NR 20 / 2008 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


PROWADZI NAS PASTERZ


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEChrystus oddał za nas życie i zmartwychwstał, abyśmy razem z nim mogli żyć wiecznie. Tę wielką prawdę uzmysławia nam ewangeliczny obraz Dobrego Pasterza, który jest jedynym ocaleniem dla błądzącego człowieka – jest Bramą, przez którą człowiek dostępuje zbawienia. W dniu dzisiejszym prośmy Boga, aby nigdy nie zabrakło kobiet i mężczyzn gotowych włączyć się w dzieło zbawienia i głosić je całemu światu.

PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 2, 14a. 36-41)
Święty Piotr wzywa dziś wszystkich do nawrócenia i przyjęcia w darze Ducha Świętego. Człowiek jest słaby i grzeszny, ale nie musi trwać w grzechu – może dostąpić zbawienia w Jezusie Chrystusie. Wybór należy do każdego z nas.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: «Cóż mamy czynić, bracia?» Powiedział do nich Piotr: «Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia».
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
PSALM
(Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6)
Dla pasterzy i rolników, którymi w dużej części byli biblijni Żydzi, słowa dzisiejszego psalmu oznaczały pełnię Bożego błogosławieństwa. Włączmy się całym sercem w ich uwielbienie Boga zawsze wiernego swoim obietnicom. [c1]Refren:[/c1] Pan mym pasterzem: nie brak mi niczego. [c1]lub:[/c1] Alleluja. Pan jest moim pasterzem: [c1]*[/c1] niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć [c1]*[/c1] na zielonych pastwiskach. [c1]Ref.[/c1] Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, [c1]*[/c1] orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach [c1]*[/c1] przez wzgląd na swoją chwałę. [c1]Ref.[/c1] Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę [c1]*[/c1] zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska [c1]*[/c1] są moją pociechą. [c1]Ref.[/c1] Stół dla mnie zastawiasz [c1]*[/c1] na oczach mych wrogów; namaszczasz mi głowę olejkiem, [c1]*[/c1] kielich mój pełny po brzegi. [c1]Ref.[/c1] Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną [c1]*[/c1] przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana [c1]*[/c1] po najdłuższe czasy. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (1 P 2, 20b-25)
Uzdrowieni Krwią wypływającą z ran Chrystusa otrzymaliśmy nowe życie – życie w Chrystusie. Jako Jego uczniowie mamy iść za Nim, porzucając grzechy i naśladując Go, aby żyć dla sprawiedliwości.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 14) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym Pasterzem

znam owce moje, a moje Mnie znają. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (J 10, 1-10)
Jezus Chrystus jest Dobrym Pasterzem i Bramą do nieba. On wzywa nas, byśmy szli za Nim i przyjęli od Niego życie w obfitości. Nie pozwólmy, by Jego wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


ZŁÓŻCIE WASZE ŻYCIE W RĘCE JEZUSA