NR 46 / 2007 – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


CZY SŁUŻĘ BOGU?


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPo całym tygodniu pracy chcemy na nowo nabrać sił nie tylko fizycznych, ale też duchowych. Przychodzimy do Jezusa Chrystusa, który w czasie Eucharystii karmi nas swoim Ciałem i Krwią. Wiemy, że nie można jednocześnie służyć Bogu i Mamonie, dlatego chcemy oderwać nasze myśli od spraw codziennych i całe serce otworzyć na Boga. Nie jest to oczywiście łatwe, dlatego tym bardziej przepraszajmy Go za wszystko, co nas od Niego oddziela.

PIERWSZE CZYTANIE
(Am 8, 4-7)
Choć Bóg dał Izraelowi Prawo i zobowiązał do jego przestrzegania, naród wybrany prędko zapomniał o nakazach Boga. Bogaci uciskali biednych i jeszcze bardziej bogacili się ich kosztem. Swoich dłużników sprzedawali nawet jako niewolników, aby tym sposobem odzyskać pożyczone im pieniądze. Bóg przez proroka Amosa staje dziś po stronie biednych i uciskanych, wypomina zło nieuczciwym i przypomina, że od zachowywania wszystkich przykazań zależy dobro i szczęście całego narodu.

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać».
Przysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».
PSALM
(Ps 113, 1-2. 4-6. 7-8)
Bóg swoim wzrokiem ogarnia całą ziemię i bierze w obronę ludzi słabych, pokrzywdzonych i uciemiężonych. Wraz z psalmistą wysławiajmy Jego miłosierdzie i prośmy Go, aby na całej ziemi zapanowała między ludźmi sprawiedliwość i miłość.
[c1]Refren:[/c1] Pana pochwalcie, On dźwiga biednego. [c1]lub:[/c1] Alleluja. Chwalcie słudzy Pańscy, [c1]*[/c1] chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione, [c1]*[/c1] teraz i na wieki. [c1]Ref.[/c1] Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy, [c1]*[/c1] ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, [c1]†[/c1] co ma siedzibę w górze, [c1]*[/c1] i w dół spogląda na niebo i na ziemię. [c1]Ref.[/c1] Podnosi z prochu nędzarza [c1]*[/c1] i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, [c1]*[/c1] wśród książąt swojego ludu. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(1 Tm 2, 1-8)
W Starym Testamencie pośrednikiem między Bogiem a Jego ludem był Mojżesz. W Nowym Testamencie jest nim Jezus Chrystus. On objawił ludziom prawdziwe oblicze jedynego Boga oraz nieustannie wstawia się za ludźmi przed swoim Ojcem. Jego męka i śmierć na krzyżu jest „okupem”, którym wszystkich wydobył z niewoli grzechu i obdarzył wolnością dzieci Bożych. Pragnie wszystkich wprowadzić do swego królestwa wiecznego życia, szczęścia i pokoju. Czy jednak zechcemy przyjąć ten ofiarowany nam dar zbawienia?

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(2 Kor 8, 9) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogaty,

dla was stał się ubogim,

aby was swoim ubóstwem ubogacić. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja. EWANGELIA (dłuższa, Łk 16, 1-13)
Zarządca, oskarżony o nieuczciwość, na koniec postąpił roztropnie, ponieważ zrezygnował ze swojego zarobku, który czerpał z lichwy. Tym sposobem zapewnił sobie na przyszłość życzliwość u dłużników jego pana. W przypowieści tej Jezus uczy nas, że dobra materialne nie mogą nam zapewnić trwałego szczęścia i bezpieczeństwa, jeśli jednak przy korzystaniu z nich ma się na względzie dobro innych, można za ich pomocą zdobyć ludzką życzliwość. Podobnie jak ten zarządca zabiegał o względy u ludzi, tak człowiek wierzący przez całe swe życie powinien troszczyć się o osiągnięcie życia wiecznego z Bogiem.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.
Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”.
Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”. Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Ja także wam powiadam: „Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE