NR 64 / 2006 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

BYĆ WOLNYM, BY MÓC BYĆ PODDANYM


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Syr 3, 2-6. 12-14)
Rodzina jest konieczna do normalnego rozwoju każdego człowieka. W rodzinie człowiek uczy się życia, modlitwy i odpowiedzialności za innych. Dlatego mędrzec Syrach przedstawia najpiękniejsze cechy, które budują i umacniają każdą rodzinę. Należą do nich: jedność i zgoda, szacunek do rodziców i troska rodziców o dzieci, pobożność i pracowitość, wyrozumiałość wobec słabości innych i posłuszeństwo. Oby w naszych rodzinach były obecne wszystkie najlepsze cechy dobrej rodziny.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.
PSALM
(Ps 128, 1-2. 3. 4-5)
Psalmista życzy dziś błogosławieństwa Bożego wszystkim, a zwłaszcza rodzinom, które oddają cześć Bogu i spełniają w życiu Jego przykazania. Szczęście rodzinne jest darem Boga, ale i rodzice, i dzieci muszą w jakiś sposób na ten dar zasłużyć.
[c1]Refren:[/c1] Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, * kto chodzi Jego drogami. Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, * szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. [c1]Ref.[/c1] Małżonka twoja jak płodny szczep winny * we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki * dokoła twojego stołu. [c1]Ref.[/c1] Oto takie błogosławieństwo dla męża, * który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, * oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(Kol 3, 12-21)
Można by mieć wrażenie, że św. Paweł w Liście do Kolosan niewiele dodaje do tego, co już wcześniej napisał Syrach. A jednak wskazuje na jeszcze jedną ważną prawdę: teraz sam Jezus wzywa swoich uczniów, aby konkretnie, w swojej rodzinie, naśladowali przykład Jego życia. Żona i matka zatem powinna naśladować pokorę Maryi; mąż i ojciec – troskliwość Józefa; dzieci – posłuszeństwo Jezusa; wszyscy zaś – miłość Świętej Rodziny, której fundamentem jest więź z Bogiem ujawniająca się we wspólnej modlitwie.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Kol 3, 15a. 16a) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
Sercami waszymi

niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa

z całym swym bogactwem. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Łk 2, 41-52)
Na pierwszy rzut oka można mieć wrażenie, że w czasie pielgrzymki Świętej Rodziny do Jerozolimy jakiś cień padł na panujące w niej relacje: dwunastoletni Jezus odłączył się od swoich rodziców i przyczynił się do wielu ich cierpień i niepokoju. A jednak swoim czynem wskazał na coś bardzo ważnego: w swoim życiu nigdy nie możemy zapomnieć o Bogu, o Jego obecności i wymaganiach. Nikt nie jest w stanie zbudować szczęścia rodzinnego w odłączeniu od Boga i żyjąc wbrew Jego przykazaniom.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział.
Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa za rodziny