiaj wybiera nas, swoich uczniów i posyła do świata z tą samą misją. Mamy światu nieść nadzieję i życie.

Niesamowicie piękna i głęboka jest tajemnica Bożego wybrania. Najpierw wybrał sobie jeden naród, Izraela, i konsekwentnie opiekował się nim, prowadząc przez dzieje. Tuż po uwolnieniu z niewoli egipskiej Pan zapewnił Izraelitów: będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów (…), będziecie królestwem kapłanów i ludem świętym (Wj 19, 5-6). Była to pełna nadziei obietnica, a Naród Wybrany miał być jedynie wierny Przymierzu zawartemu z Panem.
Obietnica ta została wypełniona przez Jezusa Chrystusa, a Boży wybór rozszerzony na wszystkich ludzi. Jezus wybrał dwunastu uczniów, których nazwał apostołami i posłał ich najpierw do swoich rodaków, aby głosili, że bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10, 7). Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu natomiast tych właśnie Dwunastu ruszyło na cały świat, aby każdy człowiek mógł usłyszeć Ewangelię – Dobrą Nowinę o zbawieniu. Jej sercem są słowa św. Pawła: przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni (Rz 5, 9). Dzisiaj ta pierwsza obietnica dana Izraelowi wypełnia się w Kościele, wspólnocie Jego uczniów.
Dziękujmy Panu za to, że to my, uczniowie Jezusa, gromadzący się w każdą niedzielę na Eucharystii, jesteśmy prawdziwym królestwem kapłanów i ludem świętym.

ks. Tomasz Bać


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 19, 2-6a)
Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia

Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.
Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 100)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 6-11)
Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.
Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 9, 36 – 10, 8)
Rozesłanie apostołów

+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Cały człowiek dla całego Chrystusa

Ewangelia interpretowana i przeżywana w duchu św. Pawła pozwala na przeżycie doświadczenia „Chrystusa totalnego” i w tej wizji zawiera się religijność, dogmat, moralność i kult.

Chrystus poprzez św. Pawła jest „integralny”; dlatego doświadczenie wiary angażuje i obejmuje całą osobowość człowieka. „Totalizm” [bł. Jakuba] Alberionego w duchowości przejawia się i zawiera w Chrystusie integralnym (dogmat, moralność, kult) i realizuje się we wszystkich wymiarach osoby ludzkiej (rozum, serce, wola). (…)
Aby umocnić przekonanie o wielkiej wrażliwości ks. Alberionego na kwestię „wiary integralnej” proponowanej poprzez „odpowiednie do czasów apostolstwo”, możemy medytować jego słowa: „Musimy zweryfikować i poprawić naszą skłonność do dzielenia Chrystusa, do łamania tego, co On zjednoczył. (…) Człowiek jest jednością, chociaż można wyróżnić trzy jego zasadnicze i od siebie odrębne władze: kiedy działa, każda z trzech jego władz stoi w służbie dobru lub złu, i zawsze też jedna z władz dominuje nad pozostałymi. (…)
Naszym zadaniem jest (…) niesienie Chrystusa człowiekowi oraz oddanie Bogu przez Jezusa Chrystusa całego człowieka. Oddzielając Dogmat, Moralność i Kult, zrobilibyśmy z człowieka kalekę, który nigdy nie osiągnie zbawienia, bo nie będzie w pełni wszczepiony w Chrystusa”.

Jakub Alberione
Paweł Apostoł. Natchnienie i wzór
Edycja Świętego Pawła 2013


Paweł Apostoł. Natchnienie i wzór

Prezentowany w książce „Paweł Apostoł. Natchnienie i wzór” zbiór tekstów bł. Jakuba Alberionego o św. Pawle stanowi cenną pomoc dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o wielkim Apostole Narodów, oraz tych, którzy pragną medytować jego dzieła.
Błogosławiony Jakub Alberione, zafascynowany postacią św. Pawła, zaproponował Kościołowi swoich czasów nowy sposób bycia apostołem i nowe formy ewangelizacji. Zachwyt bł. Jakuba osobowością św. Pawła wypływa z połączenia miłości do Chrystusa z miłością do misji apostolskiej. Święty Paweł przeżywał je w sposób doskonały i ukazywał je swoim wspólnotom jako wzór do naśladowania. Integralność osoby Pawła Apostoła była dla ks. Alberionego punktem odniesienia zarówno w jego posłudze duszpasterskiej, jak i w życiu zakonnym.