3 NIEDZIELA WIELKANOCY – Niedziela Biblijna

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


To już trzecia niedziela Wielkanocy, a teksty liturgiczne nadal tętnią radością i zapraszają do wychwalania Stwórcy. Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie (antyfona na wejście). Oddajcie Mu cześć, wysławiajcie! Pan Bóg nie odrzuca grzesznika, lecz o niego walczy. Dlatego dał nam Rzecznika – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, który zapłacił za nasze grzechy. Poświęcił samego siebie i dzięki temu odzyskaliśmy młodość ducha i godność przybranych dzieci Bożych (kolekta). Antyfona na komunię poucza: Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał. Trzeba było… Bóg tak postanowił i przeprowadził swoją wolę. Dlatego radujmy się! Zmartwychwstały – podobnie jak apostołom – przynosi nam radość. Nie pozwólmy sobie tego daru odebrać.

 

ON ŻYJE I PRAGNIE
DAĆ NAM ZBAWIENIE

Lęk, obawy są częścią ludzkiej egzystencji. Chrystus żyjący na wieki ofiarowuje nam pokój, który przyjęty z ufnością daje moc w zmaganiach z naszymi słabościami i grzechami.
Piotr, w pierwszym czytaniu, wzywa słuchaczy do pokuty i nawrócenia – to wezwanie jest stale aktualne, bo tylko w ten sposób zrzucamy z siebie kajdany zła i otwieramy się na życie w Bogu.
Psalmista podkreśla, iż „Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał” (psalm responsoryjny). Stwórca jest troskliwym opiekunem, który nie zostawia nas w potrzebie, tylko dźwiga z naszych utrapień. On czeka, byśmy zwracali się do Niego z otwartością serca, bo tylko z Jego łaską pokonamy grzech.
W drugim czytaniu św. Jan Apostoł pokazuje ścisły związek między znajomością Zbawiciela a zachowywaniem Jego nauki. Wiara nie może się zatrzymać tylko na deklaracjach i zewnętrznej formie, ale powinna realnie wpływać na nasze decyzje i wybory.
Zmartwychwstały Pan przychodzi do uczniów, by dodać im odwagi i umocnić ich wiarę. Jezus chce byśmy byli Jego świadkami w naszej codzienności. Znać Chrystusa to żyć tak, jak On tego chce i świadczyć o Nim swoim życiem; to podążać Jego drogą, odrzucając grzech i wzywając wstawiennictwa naszego Jedynego Mistrza.
Możemy się tego wszystkiego uczyć, sięgając po Pismo Święte, czytając i medytując zawarte w nim słowa. Zanurzając się w nich, jak zanurzamy się w naszym życiu po to, by to Boże słowo, na które dziś zwracamy szczególną uwagę, mogło się w nas zakorzenić i wydać obfite owoce w postaci nawrócenia i przemiany naszego serca.

Michał Wodzicki


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 3, 13-15. 17-19)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 4, 2. 4 i 9)

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Albo: Alleluja.

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Albo: Alleluja.

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, *
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Refren: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 2, 1-5)
Chrystus stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 24, 32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 24, 35-48)
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Nowy Testament i Psalmy.
Bible Journaling

Chcesz przeżyć na nowo Słowo, które kieruje do Ciebie Bóg? Odkryj Bible journaling – metodę czytania, interpretowania i rozważania treści Biblii, którą wyróżnia twórczość, kreatywność i pomysłowość.
Cel Bible journalingu to zwizualizowanie reakcji, rodzącej się w Tobie, gdy czytasz Słowo Boże. W tym celu na kartach pozostawiono szeroki margines, na którym zamieścisz własne rysunki, skojarzenia, komentarze, naklejki i wszystko to, co podpowiada Ci serce. Dzięki temu głębiej wejdziesz w natchniony tekst, a Twoje notatki staną się towarzyszem czytanego tekstu na przyszłość.

Nowy Testament i Psalmy. Bible Journaling wydano w formie wygodnej, poręcznej, kwadratowej książki. Jej stylistyka przypomina dziennik duchowy. Szerokie marginesy, delikatny wzór ułatwiający równe pisanie i propozycje interpretacji graficznej fragmentów Psalmów ułatwiają przygotowywanie notatek. Całości dopełnia specjalny, wysokogatunkowy papier.

Księgę wzbogacono o trzy wstępy wprowadzające do Bible journalingu oraz kreatywności w modlitwie, a także inne pomoce: metodę modlitwy Słowem Bożym, propozycję planu czytania Nowego Testamentu i Psalmów, odnośniki, przypisy i skróty.

W książce zawarto pełny tekst Nowego Testamentu i Psalmów pochodzący z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w najnowszym przekładzie z języków oryginalnych (tzw. Biblii Paulistów).

Nowy Testament i Psalmy. Bible Journaling.
Edycja Świętego Pawła 2023