NR 2 / 2006 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


„ON CHRZCIĆ WAS BĘDZIE DUCHEM ŚWIĘTYM”


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Iz 42, 1-4. 6-7)
Na kilka wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg zapowiedział prorokowi Izajaszowi nadejście wyjątkowego Sługi Bożego. Będzie on łączył w sobie łagodność i pokorę z męstwem i wytrwałością. On będzie światłością dla narodów i prawdziwym wybawicielem z niewoli. Wspomniane cechy odnoszą się do Jezusa Chrystusa, którego godność mesjańska została objawiona podczas chrztu w Jordanie.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».
PSALM
(Ps 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
Psalm responsoryjny pomaga nam uświadomić sobie, że pośród nas, jak niegdyś wśród ludzi oczekujących na chrzest w Jordanie, obecny jest Chrystus. I chociaż Jego majestat jest ukryty dla naszych oczu, to przecież mamy do czynienia z samym Bogiem, któremu winniśmy posłuch i uwielbienie.
Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie Panu, synowie Boży, * oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, * na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Ref. Ponad wodami głos Pański, * Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, * głos Pana pełen dostojeństwa. Ref. Zagrzmiał Bóg majestatu: * a w świątyni Jego wszyscy wołają: «Chwała». Pan zasiadł nad potopem, * Pan jako Król zasiada na wieki. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(Dz 10, 34-38)
Prawda o Jezusie Chrystusie, który został namaszczony Duchem Świętym i po chrzcie w Jordanie rozpoczął swoją publiczną działalność, stała się jednym z głównych tematów katechezy apostolskiej św. Piotra. Obraz Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, jest wezwaniem dla każdego z nas – ochrzczonych, abyśmy postępowali podobnie.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Por. Mk 9, 6) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mk 1, 6b-11)
Chociaż chrzest Chrystusa w Jordanie nie był tym samym, czym jest sakrament chrztu, który my przyjmujemy, to można wskazać na wiele analogii między tymi obrzędami. Podczas naszego chrztu również zstępuje na nas Duch Święty, a Ojciec z nieba przyjmuje nas za swoje dzieci umiłowane i daje nam wieczne dziedzictwo, mimo że w odróżnieniu od Chrystusa nie jesteśmy Jego Synami. To przybrane synostwo Boże jest dla nas bardzo zobowiązujące.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia