14 NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Jezus Syn Boży przyszedł na ten świat, aby objawić w pełni swego Ojca. Dzięki Niemu ludzie doświadczyli Bożej mocy i lepiej poznali Jego wolę. Jego nauki możemy słuchać podczas każdej Mszy św. w liturgii słowa. Nie możemy jednak poprzestać tylko na jej słuchaniu, ale powinniśmy ją wprowadzać w czyn oraz przekazywać tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Prośmy zatem Jezusa Chrystusa, by udzielił nam swego Ducha mądrości, który pomoże nam zrozumieć słowa Pisma Świętego, a zarazem przepraszajmy Go za te chwile, kiedy okazywaliśmy brak zainteresowania Ewangelią lub w czasie jej czytania zbyt łatwo ulegaliśmy rozproszeniom.

 

POSŁANY – ODRZUCONY

Możemy się zdziwić, że Bóg posyła swoje sługi, które zostają odrzucone. O takiej możliwości wie również prorok, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Również Jezus, kiedy staje przed mieszkańcami Nazaretu – doświadcza odrzucenia.

A ja ile razy doświadczyłem tego w swoim życiu? Zostałem odrzucony, bo wybrałem dobro, prawdę, bo wybrałem Chrystusa. Niech takie odrzucenie nie będzie dla mnie bezowocne. Prośmy Chrystusa – aby zaowocowało. Niech to będzie okazja do spotkania się z odrzuconym Jezusem.
Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do dawania świadectwa Chrystusowi. I to nie jest wcale takie proste zadanie. Bóg jest tego świadomy – dlatego stale nas do tego uzdalnia. Posyła nam Ducha Świętego, który jest dla nas pomocą. Umacnia również nas, słabych, Ciałem Jezusa Chrystusa.
Zastanówmy się również nad tym, czy my nie odrzucamy proroków. Czy w naszym życiu nie odrzucamy świadomie Jezusa i Jego nauki. Czy nie odrzucamy ludzi, których On posyła?
Papież Franciszek uczy: Na mocy otrzymanego chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem. Jestem POSŁANY!
W najbliższym czwartek będziemy obchodzić święto św. Benedykta, patrona Europy. Jego dewizą było: módl się i pracuj. Warto uświadomić sobie, że jako chrześcijanie w świecie jesteśmy odpowiedzialni za nasz kontynent – nie tylko przez modlitwę, ale również przez pracę.
Starajmy się w tym rozpoczynającym się tygodniu stać się pożytecznym narzędziem w ręku Pana. On nas będzie uzdalniał, będzie nam dopomagał.

ks. Mateusz Kielar


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Ez 2, 2-5)
Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:
«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 123)

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów. *
Jak oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, *
dopóki się nie zmiłuje nad nami.

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie, *
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona *
szyderstwem zarozumialców i pysznych pogardą.

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 12, 7-10)
Paweł chlubi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».
Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 4, 18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 6, 1-6)
Jezus lekceważony w Nazarecie

+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?». I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIEPorwany w Iraku

Jaką postawę przyjąłbyś w obliczu zła, zwłaszcza wobec tych, którzy wyrządzali by Ci ogromną krzywdę? Przed takim wyzwanie musiał stanąć biskup Saad Hanna, uprowadzony przez muzułmańskich ekstremistów w 2006 r. Dzięki tej książce poznasz jego historię pełną nie tylko cierpienia, ale i wiary w ludzi, którą czyta się z zapartym tchem.
Ojciec Hanna, mimo tortur i wielokrotnego nakłaniania do przejścia na islam, odważnie bronił swojej wiary i z wielką stanowczością odsuwał od siebie uczucie nienawiści wobec swoich oprawców. Jego opowieść to szczególne świadectwo, dramatyczne, ale i pełne nadziei.
Książka to również skarbnica wiedzy dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat starożytnych Kościołów Bliskiego Wschodu oraz poznać historię chrześcijan na tym terenie.

Saad Sirop Hanna, Edward S. Aris
Porwany w Iraku.
Edycja Świętego Pawła 2023