NR 3 / 2008 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


POCZĄTEK NOWEJ DROGI


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEW czasie chrztu Jezusa w Jordanie objawia się nam cała Trójca Święta. Bóg Ojciec przemawia z nieba i daje świadectwo o Jezusie, że jest Jego Synem, a Duch Święty zstępuje z nieba, aby odtąd towarzyszyć Jezusowi przez całą Jego działalność na ziemi. Dla Jezusa chrzest w Jordanie jest końcem życia ukrytego i początkiem działalności publicznej. Dla nas chrzest św. to początek nowego życia we wspólnocie Kościoła i w łączności z Trójcą Świętą.

PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 42, 1-4. 6-7)
Przez proroka Izajasza Bóg przygotowuje ludzi na przyjście swego Pomazańca, który przyniesie światu zbawienie. Będzie On Bożym Sługą – człowiekiem pokornym, troskliwym i pełnym wyrozumiałości. Jego zadaniem będzie ogłoszenie narodom doskonałego prawa miłości i wyprowadzenie na wolność wszystkich zniewolonych przez grzech i dotkniętych ludzką krzywdą. Sługą tym jest Jezus Chrystus, Syn Boży, jedyny Zbawiciel świata.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».
PSALM (Ps 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
Bóg jest sprawiedliwym i miłosiernym Panem całego wszechświata. Swym wszechmocnym słowem wprowadza w życie ludzi pokój i wszelkie dobro. Dlatego jest godzien najwyższej czci, szacunku i uwielbienia. [c1]Refren:[/c1] Pan ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie Panu, synowie Boży, [c1]*[/c1] oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, [c1]*[/c1] na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. [c1]Ref.[/c1] Ponad wodami głos Pański, [c1]*[/c1] Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, [c1]*[/c1] głos Pana pełen dostojeństwa. [c1]Ref.[/c1] Zagrzmiał Bóg majestatu: [c1]*[/c1] a w świątyni Jego wszyscy wołają: «Chwała». Pan zasiadł nad potopem, [c1]*[/c1] Pan jako Król zasiada na wieki. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Dz 10, 34-38)
Jezus jest Chrystusem – oczekiwanym od wieków Mesjaszem, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i ustanowił ostatecznym wykonawcą dzieła zbawienia ludzkości. Każdy, kto w Niego wierzy, przyjmuje Jego naukę i postępuje zgodnie z nią, dostępuje zbawienia.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 9, 6) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 3, 13-17)
Jan Chrzciciel, przygotowując swój naród na przyjście Chrystusa, wzywał wszystkich do nawrócenia i zanurzenia się w wodach Jordanu na znak oczyszczenia z grzechów. Także Jezus przystąpił do chrztu, chociaż był bez grzechu. Przyjął jednak na siebie grzechy innych, a zarazem dał do zrozumienia, że wszyscy bez wyjątku potrzebują oczyszczenia, którego On sam dokona swoim zbawczym dziełem.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?».
Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


WIERZĘ W BOGA OJCA